Uppdaterad information om utbyggnad av GC-väg samt beläggningsarbete i Björnkärret

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Arbetet längs med Hermelinvägen är klart. Beläggningsarbeten på Harstigen, Rävstigen och Hjortstigen kommer att färdigställas under 2024.

Vattenfall

Det kvarstår en del arbete med inkopplingsarbete vilket kommer att ske när samtliga kanalisationer är förlagda. Vattenfall kommer att informera berörda i separat utskick.

Framkomligheten kommer periodvis vara begränsad dagtid och vid arbeten i anslutning till infarter kommer berörda fastighetsägare informeras.

Klipp dina buskar och häckar

För att underlätta för oss ser vi gärna att era buskar är klippta och inte sticker ut utanför fastighetsgränser. Läs mer på sidan:

Fri sikt för trafiken - tomtägarens ansvar - Värmdö kommun Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om utbyggnaden av gång- och cykelvägen i Hermelinvägen

1. Varför anläggs en gång- och cykelväg och vilka är beslutsvägarna?

Den främsta anledningen till att anlägga gång- och cykelvägen utmed Hermelinvägen är
att främja gång- och cykeltrafiken samt höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Det gäller exempelvis barn som ska ta sig inom området till närliggande skola och övriga verksamheter. Målsättningen med den nya gång- och cykelvägen vid Hermelinvägen är att knyta ihop den med den tidigare gång- och cykelvägen utmed Renvägen för att förbättra tillgängligheten mellan områdena. Idag har Hermelinvägen en väldigt bred och oreglerad gatustruktur som medger till längsgående parkering. Syftet är att förbättra denna gatumiljö för just oskyddade trafikanter.

Gällande beslutsvägar så är detta ett politiskt beslut som grundar sig i tidigare antagen gång- och cykelplan 2030. För sträckan på Hermelinvägen så har det tagits två ytterligare beslut i enligt med våra beslutsprocesser. (Förstudie och inriktningsbeslut december 2020 diarienummer 2020TEN/0631 och genomförandebeslut februari 2021 diarienummer 2020TEN/051-4)

2. Gång- och cykelvägens placering och omfattning?

Gång- och cykelvägen kommer anläggas på den södra sidan av Hermelinvägen och ska förbindas ihop med befintliga gång- och cykelvägar. Se bild nedan.

Kartbild över utbyggnad gång- och cykelväg Hermelinvägen i Björnkärret Gustavsberg


3. Blir det övergångställen vid överfarterna?

Ja det blir det. Dessa korsningspunkter kommer anläggas som förhöjda genomgående några centimeter för att säkerställa en god och trafiksäker passage. Se bild nedan.

Ritning anläggning


4. Kommer gatan att bli trång?

Den beräknade körytans bredd kommer att bli 5,5 meter vilket ses som en god standard för att både möta personbilar och även tyngre fordon. Denna avsmalning (ursprunglig vägbredd 8,5 m) kommer även medföra att hastigheten blir lägre på gatan. Den befintliga vägkantens läge som är på norra sidan kommer i stort sett bibehållas, inga större breddningar kommer ske emot dessa fastigheter. Svängradien till fastighetsägarna boende på norra sidan av Hermelinvägen kommer att få en mindre svängradie än tidigare. Vi ser inga problem med den projekterade svängradien till dessa fastighetsägare idag.

5. Är det några risker med gång- och cykelvägens placering?

Vår bedömning gällande trafiksäkerheten. Vi ser den södra sidan som mer lämplig för gång- och cykelvägen då det finns betydligt färre infarter där än på den norra sidan. Detta är givetvis den största risken men som generellt inte går att bygga bort i sin helhet i tätbebyggda områden.

6. Påverkas parkeringen av fordon?

Anläggandet av en gång- och cykelväg kommer att påverka den tidigare oreglerade parkeringsmöjligheten som funnits på gatan. Vi kommer tillmötesgå det behov som föreligger av exempelvis en gästparkering i området. Det finns just nu några förslag på parkeringslösning där vi bland annat tittar på att skapa 3–5 platser på respektive Harstigen, Rävstigen och Hjortstigen. I praktiken blir det att vi monterar en stolpe och skylt för respektive gata där detta regleras. Vi har fått in synpunkter kring dessa placeringar så vi tittar nu på alternativa platser. Vi kommer att föra en dialog med ordförande i Norra Björnkärrets samfällighetsförening där vi ser vart störst behov av parkering föreligger.

7. Vilka arbeten kommer ske på övriga vägar i området?

De största arbetena kommer att ske på Hermelinvägen där själva gång- och cykelvägen ska anläggas. För Järvvägen, Harstigen, Rävstigen och Hjortstigen kommer vi endast att utföra asfalteringsarbeten. Ni boenden kommer att påverkas under 1–2 dagar då själva asfalteringsarbetet sker och vid eventuella förarbeten. I övrigt så kommer det vara god framkomlighet.

8. Samordning med Vattenfall

Kommunen kommer i samband med sina schaktarbeten även lägga/schakta ner tomrör utmed både norra som södra sidan av Hermelinvägen åt Vattenfall AB, som i ett senare skede kommer att förstärka ledningsnätet i området. Servisavsättning kommer att ske till de befintliga kabelskåpen utmed den norra sidan och servisavsättning på den södra sidan kommer ske cirka en meter in på respektive fastighet. Den exakta servisavsättningens läge bestäms i samråd med Vattenfall och berörd fastighetsägare.

9. Hur mycket kommer gång- och cykelvägen att kosta?

Den beräknad kostnaden för anläggandet av gång- och cykelvägen är beräknad till 2,5 miljoner kronor.

10. När ska arbetet vara klart?

Arbetet påbörjades i september och beräknas vara färdigställt juni 2022.

11. Har du flera frågor?

Kontakta projektledare Erik Ekelund, 08-57047002, erik.ekelund@varmdo.se