• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
  Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
  Mer information

Avgifter för bygglov

Enligt plan- och bygglagen har kommunen rätt att ta ut en avgift för ärenden om lov och vid kontroller och tillsyn. En planavgift kan även tillkomma vid bygglov inom detaljplanerade områden.

Bygglovskollen

Laddar in Bygglovskollen...
Laddar...

Vad ingår i avgiften?

Enligt plan- och bygglagen har Värmdö kommun rätt att ta ut en avgift (taxa) för de kostnader kommunen får i samband med prövning av ärenden om lov och vid kontroll/tillsyn. Avgifterna beräknas utifrån olika faktorer, till exempel:

 • byggnadens/byggnadsdelens area
 • typ av åtgärd (nybyggnad, tillbyggnad med mera)
 • objekt
 • planenlighet
 • förbesiktning och tomtens förutsättningar
 • om området är kulturhistoriskt intressant
 • sakägare som ska höras
 • kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT).

I avgiften ingår nedlagd tid och kostnader för både administration och handläggning. Avgifterna grundas på prisbasbeloppet (46 500 kronor år 2019). Observera att prisbasbeloppet ändras årligen.

Ta del av bygglovstaxan på länken nedan, där kan du läsa mer om vad som ingår i den kostnad kommunen tar betalt för vid prövning och tillsyn av ärenden.

Värmdö kommuns taxor och avgifter

Planavgift​

För byggnationer inom detaljplanerade områden tas vanligen en planavgift ut. Om du bor i detaljplanerat område där planen vunnit laga kraft 2003 och framåt, kan det vara viktigt att ta reda på hur stor planavgiften blir i ditt ärende.

När det gäller planavgift så tillämpar Värmdö kommun enhetstaxa för nybyggnad av enbostadshus. Planavgiften under 2019 för ett nytt enbostadshus är 55 800 kr oberoende av area. Planavgift för flerbostadshus, verksamheter och anläggningar är däremot liksom bygglovavgiften proportionerlig.

Exempel på planavgifter 2020:

Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

oberoende av area.

56 760 kr

Tillbyggnad av enbostadshus om 120 kvm med 100 kvm.

28 380 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad om 30 kvm.

11 825 kr

Tillbyggnad av enbostadshus med 15 kvm.

5 912 kr


Läs mer här om planavgifter

Har du frågor om planavgiften?

Kontakta kommunen via mejl till varmdo.samhallsbygg@varmdo.se eller via telefon 
08-570 470 00.