Jätteloka

Jättelokan, även kallad jättebjörnloka eller endast björnloka, är en främmande växtart som sprider sig lätt och slår ut annan växtlighet. Den kan ge brännskador och eksem i kombination med solljus. Ser du en jätteloka får du gärna kontakta kommunen.

Jätteloka är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. En invasiv art är en främmande art som hotar den biologiska mångfalden. Detta innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen

För att kunna förhindra spridningen av jätteloka är det viktigt att lokan identifieras så att den kan bekämpas. Du får gärna anmäla till kommunen om du ser en jätteloka i Värmdö kommun.

Ser du en jätteloka inom kommunens gränser anmäl gärna detta via:

Felanmälan jättelokalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Har du frågor om aktuell bekämpning av jätteloka i ett specifikt område kontakta servicecenter på 08-570 470 00 eller varmdo.kommun@varmdo.se

Har du generella frågor om jättelokan och dess hälsorisker kontakta bygg- och miljöavdelningen via servicecenter på telefon 08-570 470 00.

Vem ansvarar för bekämpningen?

Bekämpning ska skötas av den som äger eller sköter marken.

  • Värmdö kommun ansvarar för bekämpning på kommunal mark.
  • Trafikverket ansvarar för bekämpning på mark inom Trafikverkets vägområde.
  • Privata fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ansvarar för bekämpning på egen mark.
  • Ägare tillhörande samfällighet ansvarar för bekämpning på mark som ägs gemensamt av samfälligheten.
  • Har du jätteloka på din tomt är du skyldig att bekämpa dem.

Bekämpning av jätteloka

Har du jätteloka på din tomt är du skyldig att bekämpa dem. Bekämpningen bör göras flera gånger per år och upprepas under flera års tid. 

Läs Naturvårdsverkets råd om hur du kan bekämpa jätteloka och andra invasiva arterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Slänga/sortera jätteloka

Har du rensat bort en mindre mängd jätteloka på din tomt går det bra att slänga det i kärlet för hushållsavfall. Är det större mängder måste du åka till Koviks återvinningscentral och kasta det i fraktionen för brännbart. Tänk på att förpacka det väl så att risken för spridning av frön minimeras.

Så känner du igen jättelokan

Jättelokan (Heracleum mantegazzianum) blommar i juli–augusti och har vita blommorna och kan bli upp till 0,5 meter i diameter. Den påminner svagt om hundkex och kan bli mellan 2-4 meter hög, med en stjälk på uppemot 10 centimeter i diameter. Bladen kan bli upp till en meter breda. Den tränger ut annan växtlighet genom sina höga och täta bestånd.

Jättelokan växer framförallt i fuktiga miljöer och påträffas ofta vid bäckar, i kärr och på stränder. Men den kan även växa på torrare platser såsom i vägkanter, på industritomter, i banvallar och på avstjälpningsplatser.

Kan ge brännskador

Jättelokans växtsaft kan ge brännskador och återkommande eksem på djurs och människors hud i kombination med solljus. Olika personer är olika känsliga, men för en del kan det i värsta fall innebära livslånga men. Barn är speciellt utsatta.

Förekomst i Värmdö

I Värmdö kommun har jättelokan bland annat förekommit i centrala delar av Gustavsberg (bland annat i närheten av Ekedalsskolan och Ösbyskolan), vid Återvalls grustäkt på Ingarö och ute i skärgården. Insatserna för att åtgärda problemet har varierat beroende på var den har uppträtt.

Bekämpningsplan

Värmdö kommun har tidigare antagit en bekämpningsplan för jättelokan. På grund av ny lagstiftning från EU kommer reglerna för bekämpning av jätteloka att ändras. Därför finns inte bekämpningsplanen kvar på webben. Frågor hänvisas till varmdo.kommun@varmdo.se.

Andra invasiva arter

Det finns även andra arter som inte hör hemma i svensk natur och som sprider sig lätt, till exempel gul skunkkalla, parkslide och blomsterlupin. Dessa arter kan du anmäla till Artportalen via Naturvårdsverkets webbplats. 

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats om dessa och andra invasiva arterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster