Tillbyggnad

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får göra en tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter bruttoarea utan bygglov. Däremot kräver åtgärden att du gör
en anmälan och får ett startbesked innan du får börja bygga.

Vilka kriterier ska uppfyllas?

Dessa kriterier ska uppfyllas för att få uppföra en bygglovsbefriad tillbyggnad:

 • Tillbyggnaden får högst vara 15 kvadratmeter bruttoarea
 • Den får inte vara högre än höjden på det befintliga husets taknock
 • Tillbyggnaden ska placeras minst 4,5 meter från gräns. Den kan placeras närmare tomtgränsen med grannens medgivande. Observera att du aldrig kan placera bygganden närmare allmän platsmark än 4,5 meter.

När får du inte utföra attefallsåtgärder?

Om byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ligger inom kulturhistoriskt värdefullt område får du inte utföra attefallsåtgärder.

Om fastigheten ligger inom ett område med riksintresse för Försvarsmakten och det är fråga om flygplatser, övnings- eller skjutfält, får du inte uppföra ett komplementbostadhus, en tillbyggnad eller inreda ytterliga en bostad. Däremot får du uppföra en komplementbyggnad och högst två takkupor på befintligt en- och tvåbostadhus.

Om kommunen i en detaljplan har bestämt att attefallsåtgärden kräver bygglov är den inte bygglovbefriad.

Åtgärden kan kräva strandskyddsdispens

Om byggnaden utförs inom strandskyddat område kan det krävas skyddsdispens.

Så här gör du en anmälan

Du gör en anmälan via e-tjänst.

Följande handlingar lämnas in vid en anmälan:

 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionshandlingar
 • Brandskyddsdokumentation
 • Prestandadeklaration för eldstad och rökkanal vid installation av sådan

Avgift

För handläggning av ärenden tas en avgift ut enligt gällande taxa.

Taxor och avgifter 2024 , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.