Rivning av byggnader

För att riva en byggnad behöver du i vissa fall ansöka om rivningslov eller göra en rivningsanmälan. Tänk på att du behöver ett startbesked från kommunen innan du får börja riva.

Vad innebär rivning?

Begreppet rivning innebär att du helt tar bort en byggnad, eller en del av en byggnad, med tillhörande stomme. Det räknas alltså inte som rivning om stommen står kvar, även om du tar bort byggnadens icke bärande delar både invändigt och utvändigt.

När krävs rivningslov?

Bor du inom detaljplanerat område måste du ansöka om rivningslov om du vill riva en hel eller delar av en fastighet. Det kan också finnas särskilda rivningsbestämmelser i områden där detaljplaner inte finns.

Kontrollera alltid med bygg- och miljöavdelningen innan du börjar riva. Det kan finnas skäl som gör att byggnaden bör bevaras, till exempel att den är kulturmärkt, eller att farliga material måste omhändertas på rätt sätt, till exempel PCB Länk till annan webbplats..

När krävs rivningsanmälan?

För rivning utanför detaljplanerat område krävs en anmälan för rivning av huvudbyggnad. För att börja riva behöver du ett startbesked. Se nedan vilka handlingar du behöver skicka in vid en rivningsanmälan.

När krävs inte rivningsanmälan/rivningslov?

 • Vid rivning av komplementbyggnad utanför detaljplanerat område.
 • Vid rivning av friggebod inom samt utanför detaljplanerat område.

Omhänderta rivningsmaterial

Innan rivning påbörjas ska en material­inventering göras för att identifiera hur avfallet ska hanteras, sorteras och transporteras på ett säkert sätt. Uppkommet rivningsavfall ska sorteras i enlighet med gällande lagstiftning och transporteras av godkänd transportör.

Tänk på att:

 • Se till att skilja ut farligt och miljöstörande avfall så att det inte förorenar det övriga, ofarliga materialet.
 • PCB, freon, kvicksilver, blåbetong och asbest ska alltid separeras och omhändertas på rätt sätt.
 • För att få återanvända förorenade massor krävs ett beslut om ett godkännande på det

Ansökan/anmälan om rivning

Det är möjligt att ansöka om rivningslov via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller blankett. Rivningsanmälan kan endast göras via blankett.

Följande handlingar lämnas in vid en ansökan/anmälan:

 • Komplett ifylld och signerad ansökningsblankett , 472.8 kB, öppnas i nytt fönster. (ej vid e-tjänst)
 • Situationsplan - markera ut på kartan det som avses rivas
 • Fotografier på det som avses rivas
 • Kontrollplan för rivning (behövs ej om du söker rivningslov och bygglov i samma ärende, tas upp i det tekniska samrådet)
 • Fullmakt (vid ombud)
 • Information om storlek på det som avses rivas

Avgift

För handläggning av ansökan om rivningslov/rivningsanmälan tas en avgift ut enligt fastställd taxa.

Taxor och avgifter 2022 , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.