Digitala tekniska samråd

När ett lov har beviljats eller en anmälan har gjorts kallar vi i vissa fall till ett tekniskt samråd. Det framgår av beslutet om bygglov.

Vad är ett tekniskt samråd?

Vid det tekniska samrådet går vi igenom omfattningen, formerna och vilka tekniska lösningar
du som byggherre har valt. Syftet är att vi efter samrådet ska ha underlag för att kunna fatta ett beslut om startbesked.

Vad gör man på ett tekniskt samråd?

På samrådet går vi tillsammans igenom förslaget till kontrollplan, åtgärder för besiktning, tillsyn och kontroll.

Till exempel går vi igenom:

  • avfallshantering
  • grundläggning
  • bärande stomme
  • brandskydd
  • VA-anslutning
  • uppvärmning
  • energihushållning
  • ventilation
  • säkerhet
  • tillgänglighet

Vi diskuterar hur arbetet ska planeras och organiseras och går igenom övriga inlämnade handlingar som konstruktionsritningar och teknisk beskrivning. Vid samrådet tar vi del av färdigställandeskydd och fastställer eventuellt behov av utstakning och lägeskontroll.
Vi går också igenom hur man ska ta hand om tänkbart farligt avfall.

På det tekniska samrådet bestämmer vi eventuella arbetsplatsbesök och slutsamråd.
Ibland kan det finnas behov av ytterligare tekniska samråd. Det tekniska samrådet dokumenteras av byggnadsnämnden i ett protokoll som skickas till byggherren och kontrollansvarig.

Vem är med på ett tekniskt samråd?

Handläggande byggnadsinspektör från bygg-och miljöavdelningen och kontrollansvarige
ska delta vid det tekniska samrådet. Byggherren bör delta vid samrådet samt i vissa fall
andra berörda. Byggnadsinspektören meddelar den kontrollansvarige vilka som bör vara
med vid samrådet, till exempel byggherren, någon av projektörerna: arkitekt, konstruktör
eller en entreprenör.

När hålls ett tekniskt samråd?

I större projekt och i komplicerade ärenden ska ett tekniskt samråd hållas. Om byggherren
själv vill ha ett samråd ska det även hållas i mindre projekt. Vi kallar till ett tekniskt samråd
i beslut om lov eller i kontakt med byggherren vid anmälan om en anmälningspliktig åtgärd.

Byggherren eller den kontrollansvarige ska kontakta byggnadsinspektören för ärendet för att
bestämma tid för det tekniska samrådet. Det är viktigt att du är ute i god tid så att eventuella handlingar som behövs hinner tas fram inför startbesked utan att det påverkar planerad byggstart.

Vart ska tekniska handlingar skickas?

Alla tekniska handlingar som ska inlämnas inför det tekniska samrådet ska skickas till inspektor@varmdo.se ange alltid ditt ärendenummer när du skickar in handlingar.

Boka ett digitalt tekniskt samråd

Det tekniska samrådet hålls digitalt via Microsoft Teams.

Boka en tid via länken eller QR-koden nedan:


Bygglov, tekniskt samråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

QR-kod att scanna för att komma till bokning av tekniskt samråd. Bild.

Boka tekniskt samråd