• Brunt vatten kan förekomma
    15.24 Brunt vatten kan förekomma i Skeppdalsström. Tekniska driftsavdelningen är ute och jobbar på att åtgärda felet. 15:21 går det inte att bedöma hur länge detta kan förekomma.Om du upplever att vattnet är missfärgat se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

Biotopskydd

Ett biotopskyddsområde är ett naturområde med speciell livsmiljö för växter och djur som skyddas genom så kallat "formellt skydd". Naturvårdsavtal och naturreservat är andra exempel på formellt skydd av natur.

I grönstrukturplanen för Gustavsberg föreslogs att kommunen ska bilda biotopskyddsområden i centralt belägna områden med höga naturvärden.

På kommunfullmäktige den 24 februari 2016 fattades beslut om fyra biotopskyddsområden i Gustavsberg. Områdena kungjordes i Nacka Värmdö posten 8 mars 2016 och laga kraft inträder tre veckor efter detta om besluten inte överklagas.

Beslut om biotopskyddsområden

Bild på skog med många gröna träd

Genom att bilda ett biotopskyddsområde skyddas området för framtiden. Syftet med biotopskyddsområdena i Gustavsberg är att säkerställa ekmiljöernas ekologiska och kulturhistoriska värden. Inom arbetet med grönstrukturplanen gjordes en inventering av ekmiljöerna och ekarna i Gustavsberg och flera områden med särskilt höga naturvärden och många mycket gamla träd identifierades.

Biotopskyddsbesluten med tillhörande skötselplaner ger kommunen ytterligare stöd för att sköta områdena på bästa sätt för att förvalta, utveckla och säkerställa värdet för framtiden inom varje område. Åtgärder som kan skada naturvärdena är inte tillåtna i ett biotopskyddsområde. I beslutsdokumenten för respektive biotopskyddsområde finns ordningsföreskrifter för respektive område.

Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skogsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Kontakta handläggare

För ytterligare information kontakta kommunekolog Gundula Kolb via kommunens servicecenter 08-570 470 00 eller mejla gundula.kolb@varmdo.se.