• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
    Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

Bygglov och byggregler

Bygglov krävs när du vill bygga nytt, bygga till eller utföra vissa ändringar inom en fastighet. Bor du strandnära måste du också känna till vilka regler som gäller för strandskydd.

pojke hoppar från brygga

När en ny byggnad ska uppföras finns det ett allmänt intresse från samhället att vissa krav uppfylls. Det gäller bland annat utformningen och anpassningen av byggnaden till omgivningen och gällande planbestämmelser och hänsyn till grannar. Byggnaden måste dessutom uppfylla vissa tekniska krav vad gäller exempelvis hållfasthet, hälsa, säkerhet, tillgänglighet och brandtekniskt utförande. De flesta förändringar kräver bygglov, rivningslov eller marklov. Andra åtgärder kräver endast en anmälan. Innan du får påbörja ett arbete som kräver lov eller anmälan krävs ett startbesked.

För bygglovsfrågor kan du komma på drop-in

Vissa områden i Värmdö är detaljplanelagda. En detaljplan reglerar hur och var staden får bebyggas, hur vägar och parker ska anläggas och så vidare. Den gällande detaljplanen styr om bygglov beviljas eller inte samt hur stort du får bygga. För byggnationer inom detaljplanerade områden tas vanligen en planavgift ut om du bor i detaljplanerat område där planen vunnit laga kraft 2003 och framåt.

Bor du inom detaljplanelagt område?

Läs mer om planavgifter

Vill du veta om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område kan du söka i kommunens webbkarta. Instruktioner om hur du går tillväga finns i webbkartan under knappen Information.

Kommunens webbkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur lång tid tar det att få bygglov?

En ansökan om bygglov ska enligt gällande lagstiftning hanteras inom tio veckor från att ärendet är komplett. Tiden kan dock variera mellan ett enkelt ärende och ett mer komplicerat ärende.

Ett enkelt ärende är en byggnation som följer detaljplanen för området och som inte avviker från byggnormerna. I regel hanteras enkla ärenden omgående. Om din ansökan avviker från detaljplanen och måste kompletteras med nya handlingar eller skickas på remiss till olika intressenter tar hanteringen längre tid.

För ett mycket komplicerat ärende kan utredningstiden ibland förlängas med ytterligare tio veckor.

Bor du strandnära?

Tänk på att det kan krävas dispens från strandskyddet för dina åtgärder om du bor inom strandskyddat område.

Läs mer om strandskyddet

Bygglovsguiden

I Bygglovsguiden hittar du allt du behöver veta om bygglov och hur du går tillväga när du ska bygga nytt eller bygga om.

Gå till Bygglovsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster