Nämdöskärgården - en blivande nationalpark

Skärgården öster om Nämdö i Värmdö kommun är en mycket variationsrik och i princip oexploaterad del av Stockholms skärgård. Här pågår nu ett arbete med att ta fram ett förslag till att bilda en nationalpark. Nationalparken omfattar Bullerö, Långskär, Långviksskärs och Biskopsös naturreservat. Huvudön Biskopsö ingår inte i nationalparksplanerna.

Projektet pågår för fullt

Sedan 2020 driver Värmdö kommun tillsammans med Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholm och Havs- och vattenmyndigheten arbetet för att bilda den nya nationalparken i de östra, yttersta delarna i Värmdö kommun i Stockholms skärgård.

Nu kan du lämna synpunkter

I början av året var förslaget till nationalpark ute på remiss. Projektet har nu tagit fram ett förslag till föreskrifter och skötselplan.

Vad anger föreskrifterna?

Föreskrifterna anger vilka bestämmelser som kommer att gälla för markägare, berörda sakägare och för allmänheten inom den planerade nationalparkens gränser. Förslaget innehåller en konsekvensutredning för de föreslagna föreskrifterna i nationalparken.

Vad omfattar skötselplanen?

Skötselplanen omfattar mål och övergripande inriktning för skötsel och hur besökare ska tas emot i området. I förslaget till skötselplan ingår den mindre del av Långviksskärs naturreservat som kommer kvarstå som naturreservat när nationalparken bildas.

Nu kan du lämna synpunkter på förslaget fram till den 15 oktober.

Så här skickar du in dina synpunkter

Du kan antingen skicka e-post till registrator@naturvardsverket.se eller via vanlig post till:

Naturvårdsverket

106 48 Stockholm

Ange ärendenummer NV-02554-18.

Bra att veta

  • Förslaget skickas nu ut på remiss för att göra det möjligt för alla berörda att lämna synpunkter.

  • Remisshandlingarna finns tillgängliga på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats..

  • Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats. finns en visuell presentation av förslaget med möjlighet att utforska kartorna med bland annat föreskriftsområden.

  • Efter remisstidens slut kommer de inkomna synpunkterna behandlas och vid behov kommer justeringar att göras. Besluten om föreskrifter och skötselplan tas efter att den planerade nationalparken har bildats. Naturvårdsverket beslutar om föreskrifter och skötselplan i de delar av skötselplanen som omfattar nationalparken. Länsstyrelsen Stockholm beslutar i de delar som omfattar Långviksskärs naturreservat.

Dialogmöte den 24 juni

I samband med remissutskicket bjuder Värmdö kommun in närboende och lokala organisationer till ett dialogmöte den 24 juni i hembygdsgården på Nämdö.


Anmälan till dialogmöte. Länk till annan webbplats.

Om bildandet av nationalpark i Nämdöskärgården. Länk till Länsstyrelsens webbsida. Länk till annan webbplats.

Bullerö – en ö väl värt ett besök

Det föreslagna nationalparksområdet runt Nämdö omfattar fyra naturreservat. Bullerö är ett av dessa, som är mycket välbesökt, eftersom ön är lätt att nå med passagerartrafik och det finns möjlighet till övernattning i två mindre stugor. På ön finns även en tältplats och flera naturhamnar.

Bullerön har varit bebodd sedan slutet av 1600-talet och runt år 1830 livnärde sig som mest tolv personer på ön. Bruno Liljefors köpte Bullerön år 1908, och året därpå byggde han en jaktstuga där det idag finns en utställning som är öppen under sommarmånaderna. 1967 köpte staten området och ett naturreservat bildades. Det förvaltas idag av Länsstyrelsen Stockholm. På ön finns flera natur- och kulturstigar och tillgänglighetsanpassad väg och toalett.

Om Bullerö. Länk till Länsstyrelsens webbsida Länk till annan webbplats.

Omlandsprojektet

Den föreslagna nationalparken i Nämdöskärgården kommer sannolikt att bli ett populärt besöksmål som lockar besökare från både när och fjärran. För att besökare ska kunna uppleva parken och dess värden på ett bra sätt behövs stöd från omgivningen. Det gäller bland annat boende, mat, transporter och andra aktiviteter.

Boende och företagare i nationalparkens närhet, det vill säga ”omlandet”, kommer att spela en mycket viktig roll för utvecklingen av nationalparken. Även om nationalparken
i sig utgör målet för många turisters resa, är det utanför dess gränser som en stor del
av servicen kan tillhandahållas. Det är även där de ekonomiska samhällsvinsterna skapas. Omlandsprojektet avslutades med en rapport i mitten av april 2022.

Rapport Omlandsanalys , 5 MB.

Omlandsprojektet drivs av Värmdö kommun med stöd av Länsstyrelsen Stockholm.

Vid frågor, kontakta varmdo.kommun@varmdo.se