Värmdös lokala miljömål

Värmdö kommun har sex lokala miljömål. Det finns också särskilda miljömål för utvecklingen av Gustavsberg.

Lokala miljömål 2016-2030

Värmdös kommunfullmäktige tog beslut om lokala miljömål i juni 2016. Målen är utformade efter de nationella miljömålen och beskriver Värmdös vision och prioriterade områden inom miljöarbetet. De sex målen som beslutades berör alla de 16 nationella miljömålen. De nationella miljömålen, Sveriges miljömål, är det nationella genomförandet av de globala hållbarhetsmålen i FNs Agenda 2030.

Miljömålen anger fokus fram till år 2030 i syfte att överensstämma med översiktsplanen. Det kan uppstå behov av omprioritering.  

Klicka på målen nedan för att läsa mer.


  1. Begränsad klimatpåverkan
  2. Grundvatten av god kvalitet
  3. Giftfri miljö
  4. Hav i balans, levande kust och skärgård och ingen övergödning
  5. Ett rikt växt- och djurliv

Miljöprogrammet Framtidens Gustavsberg

Miljöprogrammet Framtidens Gustavsberg är kopplat till detaljplaner för Fabriksstaden, Kvarnbergsterrassen, Idrottsparken och kommande detaljplaner för Centrum, Strandvik och Vattentornsberget.

Programmet bygger på ekologisk, social, ekonomisk och fysisk bärkraft.

Miljöprogram Framtidens Gustavsberg

Värmdös klimatmål 2020 - 2030 , 2 MB, öppnas i nytt fönster.