Värmdös lokala miljömål

Värmdö kommun har sex lokala miljömål som grundar sig i nationella åtaganden. Det finns också särskilda miljömål för utvecklingen av Gustavsberg.

Lokala miljömål 2016-2030

Värmdös kommunfullmäktige tog beslut om lokala miljömål i juni 2016. Målen är utformade efter de nationella miljömålen och beskriver Värmdös vision och prioriterade områden inom miljöarbetet. Målen är sex till antalet men berör alla de 16 nationella miljökvalitetsmålen som kommunen är ålagd att arbeta med.

Målet En god bebyggd miljö är övergripande de övriga fem, i likhet med den miljömålsstruktur som hela Stockholmsregionen arbetar efter.

Miljömålen anger fokus fram till år 2030 i syfte att överensstämma med översiktsplanen. Det kan uppstå behov av omprioritering.  

Klicka på målen för att läsa mer.

  1. En god bebyggd miljö
  2. Begränsad klimatpåverkan
  3. Grundvatten av god kvalitet
  4. Giftfri miljö
  5. Hav i balans, levande kust och skärgård och ingen övergödning
  6. Ett rikt växt- och djurliv

Miljöprogrammet Framtidens Gustavsberg

Miljöprogrammet Framtidens Gustavsberg är kopplat till detaljplaner för Fabriksstaden, Kvarnbergsterrassen, Idrottsparken och kommande detaljplaner för Centrum, Strandvik och Vattentornsberget.

Programmet bygger på ekologisk, social, ekonomisk och fysisk bärkraft.

Miljöprogram Framtidens Gustavsberg

Värmdös klimatmål 2020 - 2030

Miljöprogram Framtidens Gustavsberg