Kommunens skog och mark

Naturen i Värmdö präglas av närheten till havet och det gamla odlingslandskapet. I kommunen finns också stora skogsområden med över 200 nyckelbiotoper. Värmdö kommuns skog och mark sköts för att gynna de biologiska värdena och rekreationsvärdena.

Skog

Värmdö kommun förvaltar cirka 1200 hektar skogsmark. Kommunen sköter sin skogsmark utifrån den skogsbruksplan som kommunen upprättade 2013. Målsättningen är att anpassa skötseln till natur- och rekreationsvärden och utveckla de skogliga naturvärden som finns.

I de skogar som inte ligger i direkt anslutning till tätorter och där naturvärdena ännu inte är höga sköts skogen med traditionellt skogsbruk. Efter en skoglig åtgärd får virket ligga kvar på platsen för att torka innan det körs till sågverk eller flisas för att användas för energiproduktion.

Har du frågor om träd eller skog?

Mejla din fråga till varmdo.kommun@varmdo.se och ange följande uppgifter:

  • Namn, telefonnummer dagtid, gatuadress och fastighetsbeteckning
  • Ställ din fråga
  • Bifoga minst två foton på trädet från olika vinklar. Fler foton om det rör flera träd.

Varför lämnas riset kvar?

Efter avverkningar i skogen kan det se lite skräpigt ut. Skälet till att vi lämnar kvar ris och grenar är att de ska brytas ned och återföra näring till marken. Vid gallringar nära bebyggelse tas det mesta av riset bort, flisas och säljs som biobränsle. Vid gallringar längre in i skogen, tas ris bort på leder och stigar.

En del ris ligger kvar för att det ska torka innan det körs bort, men även för att marken måste torka så att maskinerna inte skadar marken med sina hjul innan riset hämtas. Rishögar kan därför ligga kvar under ungefär ett år.

Varför lämnas döda träd?

Vi lämnar döda träd i skogen av naturvårdsskäl eftersom många svampar och insekter behöver så kallad ”död ved” för att leva och fortplanta sig. Döda träd är viktiga för den biologiska mångfalden. Insekter bygger bo under barken och fåglar hittar i sin tur mat i de murkna stammarna. En mångfald av djur och växter gör även våra skogar till bra klassrum för både barn och vuxna som vill lära sig mer om naturen.

Naturmark

I Värmdö kommun finns ett mycket gammalt kulturlandskap som i större eller mindre utsträckning alltid varit påverkat av människan. Terrängen har förhindrat storskaligt skogs- och jordbruk.

Därför finns i Värmdö kommun ett omväxlande kulturlandskap som skiftar från halvöppna skogar med ek och blandlövskog till öppna ängs- och betesmarker. Även barrskogarna bär fortfarande spår av tiden då många skogar betandes. Det gamla kulturlandskapet ger möjlighet till promenader, naturupplevelser och motion.