VA-projekt PFO Norra Lagnö

Norra Lagnö är utpekat i kommunens översiktsplanering som ett prioriterat förändringsområde (PFO) där fritidsbebyggelse omvandlas till permanentboende.

Kartbild över Norra Lagnö.Förstora bilden

Klicka på bilden för att göra den större.

De enskilda vatten- och avloppsanläggningarna klarar inte dagens krav på kvalitet och miljö varför kommunalt vatten och avlopp kommer att dras fram i området. En överföringsledning kommer att dras till området från Skeviks Gård och det planeras för en gång- och cykelväg längs Lagnövägen.

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

Informationsbroschyr

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Länk till broschyren
PFO del 2. Utbyggnad , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Aktuell information

2022-06-16

Peab är nu klara med Värmdö kommuns VA-ledningar i Trafikverkets entreprenad.
VA-enheten återupptar detaljprojektering så snart detaljplanearbetet fortsätter.
För mer information om status i planarbetet, se länken nedan.

2022-01-28
Trafikverket har handlat upp Peab som entreprenör för att genomföra vägplan ”Väg 642
och 678, ny allmän färjeled mellan Norra Lagnö – Tynningö”. Trafikverket anlägger bland
annat en gångbana med belysning på Norra Lagnö, från parkeringen till färjeläget. Ett flertal ledningsägare samförlägger ledningar i entreprenaden. Värmdö kommun lägger ned va-ledningar på den aktuella sträckan för att inte behöva schakta upp denna etapp i framtiden när det är dags att bygga ut kommunalt VA.

2021-06-01

När detaljplanen för PFO Norra Lagnö vinner laga kraft påbörjas upphandling av entreprenör och därefter kan utbyggnad av vatten och avlopp starta. En utbyggnad i ett PFO område brukar pågå under cirka två års tid.

När tidpunkten för utbyggnad av kommunalt VA närmar sig kommer kommunen löpande att lägga ut information på denna webbsida. Berörda fastighetsägare kommer då även att få information via brev och bli kallade till ett informationsmöte.


Status i planarbetet

Detaljplanearbete pågår för PFO Norra Lagnö. Utbyggnaden av kommunalt VA kommer att påbörjas efter detaljplanen fått laga kraft. För mer information om status gällande detaljplan klicka på länken nedan

Till pågående detaljplanearbete
PFO Norra Lagnö, Panama, del av Långsunda

Kontakta handläggare

Eftersom VA-utbyggnaden är beroende av hur detaljplanen fortskrider, kontakta i första hand kommunens planavdelning för frågor omkring tidplan, se länk till pågående detaljplanearbete ovan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Peter Norelius via mejl till peter.norelius@varmdo.se eller via kommunens servicecenter telefon 08-570 470 00.