Strandskyddsdispens

I vissa fall kan du få tillstånd att utföra något som normalt är förbjudet inom strandskyddad zon, det vill säga att du kan få dispens från strandskyddet.

Du kan få dispens om det går att visa att varken allemansrätten eller naturen störs av förändringarna och att det finns ett så kallat särskilt skäl. Särskilda skäl kan enligt miljöbalken vara att mark tagits i anspråk på ett sätt som saknar betydelse för strandskyddets syften.
Det finns också andra särskilda skäl att få strandskyddsdispens.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om strandskyddsdispens

Har du e-legitimation kan du göra din ansökan via e-tjänst

Ansökan, e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Du kan i annat fall ansöka genom att fylla i en ansökningsblankett.

Vill du hellre anlita ett ombud ska det fyllas i. I det fallet behöver du skriva en fullmakt. 

Länk till information om ifyllnad av blankett och om fullmakt

Använd gärna vår blankett för fullmakt och bifoga den till ansökan.

Fullmakt , 153.1 kB.

Vid ansökan om strandskyddsdispens ska du bifoga ett antal bilagor. Bilagorna ska vara fackmannamässigt utförda och bör som störst vara i A3-format.

Till ansökan ska bifogas:

 • beskrivning av och motivering till din önskade åtgärd
 • karta enligt nedan:

  » antingen en förenklad nybyggnadskarta (kartan kan användas om det är en mindre åtgärd, exempelvis en komplementbyggnad under 50 kvadratmeter, sökt åtgärd kräver även bygglov eller anmälan)

  » alternativt en fullständig nybyggnadskarta (för större åtgärder än 50 kvadratmeter och/eller nära tomtgräns, sökt åtgärd kräver även bygglov eller anmälan)

  » en karta för enskilt avlopp/strandskydd (om sökt åtgärd inte kräver bygglov eller anmälan)

På kartan ska mått mot tomtgräns anges (vinkelrätt från tomtgränser) i meter från tänkt till- eller nybyggnad. Redovisa till- eller nybyggnadens längd och bredd. Fastighetens infart, eventuella murar, plank, terrängtrappor och slänter ska redovisas. Samtliga byggnader, bryggor med mera på fastigheten ska redovisas. Plushöjd för färdigt golv för de sökta åtgärderna. Kartan får inte förvanskas.


 • fasadritningar, helst i skala 1:100, gäller byggnader

 • plan- och elevationsritning för brygga

 • planritning vid nybyggnation och tillbyggnad av huvudbyggnad och komplementbyggnad

 • fotografier över området där du vill ha dispens

Kartorna kan beställas via vår e-tjänst:

Beställning av fullständig nybyggnadskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställning av förenklad nybyggnadskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställning av karta för ansökan om enskilt avlopp/strandskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nedan följer några exempel på vanliga dispensärenden:

Ny huvudbyggnad

För att uppföra ny huvudbyggnad krävs att platsen redan är ianspråktagen av en befintlig huvudbyggnad som rivs eller ändras till komplementbyggnad. Det är alltså inte möjligt att uppföra en ny byggnad eller anläggning på en obebyggd fastighet.

Ersättningsbyggnad

Att återuppföra en nedbrunnen eller riven byggnad fordrar förutom bygglov även dispens från strandskyddsbestämmelserna. Dispens kan som regel medges för ett återuppförande av en byggnad för samma ändamål och i huvudsakligen samma storlek och utförande på samma plats som den tidigare – om ansökan görs inom ett år efter branden eller rivningen. Vid ersättning av förfallen byggnad måste man ta hänsyn till om allemansrätten återinträtt på platsen.

Komplementbyggnad

Med komplementbyggnad avses bastu, gäststuga, friggebod eller liknande. Byggnaden ska placeras i nära anslutning till huvudbyggnaden och bilda en sammanhållen enhet tillsammans med huvudbyggnaden och andra befintliga byggnader. Komplementbyggnaden ska vara underordnad huvudbyggnaden avseende placering, storlek och volym.

Tillbyggnad av befintligt hus

Att bygga till ett hus kan kräva dispens, beroende på utformning och omfattning. Rådgör med kommunen.

Brygga eller plank

Bryggan eller planket ska placeras så att livsvillkoren för djur och växter inte väsentligt förändras. Förändringen får inte privatisera platsen och hindra allmänheten. Gemensamma bryggor rekommenderas. Bryggan ska vara till för angöring med båt, dispens för soldäck medges i regel inte. Strandskyddsdispens krävs även när du ska riva en brygga och ersätta
den med en ny på samma plats, eller utöka en befintlig brygga.

Det kan även krävas en anmälan om vattenverksamhet vid byggande eller ändring av brygga.

Länk till VattenverksamhetBehöver muddring ske krävs även en anmälan om muddring.

Länk till Muddring

Trädfällning

Inom strandskyddat område krävs det oftast strandskyddsdispens för att fälla träd om det kan avhålla allmänheten och/eller förändrar livsvillkoren för växt- och djurliv. Kontakta en strandskyddshandläggare på kommunen vid frågor.

Länk till Trädfällning

Sprängning

Ska du spränga inom strandskyddat område kan det krävas strandskyddsdispens. Kontakta
en strandskyddshandläggare på kommunen. Det krävs även tillstånd från polismyndigheten.

På polismyndighetens hemsida hittar du mer information och ansökningsblanketter.

Sök tillstånd om sprängning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgift

Avgiften för prövning av ansökan om strandskyddsdispens enligt gällande taxa är
9 600 kronor.

Taxor och avgifter 2024 , 1.7 MB.

Överklaga strandskyddsdispens

Om du har blivit nekad dispens av kommunen kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen.
Du kan däremot inte överklaga en dispens som beviljats någon annan, exempelvis en granne eller liknande.

Miljö- och friluftsorganisationer har dock utökad talerätt. Organisationer som har mer än
2 000 medlemmar har möjlighet att överklaga beslut om dispens från strandskyddet.

Läs mer om hur du överklagar genom att följa denna länk:

Kungörelser