Frågor och svar om attefallsreglerna

Här kan du läsa några av de vanligaste frågorna och svaren rörande attefallsregler.

Krävs anmälan för det så kallade attefallshuset?

Ja, och du får inte börja bygga förrän du fått startbesked. Dock krävs inte bygglov så länge huset byggs enligt reglerna.

Vad kostar det att bygga ett attefallshus?

För information om avgifter kontakta bygg- och miljöavdelningen på Värmdö kommun.

Gäller förslaget om att få bygga ett helt separat bostadshus även för fritidshus?

Ja, förslaget omfattar även fritidshus.

Hur stor måste tomten vara för att man ska få bygga?

Det finns inga sådana regler, däremot får man inte bygga närmare gränsen än 4,5 meter utan grannes medgivande vilket innebär vissa begränsningar.

Får huset stå vart som helst på tomten?

Ja, men komplementbostadshuset ska stå i huvudbyggnadens omedelbara närhet. Om tillbyggnaden eller komplementhuset är närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs grannarnas medgivande.

Kan grannarna överklaga mitt bygge?

Så länge du håller dig till reglerna kan inte grannarna hindra ditt bygge. Eftersom det inte behövs något bygglov kan de inte överklaga.

Måste det finnas indraget vatten?

Nej, det beror på hur du ska använda byggnaden. Ska den användas som ett förråd behövs kanske inget vatten. Om du vill ha vatten indraget krävs en ansökan om detta.

Får jag hyra ut huset?

Ja, det är möjligt att hyra ut ett Attefallshus.

Jag har redan en friggebod på tomten, får jag bygga till ett Attefallshus också?

Ja, reglerna om friggebodar kvarstår, vilket gör att du kan ha både och.

Jag har ett uthus på 25 kvadratmeter som jag vill bygga om till gäststuga. Kan jag bygga ut det med 15 kvadratmeter eller måste jag bygga nytt på 25 kvadratmeter?

Nej, komplementbostadshuset får inte överskrida 25 kvadratmeter. Utbyggnaden på 15 kvadratmeter gäller bara en- och tvåbostadshus (huvudbyggnad).

Kan jag bygga om friggeboden på 15 kvadratmeter till 25 kvadratmeter utan bygglov?

Ja, med en anmälan.

Får jag ha en friggebod, en utbyggnad och 25 kvadratmeter hus på tomten?

Ja, så länge inte byggnaderna står närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannens godkännande.

Jag vill sätta in en takkupa, vad behöver jag göra?

En- och tvåbostadshus får sätta in takkupor utan bygglov eller anmälan till byggnadsnämnden om det inte innebär ingrepp i den bärande konstruktionen. Ett hus får ha max två takkupor. Uppfylls inte kraven är det bygglovspliktig åtgärd.

Vad gäller prickmark?

Prickmark är mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Prickmark innefattas av de nya reglerna, men med vissa inskränkningar, till exempel om marken är olämplig på grund av risk för ras eller skred.

Krävs det en strandskyddsdispens?

Ja, strandskyddet gäller fullt ut även för Attefallshus.

Krävs det en ansökan om enskilt avlopp?

Ja, både vid nytt och befintligt avlopp.

Att tänka på:

 • Gäller bara en- och tvåbostadshus.
 • Startbesked krävs innan byggstart.
 • Ett startbesked för anmälningspliktiga åtgärder upphör att gälla 2 år efter att startbeskedet gavs.
 • Slutbesked krävs innan byggnation får tas i bruk.
 • Det krävs 4,5 meter till tomtgräns eller medgivande från granne.
 • Relevanta handlingar för bedömning ska bifogas i anmälan.
 • Komplementbyggnad får vara högst 25 kvadratmeter och inte ha högre tacknockshöjd än 4 m.
 • Tillbyggnad får vara högst 15 kvadratmeter bruttoarea.
 • Din fastighet kan vara undantagen från Attefallsreglerna.
 • Du får bygga takkupa (totalt max 2 stycken på huvudbyggnad) utan anmälan om kupan inte kräver avväxling.
 • Dina byggnationer ska präglas av god form, färg- och materialverkan.