Fasadändring

Vid ändringar av en byggnads fasad krävs vanligtvis bygglov för fastigheter inom detaljplanelagt område. Ligger fastigheten nära vatten kan det även krävas en strandskyddsdispens.

Bygglov vid fasadändring

Bygglov krävs vanligtvis för ändringar av en byggnads yttre utseende, så kallade fasadändringar, inom områden med detaljplan.

Utanför detaljplan krävs normalt inte bygglov för ändring av en byggnads yttre utseende.
Om byggnaden är placerad i ett kulturområde krävs bygglov. 

Nedan listas exempel på vad som kan innefatta fasadändringar:

  • Ändra en byggnads färg
  • Bygga in en öppen area
  • Byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • Takfönster, ändring av fönster- eller dörrhål
  • Utföra en annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende på annat sätt

En bedömning måste göras i varje enskilt fall av hur den tänkta förändringen påverkar byggnadens eller områdets karaktär. När byggnaden ligger i ett område som har en speciell
eller tidstypisk karaktär krävs generellt en mer restriktiv bedömning.

Tilläggsisolering

En tilläggsisolering på mer än tio centimeter har bedömts ställa krav på bygglov för fasadändring.

Det finns inget tydligt angivet i lagstiftningen kring detta, men det finns en avgörande i domstol där detta är ett djup som man kommit fram till.

Det ställs inte krav på bygglov om tilläggsisoleringen är nio centimeter eller under, om fasaden blir under befintligt tak samt att fönster flyttas med ut och livar med yttervägg. Det vill säga att det inte ser ut som någon volymökning.

Här finns länk till information om bygglov, e-tjänst för ansökan samt checklistor och förslag på kontrollplan för fasadändring:

Bygglov

Strandnära fastighet

Ligger fastigheten inom strandskyddat område kan det krävas en strandskyddsdispens för åtgärden.

Läs mer om strandskyddet

Avgift

För handläggning av ansökan om bygglov tas en avgift ut enligt fastställt taxa.

Läs mer om avgifter för bygglov