Strandskyddsdispens

I vissa fall kan du få tillstånd att utföra något som normalt är förbjudet inom strandskyddad zon, det vill säga att du kan få dispens från strandskyddet.

Du kan få dispens om det går att visa att varken allemansrätten eller naturen störs av förändringarna och att det finns ett så kallat särskilt skäl. Särskilda skäl kan enligt miljöbalken vara att mark tagits i anspråk på ett sätt som saknar betydelse för strandskyddets syften. Det finns också andra särskilda skäl att få strandskyddsdispens,
Läs mer på Naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om strandskyddsdispens

Vid ansökan om strandskyddsdispens ska du bifoga ett antal bilagor. Bilagorna ska vara fackmannamässigt utförda och bör som störst vara i A3-format.

Har du e-legitimation kan du göra din ansökan via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan i annat fall ansöka genom att fylla i en ansökningsblankett

Till ansökan ska bifogas:

  • beskrivning av och motivering till din önskade åtgärd
  • situationsplan som bygger på Karta för ansökan om enskilt avlopp/strandskyddsdispens eller motsvarande, med samtliga byggnader och anläggningar inritade. Helst i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000. Vid åtgärd nära eller mot en fastighetsgräns och angränsande fastighet är obebyggd alternativt obebyggd i denna del, kan det bli aktuellt med en Nybyggnadskarta. Läs mer om kartor och hur du beställer
  • fasadritningar, helst i skala 1:100, gäller byggnader
  • plan- och elevationsritning för brygga
  • planritning vid nybyggnation och tillbyggnad av huvudbyggnad och komplementbyggnad
  • gärna fotografier över området där du vill ha dispens

Nedan följer några exempel på vanliga dispensärenden:

Ny huvudbyggnad

För att uppföra ny huvudbyggnad krävs att platsen redan är ianspråktagen av en befintlig huvudbyggnad som rivs eller ändras till komplementbyggnad. Det är alltså inte möjligt att uppföra en ny byggnad eller anläggning på en obebyggd fastighet.

Ersättningsbyggnad

Att återuppföra en nedbrunnen eller riven byggnad fordrar förutom bygglov även dispens från strandskyddsbestämmelserna. Dispens kan som regel medges för ett återuppförande av en byggnad för samma ändamål och i huvudsakligen samma storlek och utförande på samma plats som den tidigare – om ansökan görs inom ett år efter branden eller rivningen. Vid ersättning av förfallen byggnad måste man ta hänsyn till om allemansrätten återinträtt på platsen.

Komplementbyggnad

Med komplementbyggnad avses bastu, gäststuga, friggebod eller liknande. Byggnaden skall placeras i nära anslutning till huvudbyggnaden och bilda en sammanhållen enhet tillsammans med huvudbyggnaden och andra befintliga byggnader. Komplementbyggnaden ska vara underordnad huvudbyggnaden avseende placering, storlek och volym.

Tillbyggnad av befintligt hus

Att bygga till ett hus kan kräva dispens, beroende på utformning och omfattning. Rådgör med kommunen.

Brygga eller plank

Bryggan eller planket ska placeras så att livsvillkoren för djur och växter inte väsentligt förändras. Förändringen får inte privatisera platsen och hindra allmänheten. Gemensamma bryggor rekommenderas. Bryggan ska vara till för angöring med båt, dispens för soldäck medges i regel inte. Strandskyddsdispens krävs även när du ska riva en brygga och ersätta den med en ny på samma plats, eller utöka en befintlig brygga.

Det kan även krävas en anmälan om vattenverksamhet vid byggande eller ändring av brygga. Läs mer om vattenverksamhet. Ska det muddras krävs även en anmälan om muddring. Läs mer om muddring.

Trädfällning

Inom strandskyddat område krävs det oftast strandskyddsdispens för att fälla träd om det kan avhålla allmänheten och/eller förändrar livsvillkoren för växt- och djurliv. Kontakta en strandskyddshandläggare på kommunen vid frågor. Läs mer om trädfällning

Sprängning

Ska du spränga inom strandskyddat område kan det krävas strandskyddsdispens. Kontakta en strandskyddshandläggare på kommunen. Det krävs även tillstånd från polismyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgift

Avgiften för prövning av ansökan om strandskyddsdispens är enligt gällande taxa 9600 kronor.

Överklaga strandskyddsdispens

Om du har blivit nekad dispens av kommunen kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen. Du kan däremot inte överklaga en dispens som beviljats någon annan, exempelvis en granne eller liknande.

Miljö- och friluftsorganisationer har dock utökad talerätt. Organisationer som har mer än 2000 medlemmar har möjlighet att överklaga beslut om dispens från strandskyddet.

Läs mer om hur du överklagar