Enskilt dricksvatten

Inom vissa områden i kommunen krävs tillstånd för att borra brunn för uttag
av dricksvatten. Detta beror på risken att saltvatten tränger in i brunnen.
En anmälan till kommunen krävs i vissa fall när det gäller större dricksvatten-anläggningar.


Tillstånd för dricksvattenbrunn

I Värmdö kommun behövs generellt inte tillstånd för att borra eller gräva en dricksvatten-
brunn utom inom vissa känsliga områden där det råder brist på vatten samt i vissa vattenskyddsområden.

Läs mer om att borra brunn på Sveriges geologiska undersökningar (SGU).

SGU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Områden som kräver tillstånd

  • I kartbilaga B i Värmdö kommuns lokala föreskrifter nedan kan du se vilka känsliga områden det gäller.

Kartbilaga B , 909 kB, öppnas i nytt fönster.

  • Information om i vilka vattenskyddsområden som tillstånd krävs finns under respektive vattenskyddsområdes skyddsföreskrift.

Kommunens vattenskyddsområden

Ansökan om ny brunn

Vill du borra en ny dricksvattenbrunn inom ett tillståndspliktigt område behöver du skicka in en ansökningsblankett och en situationsplan. För att veta hur stor tillgång på grundvatten brunnen har samt av vilken kvalitet vattnet är kommer du att behöva göra en grundvattenutredning som ofta innefattar en provpumpning.

Läs mer om provpumpning

Ansökan ny grundvattentäkt, e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Registrera din brunn i brunnsarkivet

Nu kan du som brunnsägare registrera din brunn för att ge ditt dricksvatten ett bättre skydd.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har öppnat upp för brunnsägare att själva registrera sin brunn i Brunnsarkivet.

Vinsterna med att ha brunnen registrerad är flera:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området eller anlägga ett avlopp har möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
  • Räddningstjänsten får bättre möjlighet att skydda din brunn om det sker ett utsläpp eller annan miljöolycka i ditt närområde.
  • Kommunen kan se din brunn i samband med att vi tar fram planer för ett område.

Genom att registrera brunnen och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet bidrar du som brunnsägare samtidigt till en bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden i Sverige. Den informationen är viktig lokalt, till exempel för kommunerna som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten, men också nationellt för övervakningen av grundvattennivåer och vattenflöden.

Läs mer och registrera din brunn här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan av befintlig brunn

Har du en befintlig dricksvattenbrunn och din fastighet ligger inom ett tillståndspliktigt område så behöver du anmäla din brunn. Du behöver då skicka in en anmälningsblankett, en situationsplan, provresultat från vattenanalys och kopia på brunns- och borrprotokoll.

Anmälan befintlig grundvattentäkt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Saltvatteninträngning i brunn

Ett vanligt problem med vatten i egna brunnar i Värmdö kommun är saltvatteninträngning. Detta innebär att saltvatten tränger in i brunnen och förorenar vattnet. Omkring 30 procent av alla borrade brunnar inom kommunen är påverkade av saltvatten, i en del områden är upp till 70 procent påverkade. Det är därför det inom vissa områden krävs tillstånd att borra dricksvattenbrunn. Se ovan.

En brunn som är påverkad av saltvatteninträngning riskerar att få förhöjda kloridhalter om vattnet inte används sparsamt. Provta ditt vatten för att få reda på hur det står till med vattnet i din brunn.

Vattenprover

Enligt Värmdö kommuns lokala föreskrifter (8§) är det förbjudet att inrätta avsaltningsanläggningar på grundvattentäkter (brunnar).

Förhöjda kloridhalter i brunnen?

Saltvatteninträngning i brunnen kan leda till förhöjda salthalter i vattnet, särskilt under sommaren. Orsaken är att uttaget av grundvattnet sker för snabbt i relation till grundvattentillgången och hur snabbt grundvattnet återbildas.

Om ditt brunnsvatten har kloridvärden över 50 mg/l är det en indikation om att vattnet är påverkat av saltvatteninträngning. Vid kloridvärde över 100 mg/l betraktas vattnet som tjänligt med anmärkning. Bedömningen görs utifrån ett tekniskt perspektiv och indikerar att vattnet kan påskynda korrosionsangrepp på vatten- och rörledningsinstallationer.

Hur minskar jag kloridhalten i min brunn?

Den bästa åtgärden för att minska kloridhalten är att minska din vattenförbrukning.

  • Se över hur ni använder vattnet i hushållet, använd exempelvis dricksvattnet endast till nödvändigt hushållsbehov. Undvik att bevattna gräsmattan, tvätta bilen och fyll inte poolen med vattnet från brunnen. Läs mer om att fylla pool
  • Se över läckande/droppande kranar och installera vattensnål teknik där det är möjligt, till exempel byta ut en äldre toalettstol.
  • Byt ut den gamla vattenpumpen mot en ny pump som har en kapacitet på <10 liter/minut. Äldre pumpar har ofta för hög kapacitet vid uppumpning vilket gör att det blir ett för häftigt uttag av vatten. Den nya pumpen bör placeras så högt upp som möjligt i brunnen, cirka 10 meter under första inströmningsområdet för att minimera risken för fortsatt saltvatteninträngning.

Dricksvatten i verksamheter

Dricksvatten räknas som ett livsmedel. Om du har ett vattenverk eller en anläggning som producerar dricksvatten som används av flera människor behöver du anmäla anläggningen till kommunen. Du behöver också regelbundet ta prover för att vara säker på att vattnet håller god kvalitet.

Dricksvatten i verksamheter

Dokument

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön , 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsverkets faktaskrift om enskilt vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för enskilt vatten , 483.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Relaterad information

Information om dricksvatten - Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Råd om egen bunn eller annan liten dricksvattenanläggning - Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.