Dagvatten

När det regnar, snön smälter eller vatten spolas på marken, rinner vatten
ytligt på tak, markytor och gator. Detta vatten kallar vi för dagvatten.
Även uppträngande grundvatten räknas som dagvatten.

Om dagvattnet hamnar i ledningen till reningsverket så skapar detta problem för renings-processen. Det bästa är därför om vattnet kan tas om hand på den plats där den faller ner
och på platsen bidra till ett naturligt kretslopp.

Värmdö har en policy för hantering av dagvatten

Du som har en tomt i Värmdö kommun får enligt väderstatistik ta emot 650 liter regnvatten per kvadratmeter under ett år. Under naturliga förhållanden tas regn och smältvatten upp av växter och organismer, samtidigt som det renas när det långsamt rinner ner till grundvattnet.

Men i bebyggda områden med mycket takytor, asfalterade vägar och andra hårdgjorda ytor, kan inte vattnet tränga igenom det översta marklagret. Vattnet rinner istället snabbt av på markytan där det samtidigt riskerar att förorenas av oönskade ämnen som framför allt kommer från trafik, förbränning och byggnadsmaterial.

Detta vatten, som är förorenat av både näringsämnen, tungmetaller och organiska ämnen spelar en stor roll i nedsmutsningen av våra vattendrag, sjöar och kustvatten.

Därför har Värmdö kommun en policy för hantering av dagvatten:

  • Dagvatten ska tas om hand så nära källan som möjligt.
  • Grundvattenbalansen ska behållas.
  • Övergödning och förorening av grundvatten, insjöar och vattendrag ska minimeras.
  • Dagvatten och spillvatten ska separeras (spillvatten är smutsigt vatten från toaletter,
    bad, duschar, diskning och tvätt).
  • Vattenprocesserna i bebyggelsemiljöer ska synliggöras.
  • Ny bebyggelse planeras så att även framtida högre flöden kan hanteras utan risker.
  • Dagvatten ska inte skada fastigheter och anläggningar.
  • Snöupplag ska lokaliseras till platser där smältvatten inte släpps ut orenat i miljön.

Att ta hand om dagvatten så nära källan som möjligt kan till exempel innebära att du
som tomtägare leder ditt överskottsvatten till en liten stenkista som gör att vattnet
lättare infiltreras ut i jordlagren.

Dagvattenpolicy Värmdö kommun , 168.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Lokalt omhändertagande av dagvatten - LOD

Information och exempel finns på nedan länk:

Ta hand om ditt vatten! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verksamhetsområde för dagvatten gata respektive fastighet

Varje fastighetsägare är ansvarig för sitt dagvatten. Om fastigheten ingår i ett område där kommunen har byggt ledningar för dagvatten, finns möjlighet att ansöka om att få ta del av tjänsten om bortIedning av dagvatten från fastighetsmark respektive gata. Tjänsten är uppdelad i verksamhetsområde för dagvatten fastighet och/eller dagvatten gata.

Dagvattenutredningar​ i samband med detaljplanering av mark-
och vattenområden i Värmdö kommun

I samband med detaljplanering görs en dagvattenutredning under pågående planprocess.
Den ska visa hur dagvattnet ska omhändertas på bästa sätt inom planområdet.

Kontakta kommunens planenhet om du önskar ta del av dagvattenutredningen i ett visst planområde.

Har du några frågor?

Vill du veta om din fastighet ingår i ett verksamhetsområde kontakta VA- och avfallsavdelningen via mejl till varmdo.kommun@varmdo.se eller ring servicecenter på 08-570 470 00.