Utbyggnad pågår av gång- och cykelväg samt beläggningsarbete i Björnkärret

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Under vecka 36 påbörjades vägarbeten i Björnkärret. Arbetet avser nybyggnad av gång- och cykelväg längs med Hermelinvägen samt beläggningsarbeten* i området. Arbetet beräknas vara färdigställt under november 2021.

* Med beläggningsarbeten avses rivning av gammal asfalt som ersätts med ny asfalt på körbana.

Arbetet innefattar även förberedande arbeten åt Vattenfall AB där kommunen i samband med sina schaktarbeten passar på att lägga ner tomrör åt Vattenfall AB som i ett senare skede kommer att förstärka ledningsnätet i området.

Framkomligheten kommer periodvis vara begränsad dagtid och vid arbeten i anslutning till infarter kommer berörda fastighetsägare informeras.

För att underlätta för oss ser vi gärna att era buskar är klippta och inte sticker ut utanför fastighetsgränser. Se gärna Fri sikt för trafiken - tomtägarens ansvar - Värmdö kommun (varmdo.se) Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats

Det kommer även ske beläggningsarbeten på dessa vägar i området:

  • Hermelinvägen
  • Järvvägen
  • Harstigen
  • Rävstigen
  • Hjortstigen

Vid frågor kontakta projektledare: Erik Ekelund 08-570 470 02 erik.ekelund@varmdo.se

Frågor och svar om utbyggnaden av gång- och cykelvägen i Hermelinvägen

1. Varför anläggs en gång- och cykelväg och vilka är beslutsvägarna?

Den främsta anledningen till anläggande av gång- och cykelvägen är att främja gång- och cykeltrafiken samt höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Det gäller till exempel barn som ska ta sig inom området till närliggande skola och övriga verksamheter. Det har redan byggts en gång- och cykelväg på Renvägen där vår målsättning är att knyta ihop gång- och cykelvägarna för att förbättra tillgängligheten mellan områdena. Idag har Hermelinvägen en väldigt bred och oreglerad gatustruktur som medger till längsgående parkering, syftet är att förbättra denna gatumiljö för just oskyddade trafikanter.

Gällande beslutsvägar så är detta ett politiskt beslut som grundar sig i tidigare antagen gång- och cykelplan 2030. För sträckan på Hermelinvägen så har det tagits två ytterligare beslut i enligt med våra beslutsprocesser. (Förstudie och inriktningsbeslut december 2020 diarienummer 2020TEN/0631 och genomförandebeslut februari 2021 diarienr: 2020TEN/051-4)

2. Gång- och cykelvägens placering och omfattning?

Gång- och cykelvägen kommer anläggas på den södra sidan av Hermelinvägen och ska förbindas ihop med befintliga gång- och cykelvägar. Se bild nedan.

Kartbild över utbyggnad gång- och cykelväg Hermelinvägen i Björnkärret Gustavsberg


3. Blir det övergångställen vid överfarterna?

Ja det blir det. Dessa korsningspunkter kommer anläggas som förhöjda genomgående några centimeter för att säkerställa en god och trafiksäker passage. Se bild nedan.

Ritning anläggning


4. Kommer gatan att bli trång?

Den beräknade körytans bredd kommer att bli 5,5 meter vilket ses som en god standard för att både möta personbilar och även tyngre fordon. Denna avsmalning (ursprunglig vägbredd 8.5 m) kommer även medföra att hastigheten blir lägre på gatan. Den befintliga vägkantens läge som är på norra sidan kommer i stort sett bibehållas, inga större breddningar kommer ske emot dessa fastigheter. Svängradien till fastighetsägarna boende på norra sidan av Hermelinvägen kommer att få en mindre svängradie än tidigare. Vi ser inga problem med den projekterade svängradien till dessa fastighetsägare idag.

5. Är det några risker med gång- och cykelvägens placering?

Vår bedömning gällande trafiksäkerheten. Vi ser den södra sidan som mer lämplig med anledning av betydligt färre infarter än den norra sidan. Detta är givetvis den största risken men som generellt inte går att bygga bort i sin helhet i tätbebyggda områden.

6. Påverkas parkeringen av fordon?

Givetvis påverkar anläggandet av en gång- och cykelväg den tidigare oreglerade parkeringsmöjligheten som funnits på gatan. Vi kommer tillmötesgå det behov som föreligger av exempelvis gästparkering genom att skylta upp ett antal gästparkeringsplatser på Hermelinvägen, Harstigen, Rävstigen och Hjortstigen. Det som kommer att ske i praktiken är att vi monterar en stolpe och skylt för respektive gata där detta regleras. Vår tanke just nu är att vi ska försöka få till 3–5 parkeringar längs med gatan där detta är möjligt och inte försämrar trafiksäkerheten eller framkomligheten.

7. Hur bred kommer gatan att vara där parkeringarna är planerade?

Gatan har idag en snittbredd på cirka 7,5 meter och med parkeringar (2,5 meter) så kommer kvarstående bredd vara 5,5 meter.

8. Hur ser trafiksäkerheten ut kring de nya parkeringarna?

De ny parkeringarna är främst avsedda som gästparkering för området då vi ser ett behov av detta. Gällande trafiksäkerhet och risker är det bäst att inte ha några parkeringar alls i trafikmiljön men där har vi gjort en avvägning mellan behovet och vilka ytor där parkeringar bäst kan tillskapas. Parkeringsplatserna kommer förläggas så att sikten till den nya gång- och cykelvägen inte försämras och vi kommer att utvärdera placering om det kommer in synpunkter och/eller vi upplever att det inte fungerar. I det fallet får vi tänka om och se efter andra alternativ.

9. Vilka arbeten kommer ske på övriga vägar i området?

De största arbetena kommer att ske på Hermelinvägen där själva gång- och cykelvägen ska anläggas. För Järvvägen, Harstigen, Rävstigen och Hjortstigen kommer vi endast att utföra asfalteringsarbeten. Ni boenden kommer att påverkas under 1–2 dagar då själva asfalteringsarbetet sker och vid eventuella förarbeten. I övrigt så kommer det vara god framkomlighet.

Kommunen kommer i samband med sina schaktarbeten även lägga/schakta ner tomrör utmed både norra som södra sidan av Hermelinvägen åt Vattenfall AB som i ett senare skede kommer att förstärka ledningsnätet i området. Servisavsättning kommer att ske till de befintliga kabelskåpen utmed den norra sidan och servisavsättning på den södra sidan kommer ske cirka en meter in på respektive fastighet. Den exakta servisavsättningens läge bestäms i samråd med Vattenfall och berörd fastighetsägare.

10. Hur mycket kommer gång- och cykelvägen att kosta?

Den beräknad kostnaden för anläggandet av gång- och cykelvägen är beräknad till 2,5 miljoner kronor.

11. När ska arbetet vara klart?

Arbetet påbörjades i september och beräknas vara färdigställt i sin helhet under november månad 2021 om inga oförutsedda problem framkommer.