Bygglov

Bygglov krävs när du vill bygga nytt, bygga till eller utföra vissa ändringar inom en fastighet. För att du ska kunna få ett beslut snabbt är det viktigt att handlingarna är kompletta, korrekta och tydliga. Ritningar ska vara fackmässigt utförda, i skala och måttsatta.

Det krävs inte bygglov för solceller eller solpaneler på byggnader om de följer byggnadens form, det vill säga ligger dikt an mot taket, utom i vissa utpekade områden.

Åtgärder som kräver bygglov

När du vill bygga nytt, bygga till eller utföra vissa ändringar inom en fastighet krävs bygglov. Nedan följer några exempel.

 • Uppföra en ny byggnad eller anläggning
 • Uppföra tillbyggnader på en befintlig byggnad eller anläggning
 • Ändra användningssätt av en byggnad (till exempel från bostadshus till kontor)
 • Byta fasad, taktäckningsmaterial, fasadfärg eller något som väsentligt påverkar byggnadens utseende
 • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar
 • Uppföra större plank eller mur
 • Anlägga parkering
 • Ställa container, husvagn eller tält på en tomt under en längre tid

Bor du inom detaljplanelagt område?

Vissa områden i Värmdö är detaljplanelagda. En detaljplan reglerar hur och var staden får bebyggas, hur vägar och parker ska anläggas och så vidare. Den gällande detaljplanen styr om bygglov beviljas eller inte samt hur stort du får bygga.

För byggnationer inom detaljplanerade områden tas vanligen en planavgift ut om du bor i detaljplanerat område där planen fått laga kraft 2003 och framåt.

Läs mer om planavgifter


Vill du veta om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område kan du söka i kommunens webbkarta. Instruktioner om hur du går tillväga finns i webbkartan under knappen Information.

Till kommunens webbkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur lång tid tar det att få bygglov?

En ansökan om bygglov ska enligt gällande lagstiftning hanteras inom tio veckor från att ärendet är komplett. Tiden kan dock variera mellan ett enkelt ärende och ett mer komplicerat ärende.

Ett enkelt ärende är en byggnation som följer detaljplanen för området och som inte avviker från byggnormerna. I regel hanteras enkla ärenden omgående. Om din ansökan avviker från detaljplanen och måste kompletteras med nya handlingar eller skickas på remiss till olika intressenter tar hanteringen längre tid.

För ett mycket komplicerat ärende kan utredningstiden ibland förlängas med ytterligare tio veckor.

Bygglovsprocessen steg för steg

 • Ansökan - ansökan inkommer via e-tjänst
 • Granskning - ärendet granskas av en koordinator
 • Bekräftelse - en bekräftelse skickas ut, du informeras om det krävs komplettering eller om ärendet är komplett
 • Synpunkter och remisser - Ärendet skickas eventuellt ut på grannyttrande eller till andra remissinstanser
 • Beslut
 • Laga kraft
 • Tekniskt samråd och startbesked
 • Tillsyn under byggarbete
 • Slutsamråd och slutbesked