Aktuell driftinformation

Här hittar du aktuell driftinformation kring vatten och avlopp, både planerade och akuta störningar samt trafikstörningar, problem med avfallstömning och andra aktuella driftstörningar i Värmdö kommun.

För ytterligare information eller vid frågor är du välkommen att kontakta oss på 08-570 470 00.

Rörledningsarbeten mellan OKQ8  och Lugnet i Gustavsberg onsdag 22/1

Onsdag 22/1 kommer renoveringsarbeten på spill- och dagvattenledningar pågå mellan OKQ8 och Lugnet i Gustavsberg. Arbetet kommer att pågå från kl. 07:00 till kl. 24:00.

Under renoveringen kan en lukt av polyesterplast uppstå. Den kan komma in genom ventilationen men kan vädras ut efter att vi är klara på arbetsplatsen. Ni bör vänta med vädringen om ert fönster ligger nära den ånga som bildas under renoveringen.

Under vårt arbete kan du fortsätta att använda ditt avlopp men begränsa utsläppet i avloppen i största möjliga mån för att undvika översvämning då er servisledning är stängd under vår installation.

Boendeinfo från entreprenören Aarsleff

Ny gång- och cykelväg

Ny gång- och cykelväg kommer att anläggas på den norra sidan av Leveransvägen fram till bussdepån och ny kantsten ska sättas på den södra sidan. Arbetet kommer påbörjas under vecka 45 och målsättningen är att markarbeten ska vara färdigställda i slutet av december. Slutgiltigt beläggningsarbete sker till våren.

Översikt arbete gc-väg Leveransvägen (pdf)

Renovering av cirkulationsplatser

Renovering av cirkulationsplatserna kommer ske längs med Gustavsbergsvägen vid Värmdö marknad. Arbetet kommer starta under vecka 45 och kommer pågå under november och december månad.

Plantering vid cirkularitionsplatserna kommer att ske under våren 2020.

Till översikt cirkulationer (pdf)

Bräddningar

Tidigare


18 december

Pumpstation Lövhamra (Mäster Palms väg)

Orsak: Stora mängder inläckage av regnvatten


18 december

Pumpstation Haghultavägen

Orsak: Stora mängder inläckage av regnvatten


18 december

Pumpstation Ängsvik (Maria Höglunds väg)

Orsak: Stora mängder inläckage av regnvatten


18 december

Pumpstation Ingarö strand (Eklövsvägen)

Orsak: Stora mängder inläckage av regnvatten


14 december, 14:30 - 05:00

Pumpstation Haghultavägen

Orsak: Stora mängder nederbörd


14 december, 17:00 - 01:00

Pumpstation Ingarö strand (Eklövsvägen)

Orsak: Stora mängder nederbörd


14 december, 14:00 - 02:00

Pumpstation Mörtnäsvägen

Orsak: Stora mängder nederbörd


14 december, 15:00 - 00:00

Pumpstation Ängsvik (Maria Höglunds väg)

Orsak: Stora mängder nederbörd