Föroreningar?

Misstänker du att marken är förorenad där grävningsarbeten ska utföras eller hittar du en förorening i samband med ett grävjobb? Då ska bygg- och miljö-avdelningen på kommunen kontaktas. Ett pågående grävjobb måste avbrytas
tills kontroll på föroreningarna har skaffats.

Hur upptäcks en förorening?

Några tecken på att marken kan vara förorenad är:

  • Främmande lukt - finns det föroreningar med eldningsolja och diesel känns det ofta på lukten om halten är hög.
  • Avvikande färg - oljeföroreningar kan till exempel ge marken en mörk färg. Svarta inlagringar kan vara rester från eldning vilket ofta medför höga halter miljöfarliga ämnen.
  • Främmande föremål - olika främmande föremål och material med onaturliga färger kan visa att marken fyllts ut med sopor eller annat avfall.

Föroreningarna upptäcks ofta vid grävarbeten. Vid misstanke om att ett område kan vara förorenat ska markens status alltid utredas. Underrätta bygg- och miljöavdelningen på kommunen. Den som har grävt upp föroreningar är ansvarig att omhänderta dem.

Kontakt vid misstanke om förorening

Om du upptäcker en förorening i mark eller grundvatten när du gräver ska arbetet
omedelbart stoppas och du ska omgående kontakta bygg- och miljöavdelningen. Kontakta
även räddningstjänsten om det är en förorening som riskerar att sprida sig.

Om du inför ett projekt har upptäckt föroreningar ska du också kontakta bygg- och
miljöavdelningen eller skicka in blanketten. 

Underrättelse om förorening eller miljöskada. Blankett , 68.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Vem är ansvarig för föroreningar?

Reglerna kring markförorening styrs av miljöbalken. Utgångspunkten är alltid att det är den som orsakar föroreningen som ska betala. I andra hand kan fastighetsägare göras ansvarig. Ansvaret omfattar både det område som ursprungligen förorenats och områden som föroreningarna eventuellt spridits till.

Vid fastighetsköp bör köparen vara särskilt uppmärksam om det tidigare bedrivits någon verksamhet som kan ha förorenat där. Kommunens bygg- och miljöavdelning kan oftast informera om tidigare verksamheter på en fastighet och eventuella föroreningar.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden bedriver tillsyn över förorenade områden och har bland annat till uppgift att granska och besvara de upplysningar och anmälningar som kommer in. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden kan komma med råd, upplysningar
eller förelägganden.

Anmäl sanering av förorenat område

I Sverige finns omkring 80 000 potentiellt förorenade områden (år 2009). Föroreningar kan
ha hamnat i marken i samband med exempelvis gamla industrier, utfyllnader som gjorts, cisterner som läckt, verkstadsarbete, äldre sophögar, kemtvättar eller impregneringsplatser.

Ett förorenat område kan förutom förorenad mark vara en byggnad eller en anläggning som
är förorenad av ämnen som kan vara skadliga för miljön och hälsan. Exempel på föroreningar
i byggnader är asbest och PCB.

En sanering eller andra åtgärder som till exempel schaktning kan medföra risk för spridning
eller exponering av föroreningarna, därför ska du göra en anmälan till bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Anmälan ska göras minst sex veckor innan saneringen/åtgärden påbörjas och den ska vara skriftlig. Anmälan kan göras på blanketterna nedan:

Anmälan om efterbehandling av förorenat område. Blankett , 225.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om efterbehandling av förorenad byggnad. Blankett , 170.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid akuta situationer ska skador och risker undanröjas. Händelserna ska genast anmälas till bygg- och miljöavdelningen.

Anmälan om efterbehandling vid akuta saneringsåtgärder. Blankett , 145.3 kB.

Beroende på vad marken eller byggnaden används till eller vilken framtida användning området kan tänkas få varierar kraven som ställs på saneringen.

Länsstyrelsen behöver din hjälp!

Länsstyrelsen i Stockholms län har Naturvårdsverkets uppdrag att inventera och riskbedöma potentiellt förorenade områden.

Har du kännedom om en plats eller fastighet där hantering och/eller lagring av bekämp-ningsmedel har förekommit är du välkommen att höra av dig till länsstyrelsen på telefonnummer 010-223 10 00.

Har du kännedom om hantering av andra föroreningar på fastigheter i Värmdö kommun är
du också välkommen att höra av dig till bygg- och miljöavdelningen.

Föroreningar i centrala Gustavsberg

I samband med att centrala Gustavsberg bebyggs har det gjorts miljötekniska undersökningar i området. I dessa undersökningar har föroreningar påträffats i varierande omfattning. Bland de föroreningar som hittats finns metaller som bly och zink. De härstammar i de flesta fall från gammalt porslins- och glasavfall.

Undersökningarna har sammanställts i en rapport. Dessutom har en handbok tagits fram för hur schaktning i förorenat område bör gå till inför planerad byggnation och när skopan sätts
i backen. Handboken är främst skriven för entreprenörer och byggherrar.


Rapport: Markföroreningar centrala Gustavsberg och påverkan på Farstaviken och Ösbyträsk - samlad bedömning , 24.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Handbok för schakt i misstänkt förorenad jord inom centrala Gustavsberg , 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.