Eldstäder och rökkanaler

Vid nyinstallation eller vid en väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal behöver du göra en anmälan. En eldstad är tillexempel braskamin, braskassett, spisinsats, panna eller liknande. Innan du påbörjar åtgärden behöver du få ett startbesked.

Vid byggnation av en ny skorsten inom planlagt område krävs det bygglov, om skorstenen väsentligt ändrar byggnadens utseende.

När krävs anmälan?

Anmälan krävs vid:

 • Nyinstallation av en eldstad eller rökkanal
 • Väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal

Med väsentlig ändring avses sådana åtgärder som kan leda till en ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen genom:

 • Ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer
 • Annan förändring av eldstadens funktion och användningssätt

Exempel på åtgärder som kräver anmälan:

 • Installation av en ny kassett eller motsvarande (spisinsats) i tidigare öppen eldstad
 • Byte av kassett mot en ny kassett med t.ex. högre effekt
 • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, t.ex. från olja till pellets
 • Byte av eldstad om bytet innebär att ett annat bränsleslag kommer att användas

Så här gör du en anmälan

Du gör en anmälan för eldstäder och rökkanaler via e-tjänst.

Följande handlingar ska du lämna in vid en anmälan:

 • Situationsplan – markera tydligt på kartan vilken byggnad åtgärden utförs i. Du kan använda en tomtkarta som underlag, kartan hämtas kostnadsfritt via kommunens webbkarta
 • Planritning – redovisa var eldstaden och/eller rökkanalen placeras
 • Fasadritning – redovisa skorstenen. Du behöver bara en fasadritning om du ska göra en åtgärd som påverkar byggnadens utseende. Om du ska installera en ny skorsten behöver du även måttsätta hur hög skorstenen är
 • Prestandadeklaration för eldstad och/eller rökkanal
 • Förslag till kontrollplan.

Avgift

För handläggning av ärenden tas en avgift ut enligt gällande taxa.

Taxor och avgifter 2024 , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.