Kommunens skog och mark

Naturen i Värmdö präglas av närheten till havet och det gamla odlingslandskapet. I kommunen finns också stora skogsområden med över 200 nyckelbiotoper. Värmdö kommuns skog och mark sköts för att gynna de biologiska värdena och rekreationsvärdena.

Skog

Värmdö kommun förvaltar cirka 1200 hektar skogsmark. Kommunen sköter sin skogsmark utifrån den skogsbruksplan som kommunen upprättade 2013. Målsättningen är att anpassa skötseln till natur- och rekreationsvärden och utveckla de skogliga naturvärden som finns.

I de skogar som inte ligger i direkt anslutning till tätorter och där naturvärdena ännu inte är höga sköts skogen med traditionellt skogsbruk. Efter en skoglig åtgärd får virket ligga kvar på platsen för att torka innan det körs till sågverk eller flisas för att användas för energiproduktion.

Har du frågor om träd eller skog?

Mejla din fråga till varmdo.kommun@varmdo.se och ange följande uppgifter:

 • Namn, telefonnummer dagtid, gatuadress och fastighetsbeteckning
 • Ställ din fråga
 • Bifoga minst två foton på trädet från olika vinklar. Fler foton om det rör flera träd.

Varför lämnas riset kvar?

Efter avverkningar i skogen kan det se lite skräpigt ut. Skälet till att vi lämnar kvar ris och grenar är att de ska brytas ned och återföra näring till marken. Vid gallringar nära bebyggelse tas det mesta av riset bort, flisas och säljs som biobränsle. Vid gallringar längre in i skogen, tas ris bort på leder och stigar.

En del ris ligger kvar för att det ska torka innan det körs bort, men även för att marken måste torka så att maskinerna inte skadar marken med sina hjul innan riset hämtas. Rishögar kan därför ligga kvar under ungefär ett år.

Varför lämnas döda träd?

Vi lämnar döda träd i skogen av naturvårdsskäl eftersom många svampar och insekter behöver så kallad ”död ved” för att leva och fortplanta sig. Döda träd är viktiga för den biologiska mångfalden. Insekter bygger bo under barken och fåglar hittar i sin tur mat i de murkna stammarna. En mångfald av djur och växter gör även våra skogar till bra klassrum för både barn och vuxna som vill lära sig mer om naturen.

Naturmark

I Värmdö kommun finns ett mycket gammalt kulturlandskap som i större eller mindre utsträckning alltid varit påverkat av människan. Terrängen har förhindrat storskaligt skogs- och jordbruk.

Därför finns i Värmdö kommun ett omväxlande kulturlandskap som skiftar från halvöppna skogar med ek och blandlövskog till öppna ängs- och betesmarker. Även barrskogarna bär fortfarande spår av tiden då många skogar betandes. Det gamla kulturlandskapet ger möjlighet till promenader, naturupplevelser och motion.

Olovlig användning av kommunal mark

Kommunens mark ska vara tillgänglig och kunna användas av alla. Att använda kommunens mark för privat bruk utan tillstånd kallas annektering och är inte tillåtet. Du som fastighetsägare har ett ansvar för att veta var din fastighetsgräns går och hålla dig inom den.

Vad menas med olovligt nyttjande, olovlig markanvändning
och annektering?

Olovlig användning av mark, eller nyttjande som det också kallas, kan till exempel vara uppställning av studsmattor, komposter eller pallkragar utanför den egna tomtgränsen.
Det är lätt att få intrycket att ytor där det står privata anläggningar eller ägodelar är enskild mark, särskilt om det rör sig om byggnader eller inhägnader. Även en uppställd husbil, studsmatta eller sandlåda kan ge intryck av att stå på enskild mark – det är inte tillåtet att placera sådant utanför privat tomt.

Exempel på olovliga anläggningar:

 • Staket och planteringar
 • Komposter
 • Vedupplag
 • Uppställning av båtar, bilar, husvagnar
 • Skjul som är placerade utanför den egna tomten men även t.ex.
 • Byggnader
 • Lekstugor
 • Sandlåda
 • Gungställning
 • Studsmatta
 • Rastgårdar

Vad är mitt ansvar som fastighetsägare?

Som fastighetsägare ansvarar du själv för att ta reda på var din tomtgräns går och att du håller dig innanför den.

Är du osäker på din tomtgräns kan du kontakta Lantmäteriet.

Visar det sig att du använder kommunens mark ber vi dig att respektera tomtgränsen och plocka bort olovliga anläggningar snarast.

Vad gör kommunen?

Om kommunen upptäcker att mark annekteras kontaktas fastighetsägaren med en uppmaning att ta bort alla anläggningar som ligger utanför den egna tomtgränsen och att återställa marken i ursprungligt skick. Om fastighetsägaren motsätter sig detta kan rättsliga åtgärder behöva vidtas vilket kan komma att innebära kostnad för den som bevisligen utfört överträdelsen.

Tillfälligt tillstånd på allmän plats-, park- och naturmark

Skulle du tillfälligt behöva förvara något utanför din tomtgräns, t.ex. i samband med byggnation eller liknande kan du söka tillfälligt tillstånd om markupplåtelse om detaljplanen reglerar att det är allmän plats-, park- eller naturmark. Detta görs via Polisens tillståndsenhet.

Vad säger lagen?

Det är brottsbalken, 8 kapitlet, som reglerar privatisering av annans mark vilket är att betrakta som egenmäktigt förfarande. Det är alltså förbjudet med olovliga åtgärder som vidtas på annans mark. Förbudet omfattar även offentligt ägd mark.

Detaljplanen styr hur mark ska användas. Den regleras i Plan och bygglagen (PBL) och i enlighet med PBL kan allmän platsmark ges skydd i detaljplanen. Allmän platsmark i en detaljplan är gator, vägar, torg, parker och andra områden som ska vara tillgängliga för allmänhetens gemensamma behov av grönområden eller som buffert mellan bostäder och annan verksamhet. Allmän platsmark är inte avsedd för bebyggelse och får inte heller stängas av samt får bara tillfälligt upplåtas.