Checklista inför sanering av båtbottnar


Att tänka på inför sanering av båtbottnar:

Denna checklista är tänkt att användas vid sanering av båtbottnar för att minska risken för att skador uppstår på människors hälsa eller miljön. Det är bra att anlita ett företag som har erfarenhet av att sanera båtbottnar. Om du ska utföra saneringen själv är det viktigt att använda lämplig skyddsutrustning, exempelvis andningsskydd (av rätt klass), skyddskläder och handskar, skyddsglasögon samt skyddsskor. Blästring ska utföras av professionella blästerfirmor.

Se över alla punkter nedan innan arbetet påbörjas.

Saneringsmetod

Blästring, slipning, skrapning eller annan metod.

Miljöskydd och farligt avfall

  • Förhindra spridning till marken, luften och omgivande miljö. Vid allt saneringsarbete som orsakar spridning av luftburna partiklar (inklusive vattenaerosoler) ska marken under båten, sidorna runt båten och eventuellt båtens tak täckas och vara tättslutande
    (behovet av intäckning varierar beroende på metod som används vid saneringen).
  • Godkänd transportör/mottagare för det farliga avfallet har kontaktats samt kommer omhänderta det miljöfarliga avfallet. Vid sanering räknas alla färgrester, slipdamm och blästringsmaterial från biocidfärger som farligt avfall. Avfallslämnaren ska även märka upp behållaren med uppgifter om typ av innehåll.
  • Arbetet avbryts omedelbart vid utsläpp, olycka eller om brister upptäcks i skyddsåtgärder samt säkerhetsrutiner. (Bygg- och miljöavdelningen behöver kontaktas omgående, vid olyckor och utsläpp ska även räddningstjänst samt eventuellt kustbevakningen kontaktas.

Kontakta oss före sanering

Kontakta gärna bygg- och miljöavdelningen innan sanering utförs, telefon via servicecenter
08-570 470 00.