Natur och naturreservat

Naturen i Värmdö präglas av närheten till havet och det gamla odlingslandskapet. Här finns stora områden med skyddad natur, naturreservat, skyddad våtmark, fågel- och sälskyddsområden och fredningsområden för fisk.

Värmdö har större områden av skyddad natur än många andra kommuner i Sverige. Skärgårdsmiljön är också unik med internationella mått.

I Värmdö finns 44 naturreservat. De flesta reservaten finns i ytterskärgården men några fina områden ligger i närheten av Gustavsberg och på de stora öarna med fast vägförbindelse och är lätta att nå. Ett exempel är Ösbyträsk naturreservat som förvaltas av Värmdö kommun.

Bevara naturvärden och viktiga friluftsområden

Natur- och kulturreservat kan inrättas av såväl länsstyrelsen som av kommunen och av olika syften som anges i miljöbalken. Ett exempel på ett sådant syfte är att skydda och bevara höga naturvärden. Ett annat är att skydda och bevara områden viktiga för friluftslivet. I ett natur- eller kulturreservat finns föreskrifter som reglerar vad exempelvis markägare och allmänheten får och inte får göra.

Om det finns särskilda skäl kan kommunen ge dispens från förbuden eller tillstånd till åtgärder i de kommunala reservaten och biotopskyddsområdena. För naturreservaten bildade av länsstyrelsen är det hos dem man ansöker om dispens eller tillstånd. Om du är osäker på om det du planerar att göra är tillåtet eller inte bör du kontakta bygg- och miljöavdelningen eller Länsstyrelsen i Stockholms län.

Nationellt viktiga områden kan även skyddas som nationalpark, med liknande föreskrifter som i natur- och kulturreservat. Nationalparker beslutas dock av regeringen och marken ska också ägas av staten. I Värmdö finns inga nationalparker, men ett område kring Bullerö är föreslaget att bli nationalpark.

Naturreservatsplan

Värmdö kommun har en fantastisk och omväxlande skärgårdsnatur som präglas av orörda naturområden varierat med ett rikt kulturlandskap. Den stora variationsrikedomen gör att många områden har höga kvaliteter både som rekreationsmiljöer och för biologisk mångfald.

För att bevara och skydda några av dessa områden har kommunen tagit fram en naturreservatsplan. Planen presenterar en samlad strategi för att bilda kommunala naturreservat och naturminnen och omfattar hela Värmdö kommun. 13 områden föreslås bli reservat i framtiden.

Naturreservatsplanen , 3 MB.

Kartan innehåller naturreservatens utbredning.Förstora bilden

Tryck på kartan för att förstora

Skyddade områden

På kartan över skyddad natur är naturreservaten markerade med rött, se ovan.
Andelen skyddad natur ska öka. Exempelvis pågår ett arbete för att göra Nämdö-
skärgården till nationalpark. Här finns Bruno Liljefors Bullerö och en mängd fina
naturhamnar.

Du kan söka fram områden med skyddad natur i Värmdö kommun genom att gå till länsstyrelsens webbsida om Skyddad natur.

Länk till länsstyrelsens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spår och leder

I Värmdö finns flera spår och leder i naturområden och naturreservat. Här finns rast- och grillplatser och mindre informationstavlor med upplysningar om natur- och kulturvärden.

Spår och leder