Kontrollansvarig

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast anlita en kontrollansvarig. Det är du som är byggherre som föreslår en kontrollansvarig i din ansökan. Vid enklare åtgärder behöver du ingen kontrollansvarig.

Vad gör en kontrollansvarig?

Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen och de bestämmelser och villkor som gäller följs. Den kontrollansvarige ska även vara med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på ditt bygge. Arbetet kan omfatta allt från projektering, tillverkning och byggande, till färdigställande.

Efter att arbetet är klart ska den kontrollansvarige lämna en rapport till byggherren och byggnadsnämnden, som blir ett viktigt underlag för beslutet om slutbesked.

Certifierad kontrollansvarig

Från och med den 1 juli 2012 ska kontrollansvariga vara certifierade enligt nya plan- och bygglagen. På Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du kontrollansvariga som är certifierade.

Självständig ställning

En kontrollansvarig ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Det innebär bland annat att byggherre och kontrollansvarig inte får vara släkt eller jobba inom samma företag.

När behövs inte en KA?

För enklare åtgärder kan det ofta beslutas om startbesked samtidigt med lovet. Då behövs vanligtvis inte en kontrollansvarig (KA) eller ett tekniskt samråd, men det krävs istället att ansökan/anmälan kompletteras med en kontrollplan Öppnas i nytt fönster. (KP) och en konstruktionsritning/teknisk beskrivning som tillsammans redogör för den tekniska delen.

Nedan följer exempel på enklare åtgärder av en- och tvåbostadshus:

 • Inglasning av altan
 • Takkupor
 • Balkonger
 • Byte av färg eller annan ändring som påverkar byggnadens yttre utseende.
 • Nybyggnad/tillbyggnad av carport
 • Nybyggnad/tillbyggnad av garage <50 kvm
 • Plank
 • Eldstad
 • Rökkanal
 • Skyltar
 • Rivning av små byggnader där det inte uppkommer miljöfarligt avfall.