Nybyggnad

Du behöver alltid bygglov för att få bygga en ny byggnad oavsett om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanelagt område.

För att bygga en ny byggnad behöver du alltid bygglov oavsett om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanelagt område.

Det är dock möjligt att bygga ett attefallshus på upp till 30 kvadratmeter utan bygglov, istället krävs en anmälan.

Läs mer om attefallsreglerna

Strandnära fastighet

Ligger fastigheten inom strandskyddat område kan det krävas en strandskyddsdispens för att få bygga.

Läs mer om strandskyddet

Ansökan om bygglov för nybyggnad

Det är möjligt att ansöka om bygglov för nybyggnad via e-tjänst eller blankett

Ansök om bygglov för nybyggnad -
e-tjänst 

 

Ansök om bygglov för nybyggnad - 
blankett

 

Följande handlingar lämnas in vid ansökan:

En- och tvåbostadshus

 • Komplett ifylld och signerad ansökningsblankett (ej vid e-tjänst)
 • Situationsplan i skala 1:500 baserad på fullständig nybyggnadskarta med byggnaden inritad samt ange mått mot tomtgränser.
 • Markplaneringsritning i skala 1:500 som redovisar tillfart, parkering, till.gänglig gångväg från parkering till entré, slänter samt lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).
 • Ritning över planlösning i skala 1:100 med yttermåtten redovisade, tillgängligheten ska redovisas med vändcirklar för entré, badrum, kök och ett sovrum på entréplan. Gångar inne ska ha ett lägsta mått om 1,2 meter i bredd och innerdörrar en minsta bredd om 0,9 meter och entrédörr en minsta bredd om 1 meter.
 • Fasadritningar i skala 1:100 med marklinjer som tydligt redovisar befintlig marknivå samt blivande marknivå.
 • Sektionsritning i skala 1:100 som redovisar byggnadshöjd och nockhöjd från medelmarknivå, plushöjd ska redovisas med färdigt golv (FG) eller föreslagen sockelhöjd (FSH), om ansökan sker i närhet av vatten ska lägsta grundläggningsnivå anges till +2,7 meter.
 • Riksbehörig kontrollansvarig (ska styrkas med certifikat eller underskrift på ansökan).

Komplementbyggnad

 • Komplett ifylld och signerad ansökningsblankett (ej vid e-tjänst).
 • Situationsplan i skala 1:500 baserad på förenklad nybyggnadskarta med byggnaden inritad samt ange mått mot tomtgränser. Om du har tänkt bygga nära tomtgräns eller byggnad större än 50 kvm krävs fullständig nybyggnadskarta.
 • Fasadritningar i skala 1:100 med marklinjer som tydligt redovisar befintlig marknivå samt blivande marknivå.
 • Ritning över planlösning i skala 1:100 med yttermåtten redovisade.
 • Sektionsritning i skala 1:100 som redovisar byggnadshöjd och nockhöjd från medelmarknivå, plushöjder ska redovisas med färdigt golv (FG) eller föreslagen sockelhöjd (FSH).

Flerbostadshus

 • Komplett ifylld och signerad ansökningsblankett (ej vid e-tjänst).
 • Situationsplan i skala 1:500 baserad på fullständig nybyggnadskarta med byggnaden inritad samt ange mått mot tomtgränser.
 • Markplaneringsritning i skala 1:500 som redovisar tillfart, parkering, tillgänglig gångväg från parkering till entré, slänter samt lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).
 • Ritning över planlösning i skala 1:100 med yttermåtten redovisade, tillgängligheten ska redovisas med vändcirklar för entré, badrum, kök och ett sovrum på entréplan. Gångar inne ska ha ett lägsta mått om 1,2 meter och innerdörrar en minsta bredd om 0,9 meter och entrédörr en minsta bredd om 1 meter.
 • Fasadritningar i skala 1:100 med marklinjer som tydligt redovisar befintlig marknivå samt blivande marknivå.
 • Sektionsritning i skala 1:100 som redovisar byggnadshöjd och nockhöjd från medelmarknivå, plushöjd ska redovisas med färdigt golv (FG) eller föreslagen sockelhöjd (FSH), om ansökan sker i närhet av vatten ska lägsta grundläggningsnivå anges till +2,7 meter.
 • Riksbehörig kontrollansvarig (ska styrkas med certifikat eller underskrift på ansökan).
 • Brandskyddsdokumentation.
 • Tillgänglighetsutlåtande.
 • Ytredovisning för byggnadsarea (BYA), bruttoarea (BTA) samt öppenarea (OPA).
 • Material och kulörbeskrivning.

Avgift

För handläggning av ansökan om bygglov tas en avgift ut enligt fastställt taxa. Observera att det för fastigheter inom detaljplanelagt område även kan tillkomma en planavgift.

Läs mer om avgifter för bygglov