Avgifter kommunalt vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp i Värmdö kommun är helt finansierad av avgifter från användarna och finansieras inte av skatteintäkter.

Avgifterna ska täcka kostnader för utbyggnad och underhåll av ledningsnät, vattenförsörjning och avloppshantering. Med avlopp menas både spillvatten och dagvatten från den egna fastigheten, gatan och/eller andra allmänna områden.

Den kommunala VA-taxan består av anläggningsavgift och brukningsavgift. Alla belopp nedan är inklusive moms och enligt kommunens VA-taxa.

Brukningsavgift 2023

Brukningsavgiften betalas av alla fastigheter med ett abonnemang. Den består av en fast
och en rörlig del. Den fasta delen är en årskostnad för abonnemanget och en enhetsavgift
per lägenhet(bostadsfastighet). För övriga fastigheter består den fasta delen av årskostnad
för abonnemanget och en avgift för varje påbörjad 150 kvm BTA. Den rörliga delen beror på vattenförbrukningen mätt med vattenmätare (kubikmeter).

Exempel på brukningsavgift för enbostadshus (villa) som är ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten. Vattenförbrukningen för ett normalhushåll är cirka 150 kubikmeter per år.

Fast avgift per år: 3 732 kronor
Enhetsavgift per år: 2 068 kronor
Avgift för 150 kubikmeter vatten: 5 786 kronor
Total årskostnad: 11 586 kronor

Anläggningsavgift 2023

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som fastighetsägaren är skyldig att betala när förbindelsepunkt för någon av tjänsterna vatten, spill eller dagvatten har upprättats och fastighetsägaren har blivit informerad om servisledningarnas läge. Förbindelsepunkten upprättas i normalfallet cirka 0,5 meter utanför fastighetsgräns. Avgiften tas ut för bebyggda såväl som för obebyggda fastigheter.

Anläggningsavgiften består av tre delar, a) framdragning av servisledningar, b) upprättande av förbindelsepunkt och c) bostadsenhetsavgift. Avgift a) och b) utgår med en per förbindelsepunkt och avgift c) utgår med en per lägenhet/bostadshus som finns på fastigheten. En obebyggd fastighet betalar avgift a) och b). Bostadsenhetsavgiften, c) faktureras tidigast när bygglov på fastigheten beviljats.

Exempel på anläggningsavgift för enbostadshus (villa) som får förbindelsepunkter för vatten och spillvatten:
Framdragning servisledningar: 100 766 kronor
Upprättande förbindelsepunkt: 120 774 kronor
Bostadsenhetsavgift: 74 917 kronor
Total anläggningsavgift: 296 457 kronor

Om fler bostadshus finns på fastigheten tillkommer en bostadsenhetsavgift per bostad. För bostad gäller att huset ska vara utrustat med kök/pentry och toalettutrymme. Om huset är maximalt 30 kvm (Attefallsbostad) utgår istället Attefallsavgift. Bostadsenhetsavgift är 74 917 kronor och Attefallsavgift 3 615 kronor enligt 2023 års VA-taxa. För hus som inte är bostäder utgår inga extra avgifter vid inkoppling.

För fastigheter som ligger inom kommunens verksamhetsområde för dagvatten gata och/eller dagvatten fastighet utgår en högre anläggningsavgift.

Om du vill hjälp med att räkna ut anläggningsavgiften för fastighet som inte är bostad,
kontakta VA- och avfallsavdelningen på telefon 08-570 470 00.

Inlösen av enskild avloppsanläggning

För anläggning som har tillstånd som enskild avloppsanläggning och är slutbesiktad, finns möjlighet till viss ersättning vid övergång till kommunal lösning. Ingen ersättning utgår för anläggningar äldre än 10 år. Ersättning betalas i enlighet med kommunens VA-policy.
För mer information kontakta kommunens VA- och avfallsavdelning.

VA-lån för kommunalt vatten och avlopp

Vid utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp finns möjlighet att få ett kommunalt lån
för anläggningsavgiften.

Om du som fastighetsägare inte klarar av att betala anläggningsavgiften på en gång finns följande möjligheter:

 • Kortare anstånd
 • VA-lån till pensionärer
 • VA-lån till övriga

Kortare anstånd med betalningen

Anstånd beviljas upp till högst sex månader. Ränta (referensränta +4 %) debiteras från förfallodagen av anläggningsavgiften tills full betalning inkommit.

VA-lån till ålderspensionärer 

Värmdö kommun kan godkänna ett VA-lån för hela eller del av anläggningsavgiften. VA-lån till ålderspensionär gäller personer som fyllt 65 år.

Villkor:

 • Fastighetsägaren ska först kontakta bank för förfrågan om banklån. Först efter att den enskilde kan påvisa (styrkas med skriftlig dokumentation) att sådan finansiering inte står
  till buds prövas frågan om kommunalt VA-lån. 
 • Fastighetsägare lämnar efterfrågade uppgifter i ansökan för VA-lån för att Värmdö kommun ska kunna bedöma huruvida möjligheterna att finansiera avgiften på annat
  sätt är uttömda. 
 • Betryggande säkerhet, i form av pantbrev i fastigheten, ska kunna ställas till kommunens förfogande. 
 • Ett särskilt skuldebrev upprättas. Vid delägande av fastigheten ska samtliga delägare stå som låntagare. Uppläggningsavgift och eventuell pantbrevskostnad tas ut av låntagaren, men kan läggas till lånebeloppet. 
 • Så länge den debiterade fastighetsägaren äger fastigheten behöver inte betalning av ränta eller amortering av lånet ske. Lånebeloppet räknas upp med ränta (referensränta + 2 procent) årligen. 
 • VA-lånet inklusive sammanlagd ränta förfaller till betalning i sin helhet när hela eller del av fastigheten övergår till annan ägare.

VA-lån till övriga 

Värmdö kommun kan godkänna ett VA-lån för hela eller del av anläggningsavgiften.
För närvarande är lånetiden maximalt 10 år. 

Villkor:

 • Fastighetsägaren ska först kontakta bank för förfrågan om banklån. Först efter att den enskilde kan påvisa (styrkas med skriftlig dokumentation) att sådan finansiering inte står till buds prövas frågan om kommunalt VA-lån. 
 • Fastighetsägare lämnar efterfrågade uppgifter i ansökan för VA-lån för att Värmdö kommun ska kunna bedöma huruvida möjligheterna att finansiera avgiften på annat
  sätt är uttömda samt att fastställa om avbetalningsmöjligheter finns. 
 • Betryggande säkerhet, i form av pantbrev i fastigheten, ska kunna ställas till kommunens förfogande. 
 • Ett särskilt skuldebrev upprättas. Vid delägande av fastigheten ska samtliga delägare stå som låntagare. Uppläggningsavgift och eventuell pantbrevskostnad tas ut av låntagaren, men kan läggas till lånebeloppet. 
 • Ränta (referensränta + 2 procent), amortering och aviseringsavgift betalas löpande varje månad under amorteringstiden. 
 • Kvarvarande låneskuld inklusive ränta, förfaller till betalning i sin helhet, när fastigheten övergår till annan ägare. 

Attefallsanslutning

Anslutning av vatten och avlopp till ett Attefallshus via befintlig förbindelsepunkt:

 • Från förbindelsepunkten (gränsen mellan de allmänna ledningarna och fastighetens ledningar) fram till vattenmätaren gäller att vattenledningen ska vara obruten. Det nya husets vattenledning måste därför dras vidare efter befintlig byggnads vattenmätare. För avloppsanslutningen finns inga restriktioner, det går att koppla ihop en ny avloppsledning med den befintliga på fastigheten.
 • För byggnad för annat ändamål än bostad, till exempel relaxavdelning, förråd eller garage erläggs ingen avgift.
 • För byggnad som ska fungera som bostad, ska lägenhetsavgift eller attefallsavgift enligt gällande VA-taxa erläggas.

Har du några frågor?

Kontakta kommunen via varmdo.kommun@varmdo.se eller via telefon
08-570 470 00.