Murar och plank

Det krävs bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra en mur eller ett plank. Bygglovsplikten gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Det finns ett undantag från lovplikten.

Vad är en mur?

Med en mur menas ofta en konstruktion bestående av staplade stenar eller annat material. Materialet kan exempelvis vara betongsten, tegelsten, natursten, trästockar eller liknande. Muren kan även vara gjuten av betong eller byggd av stålburar, så kallade gabioner, som är fyllda med valfritt material. En mur kan vara fristående eller ha en jordfylld sida, så kallad stödmur.

En fristående mur kan användas till exempel som gränsmarkering, för att förhindra passage eller som insynsskydd. En stödmur används vanligtvis för att ta upp nivåskillnader.

Ett riktvärde för när konstruktionen är att betrakta som en mur och kräver bygglov är när den är högre än 0,5 meter från marken.