I din ansökan/anmälan

För att kommunen ska kunna ta ställning till din ansökan/anmälan behöver du som sökande ta fram ett antal handlingar som beskriver ditt projekt. Om alla handlingar är med redan från början snabbar det förstås på handläggningen av ditt ärende.

Vad grundar kommunen sitt beslut på?

Dina inskickade handlingar för lov och anmälan ska vara kompletta och fackmannamässigt utförda. Det första som kontrolleras när du har lämnat in en ansökan/anmälan är om fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och i sådant fall om din förändring följer anvisningarna i detaljplanen. Byggnaden eller projektet ska utformas och placeras så att stads- och landskapsbilden blir en bra helhet. Natur- och kulturvärden ska bevaras.

Vill du veta om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område kan du söka i kommunens webbkarta. Instruktioner om hur du söker detaljplan finns i webbkartan under knappen Information.

Länk till webbkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya byggnader får inte påverka miljön, grundvattnet eller omgivningen så att det innebär fara för människors hälsa eller säkerhet. Det ställs också krav på god färg, form och att materialet är kvalitativt.

Ansöka/anmäla via e-tjänst

Om du har e-legitimation kan du göra vissa ansökningar/anmälningar via e-tjänst. E-tjänst finns för följande ansökningar/anmälningar:

Ansök om bygglov, marklov, rivningslov, tidsbegränsat lov - E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl eldstad eller rökkanal - E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om förhandsbesked - E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl attefall - E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Checklista för ansökan/anmälan

Handlingar som ska finnas med:

1. Ansökan

Fyll i alla sektioner i ansökningsblanketten och skriv under den.

Vill du hellre anlita ett ombud ska det fyllas i. I det fallet behöver du skriva en fullmakt. 

Vill du veta mer om vem vi kontaktar för information i ditt ärende och vad det innebär att det teckna en fullmakt, läs mer genom att klicka på denna länk.

Använd gärna vår blankett för fullmakt och bifoga den till ansökan.

Fullmakt , 153.1 kB.

  • Det är viktigt att du redovisar befintlig avloppslösning. Det finns en sektion i blanketten för VA-installationer, samt en särskild blankett som ska bifogas ansökan. Till avloppsredovisningen ska en situationsplan över din tomt bifogas där anläggningen är utritad. Kontrollera även att du har giltigt tillstånd för din anläggning, och om tillståndet eventuellt är tidsbegränsat. Om tillståndet är tidsbegränsat och har förfallit, behöver du ansöka om förnyelse av tillstånd.

Redovisningsblankett , 180.8 kB, öppnas i nytt fönster.

När du planerar en ny byggnad som ska ha enskilt vatten och avlopp ska du lämna in en ansökan om enskilt avlopp. Om du planerar att ansluta en ny byggnad till en befintlig avloppsanläggning behöver du ansöka om anslutning.

Läs mer om Enskilt avlopp

  • Den person som du anger som kontrollansvarig i din ansökan ska redovisa certifieringsorgan och datum för certifiering samt godkänna sitt uppdrag med en underskrift i blanketten. 

2. Kontrollplan

Varje byggprojekt ska ha en kontrollplan som visar alla kontrollpunkter längs projektets gång, från ansökan till slutbesiktning. Kontrollplanen ska säkra att den tekniska kvaliteten uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Om du har en kontrollansvarig är det den personen som utför kontrollplanen i annat fall gör du den själv.

KontrollplanerKontrollansvariga

3. Planritning

En planritning visar rumsindelningen i husets alla våningsplan, inklusive källare, loft, altaner, trädäck, terrasser, skärmtak, trappor – befintliga eller planerade. Den ska bifogas i skala 1:100.

Alla yttre och inre mått ska vara redovisade, liksom uppgift om rumsfunktioner och fast inredning. Om byggnationen gäller del av fastighet ska den delen markeras särskilt på planritningen, detta utförs med så kallad skrafferingar (förtydliganden) och ritningen förses med sedvanliga textrutor.

4. Fasadritning

Alla fasader ska visas i skala 1:100 och förses med väderstreck. Fasadritningen ska ange mått på fasadsockelhöjder, fasad- och takmaterial, liksom befintliga och blivande marklinjer.

5. Sektionsritning

Sektionsritningen ska visa den del som bygglovsansökan avser. Ritningen ska vara i skala 1:100 och visa taklutning, rumshöjd, byggnadshöjd, nockhöjd, liksom befintlig och blivande marklinje.

6. Situationsplan

Situationsplanen bygger på en nybyggnadskarta som ska lämnas in i skala 1:500. Den ska förses med fastighetsbeteckning, vägnamn, nummer och norrpil. Alla befintliga och planerade byggnader ska finnas med skalenligt, även friggebodar. Situationsplanen ska visa den nya eller tillbyggnadens placering och avstånd till fastighetsgränser. Eventuell närliggande kraftledning ska ritas in i situationsplanen

Vid nybyggnation, om- eller tillbyggnad utgår situationsplanen från en så kallad nybyggnadskarta. När du har ritat in den nya byggnaden eller tillbyggnaden har du gjort en situationsplan. Du kan beställa en nybyggnadskarta hos kommunen via e-tjänst.

Beställ nybyggnadskarta - E-tjänst Länk till annan webbplats.Läs mer om nybyggnadskartor här

7. Fotografier

För att förtydliga bilden av din nybyggnation är det bra om du har fotografier över tomten och den befintliga byggnaden, gärna från flera håll. Detta är dock frivilligt.