VA-projekt Stavsnäs

Värmdö kommun har påbörjat arbetet med att förse Klobbvägen i Stavsnäs med kommunalt vatten och avlopp (VA).

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Informationsbroschyr , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Broschyr PFO del 2 Utbyggnad , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Information

Till grund för detta ligger ett politiskt beslut taget i samhällsplaneringsnämnden den 20 maj 2014. Tack vare den nya vattenledningen mellan Strömma och Stavsnäs som blev klar 2014
finns nu möjligheten att kunna ansluta fler fastigheter. Fastigheter på Klobbvägen som är utpekade i beslutet har under hösten 2015 fått informationsbrev om detta.

Det politiska beslutet föregicks av en utredning där man tittade på ett stort antal områden
på Djurö och i Stavsnäs. Områdena i Stavsnäs som prioriterades i det politiska beslutet är Klobbvägen och Elgars väg.

Verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp redovisas med svart skraffering.

Fastigheterna som ingår i beslutet redovisas med röd skraffering.

Klobbvägen

Kartbild med svart markering över aktuellt område.

Klobbvägen, Stavsnäs.

Aktuell information

2023-11-14

Brev som gått ut till boende på Klobbvägen. , 261.9 kB.

 

2023-09-08

Brev som gått ut till boende på Klobbvägen:

Klobbvägen VA-Utbyggnad

Inom kort är etapp 1 klar. Start för etapp 2 planeras att starta vecka 38. Berörda fastigheter kommer att få markeringar vid sina fastighetsgränser enligt föreslagna förbindelsepunkter
som har förmedlats vid tidigare tillfälle. Om angiven plats inte stämmer, kontakta Joakim Lindekrantz i första hand. Kontaktuppgifter finns på första sidan. Alternativt kontakta
personal på plats.

Arbetstider måndagar till torsdagar, 08:00-15:00. Arbetstider fredagar 08:00-12:00.
Under arbetspassen kommer vägen att vara avstängd för fordon. Vid akuta fall går
passage att lösa. Övrig tid kommer vägen att vara tillgänglig.

Projektet uppskattas att färdigställas inom 1-3 månader om inga hinder uppstår.

Karta med markering av etapp 1 och 2. Kartbild.

Etapp 1 och 2

2023-05-10

Brev som gått ut till boende på Klobbvägen:

 

Information VA-utbyggnad Klobbvägen

Under våren inleddes VA-utbyggnaden på Klobbvägen med den schaktfria metoden borrning.
En av sträckorna gick enligt plan men vid borrning i den gulmarkerade sträckan i kartbilden nedan stötte man på hinder. Det föranledde en förändring av utbyggnaden för den gul-markerade sträckan från borrning till schaktning. Grönmarkerade sträckor i bilden är klara.

Preliminär plan för färdigställande av den gulmarkerade sträckan är juni, därefter pausar arbetet under semesterperioden, juli-augusti. Arbetet återupptas igen i slutet av augusti
med start av den röda sträckan som ansluter mot det befintliga VA-nätet, i söder i kartbilden. Därefter färdigställs den sista sträckan vid udden. Projektet är planerat att bli klart under 2023. När VA-utbyggnaden är färdigställd i hela området och efter godkänd slutbesiktning skickas faktura och karta som visar förbindelsepunktens läge. Först då är det möjligt att ansluta till det kommunala VA-systemet.

För mer information
Har du några frågor kontakta projektledaren, Joakim Lindekrantz , telefon:
08-570 472 99 eller mail: joakim.lindekrantz@varmdo.se

2023-01-23

Information om VA-utbyggnad i Klobbvägen

Kommunen kommer att färdigställa VA-utbyggnaden på Klobbvägen under första halvåret
2023. Till att börja med kommer det att grävas schaktgropar inför den styrda borrningen. Därefter påbörjas den styrda borrningen. Detta sker preliminärt under vecka 4 och 5.

När arbetet med den styrda borrningen är klart så kommer kommunen att fortsätta med traditionell schakt och förläggning av VA-ledningar på resten av sträckan. Mer information
och detaljerad tidplan kommer med löpande utskick.

Arbetena kommer att utföras i egen regi av tekniska driftavdelningen på Värmdö kommun
och det är också driftavdelningen som kommer att sköta kommunikationen. Inom kort
kommer förbindelsepunkterna att sättas ut igen med käppar och/eller sprayfärg. Vänligen kontrollera att läget stämmer.

2022-12-12

Arbetena med VA-utbyggnaden planeras att påbörjas under våren 2023 och avslutas sommaren 2023. Hemsidan uppdateras så snart kommunen har mer information.

2022-05-18

Ledningsrätten har fått laga kraft och kommunen planerar nu för arbetet med den fortsatta VA-utbyggnaden på Klobbvägen. Budget för genomförande är äskat till år 2023.

2022-02-03

Mark- och miljööverdomstolen gav inte prövningstillstånd i ärendet. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast och ledningsrätten har nu fått laga kraft.

2021-08-17

Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt avslog 2021-06-14 överklagandena gällande ledningsrättsåtgärd Stavsnäs 1:216 m. fl. i Värmdö kommun. (Mål nr F 365-21).

Mark- och miljödomstolens dom har därefter blivit överklagad till Mark- och miljööverdomstolen, som nu ska nu ta ställning till om prövningstillstånd ska ges.
(Mål nr F 8395-21). Läs mer om prövningstillstånd här:

Prövningstillstånd - Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så snart kommunen har mer information i ärendet kommer hemsidan att uppdateras.

2021-04-28

Ledningsrättsbeslutet har blivit överklagat till mark- och miljödomstolen. Kommunen inväntar beslut från domstolen.

2020-12-12

Kommunen inväntar ledningsrättsbeslutet och att detta får laga kraft inför det fortsatta arbetet med VA-ledningar ute på udden. Frentab kommer dock att utföra arbeten inom den befintliga ledningsrätten nere i byn. Detta innebär begränsad framkomlighet. Klobbvägen kommer att vara avstängd från måndag klockan 07:00 till tisdag klockan 18:00 i vecka 51. Avstängningen sker vid Klobbvägen 14–16 och innebär att man inte kan komma in/ut med bil på Klobbvägen.

2020-10-07

VA-utbyggnaden har påbörjats på den del av Klobbvägen där kommunen är markägare, vilket är slingan precis till höger efter åsen. När den sträckan är färdig kommer arbetet att pausas och arbetslaget flyttas till någon annan av Frentabs pågående entreprenader. Senare under hösten kommer Frentab att utföra cirka 70 meter ledningsläggning i Stavsnäs by där vi har en befintlig ledningsrätt.

Stavsnäs-Klubbuddens vägsamfällighet har varit vilande men nu har en syssloman utsetts av länsstyrelsen. Kommunen kommer att invänta ledningsrätt på den sträcka som vägsamfälligheten förvaltar, Stavsnäs ga:10.

Om du har frågor kontakta projektledare Niclas Fjellner Eriksson, niclas.fjellner@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.

2020-06-23

Ett informationsmöte för boende kommer att hållas med projektledare från Värmdö kommun och entreprenören Frentab. Mötet hålls lördag den 4 juli klockan 10:00–10:45, utomhus på Klobbvägen 26. Kallelse till mötet kommer även att skickas ut med post.

Observera att du som har en fastighet med flera ägare, betänk om det räcker med en deltagare med tanke på Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer kring Covid-19.

2020-06-12

Ett informationsbrev om förbesiktning inför kommande VA-utbyggnad har skickats ut till berörda fastighetsägare.

2020-07-15

Ett informationsbrev om tidplan för VA-utbyggnaden har skickats 2020-07-16.

2020-06-11

Inför kommande VA-entreprenad har Värmdö kommun anlitat Nitro Consult för att utföra en förbesiktning av omkringliggande fastigheter längs Klobbvägen. Förbesiktningen utförs för att notera eventuella sprickor i huset, både in- och utvändigt. Om murade rökkanaler/eldstäder finns i fastigheten kommer täthetsprovning av dessa att utföras vid besiktningstillfället. När VA-entreprenaden är godkänd kommer en efterbesiktning att utföras.

Det är viktigt att du låter besiktningsmännen få tillträde till din fastighet för besiktning. Om vi inte kommer in i huset kan vi inte göra en riskbedömning av huset. Med hjälp av riskbedömningen från besiktningsmannen kan vi sätta upp tillåtna vibrationsgränsvärden för byggnaden. När VA-entreprenaden har startat kommer vi att mäta vibrationsnivåer för att kunna säkerställa att vibrationsnivåerna hålls. Nitro Consult kommer att höra av sig till berörda fastigheter med förslag på tid. Det är endast fastigheter som ligger närmare än 50 m från markarbetena som är berörda. Om besiktningsmannen inte får tillträde till huset så kommer endast en fasadbesiktning att utföras. Om ni har frågor angående besiktningen kontakta Michael Jonson, 08-681 43 23 på Nitro Consult.

Vid övriga frågor kontakta projektledare Tommy Johansson , 08-570 470 64, tommy.johansson@varmdo.se

2020-03-06

Planerad start för VA-utbyggnaden är augusti 2020. Entreprenör är Frentab Entreprenad och söner AB. Under våren 2020 kommer förbindelsepunktskartor att skickas ut till fastighetsägarna.


Elgars Väg

Kartbild över området.

Elgars Väg.

Aktuell information

2020-06-11

Tidplan för utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp på Elgars Väg saknas för tillfället. Utbyggnaden kommer tidigast att påbörjas efter VA-utbyggnaden på Klobbvägen färdigställts. När tidpunkten för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp närmar sig kommer kommunen löpande att lägga ut information på denna projektsida.

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Joakim Lindekrantz joakim.lindekrantz@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.