Fasadändring

Vid ändringar av en byggnads fasad krävs vanligtvis bygglov för fastigheter inom detaljplanelagt område. Ligger fastigheten nära vatten kan det även krävas en strandskyddsdispens.

Bygglov vid fasadändring

Bygglov krävs vanligtvis för ändringar av en byggnads yttre utseende, så kallade fasadändringar, inom områden med detaljplan.

Utanför detaljplan krävs normalt inte bygglov för ändring av en byggnads yttre utseende. Om byggnaden är placerad i ett kulturområde krävs bygglov. 

Nedan listas exempel på vad som kan innefatta fasadändringar:

  • Ändra en byggnads färg
  • Bygga in en öppenarea
  • Byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • Takfönster, ändring av fönster- eller dörrhål
  • Utföra en annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende på annat sätt

En bedömning måste göras i varje enskilt fall av hur den tänkta förändringen påverkar byggnadens eller områdets karaktär. När byggnaden ligger i ett område som har en speciell eller tidstypisk karaktär krävs generellt en mer restriktiv bedömning.

Strandnära fastighet

Ligger fastigheten inom strandskyddat område kan det krävas en strandskyddsdispens för åtgärden.

Läs mer om strandskyddet


Avgift

För handläggning av ansökan om bygglov tas en avgift ut enligt fastställt taxa.

Läs mer om avgifter för bygglov