Tillbyggnad/ombyggnad

En tillbyggnad är en åtgärd som ökar en byggnads volym, till exempel att bygga till ytterligare rum. I de allra flesta fall är det bygglovspliktigt men det finns undantag.

Tillbyggnad

Med tillbyggnad avses alla åtgärder som ökar en byggnads volym oberoende av i vilken riktning det sker. Till tillbyggnad räknas alltså källarutgrävningar, påbyggnader, inglasning
av balkonger och även takkupor om de medför att byggnadens volym ökar.

Däremot anses inte en tilläggsisolering öka en byggnads volym. Inreds ytterligare bostäder inom den befintliga byggnadsvolymen, till exempel på en vind, så utgör inte heller det någon tillbyggnad.

Det är möjligt att bygga till ett en- eller tvåbostadshus upp till 15 kvm utan bygglov samt bygga på två takkupor. Detta kräver dock en anmälan enligt attefallsreglerna.

Läs mer om attefallsreglerna här

Inom detaljplanelagt område

Inom detaljplanerat område och inom sammanhållen bebyggelse är det normalt bygglovspliktigt att göra tillbyggnader.

Ombyggnad

En ombyggnad är en ändring av en befintlig byggnad och kräver bygglov. För att det ska klassas som en ombyggnad ska antingen hela byggnaden eller en stor del av den påtagligt förnyas eller förändras.

Det räcker alltså med att en stor del av byggnaden förändras för att åtgärden ska betraktas som en ombyggnad och därmed krävs bygglov.

Strandnära fastighet

Ligger fastigheten inom strandskyddat område kan det krävas en strandskyddsdispens för åtgärden.

Läs mer om strandskyddet

Ansökan om bygglov

Det är möjligt att ansöka om bygglov via e-tjänst.

Ansök om bygglov - e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgift

För handläggning av ansökan om bygglov tas en avgift ut enligt fastställt taxa. Observera
att det för fastigheter inom detaljplanelagt område även kan tillkomma en planavgift.

Taxor och avgifter