Provtagning av enskilt dricksvatten

Har du en egen eller delad dricksvattenbrunn är det viktigt att regelbundet ta prover på vattnet. Inför provtagning behöver du beställa provtagningsutrustning från ett vattenanalysföretag. Du kan lämna in vattenprover med utrustning från SGS Analytics Sweden till kommunen på onsdagar klockan 08:00–14:00. 

Vanligast är att man har en egen borrad eller grävd brunn, eller delar vattentäkt med grannar i ett område. Vattnet i egna brunnar har skiftande kvalitet.

Det är brunnsägaren eller den fastighetsägarförening som ansvarar för skötseln av dricksvattenbrunnen som är ansvarig för att vattenkvaliteten regelbundet undersöks.

Ta prover regelbundet

Livsmedelsverket rekommenderar att brunnsägare kontrollerar vattnet åtminstone vart tredje år. Är fler än två fastigheter anslutna till samma vattentäkt (brunn) bör vattnet provtas minst en gång per år. Detsamma gäller om det finns små barn i hushållet. Var extra noggrann med att provta om små barn dricker vattnet. Små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen, till exempel fluorid, bly, koppar och nitrit.

När en ny brunn anlagts bör du kontrollera vattenkvaliteten efter någon månads användning. Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden och problem kan finnas i dricksvattnet utan att du märker förändringar i vare sig smak, lukt eller färg.

Vilka prover ska jag ta?

Kommunen rekommenderar att man gör en kemisk och mikrobiologisk analys om man inte har tagit prov på sitt vatten tidigare. Har du tagit prov på vattnet nyligen och det har varit tjänligt så är det framför allt mikrobiologiska parametrar som varierar. Finns det höga radonhalter i inomhusluften är det rekommenderat att analysera på radon också.

Om tidigare prov fått resultat tjänligt med anmärkning eller otjänligt rekommenderar vi att man kontrollerar de parametrarna igen.

Beställ utrustning för provtagning

För att provta vattnet behöver du provtagningsutrustning från ett vattenanalysföretag. Då skickas utrustningen hem till dig med instruktioner om hur du gör.

Provtagning via SGS Analytics Sweden (SGS)

Om du beställer vattenanalys genom SGS Analytics Sweden (före detta SYNLAB) kan du lämna in ditt dricksvattenprov till kommunen så skickas det vidare till SGS. Observera att vi bara tar emot vattenprov med professionell utrustning från SGS.

Det är bra om provet är taget så att det blir så kort förvaringstid som möjligt. Du kan även lämna in dina vattenprover på SGS inlämningsställen.

Länk till SGS webbplats där du kan läsa mer om provtagning och hur du beställer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inlämning av vattenprov till kommunen

Du kan lämna in vattenprover med professionell utrustning från SGS till kommunen på onsdagar klockan 08:00–14:00. Vid storhelger kan andra tider gälla.

Proverna lämnas till servicecenter i kommunhuset, Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.

Hur ska jag tolka mitt analysresultat?

Om du behöver hjälp att tolka ditt analysresultat kan du göra detta på Livsmedelsverkets hemsida: Tolka resultatet av din dricksvattenanalys Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.