Sjöar och vattendrag

I Värmdö kommun finns sammanlagt 121 sjöar. De flesta av dessa sjöar är små och grunda och har uppstått då havsvikar blivit avsnörda från havet genom den landhöjning som pågått sedan istiden. Här finns även hundratals vattendrag av stor betydelse för havets fiskar. Därför är de viktiga att bevara.

Sjöar i Värmdö

Även om det vatten som finns i våra sjöar kommer från samma nederbörd, så skiftar vattenkvaliteten från sjö till sjö. Det beror på att vattnet under sin färd genom marken till sjön utsätts för mycket varierande påverkan.

I Värmdö ligger de flesta näringsfattiga och försurningskänsliga sjöar som små skogssjöar högt belägna på Ingarö och Fågelbrolandet. Dessa sjöar är försurningskänsliga eftersom marken runt om är näringsfattig och svårvittrande.

Flertalet av Värmdös näringsrika slättsjöar finns på Värmdölandet på näringsrika lerjordar. På Djurö ligger sjöarna lågt och är påverkade av det gamla havsvattnet, med höga pH-värden och mindre känslighet för försurning. Sjöarna Fridträsk, Mellansjön, Kvarnsjön och Storsjön på Fågelbrolandet utgör tillsammans ett större vattensystem med mycket bra näringshalter.

Sjövattenkvaliteten

Det stora flertalet av Värmdös sjöar präglas fortfarande av sina naturliga förutsättningar och i mindre grad av mänsklig påverkan, men då sjöarna är små och grunda blir de även mycket känsliga för yttre påverkan, som till exempel luftföroreningar, övergödning och muddring. Även mindre muddringar kan få stora konsekvenser i dessa små ekosystem.

Vattendrag i Värmdö

Vattendrag är ett samlingsnamn för diken, bäckar och åar som är vattnets väg genom landskapet. Vattendragen är vägen för organismer, föreningar och näringsämnen från mark till sjö och som till slut mynnar ut i havet. I vattendragen vandrar fiskar, grodor och en mängd vattenlevande insekter.

I de kustmynnande vattendragen vandrar vårlekande fiskar som gädda, abborre, mört och id upp till mindre sjöar och dammar där de lägger sin rom. Vandringen kan ske i mycket små diken som är vattenfyllda på våren men torkar ur på sommaren. De vuxna fiskarna vandrar tillbaka till havet medan de små ynglen finns kvar i sjön till på hösten, då även de vandrar ut mot havet. För att gynna fiskarnas lek är det viktigt att bäckarna inte torkar ur.

Även mycket små vattendrag och dammar kan vara av stor betydelse för havets fiskar, och därför är det viktigt att inte kulvertera diken och anlägga skogsbilvägar och stigar som blir vandringshinder. Inga studier har gjorts om de kustmynnande vattendragen.