VA-projekt Renvägen

Projektering för vatten- och avloppsprojekt på Renvägen i Gustavsberg är färdigt.

Aktuell information

2020-10-21

Rättelse angående avgifter för dagvatten på Renvägen
VA-enheten på Värmdö kommun har tidigare skickat ut information till boende på Renvägen gällande avgifter och felkopplingar. Vi vill göra en rättelse angående anläggningsavgiften för dagvatten.

Ingen anläggningsavgift på 48 708 kronor för dagvatten kommer att tas ut av er fastighetsägare. Vi ber om ursäkt för den felaktiga informationen och beklagar den oro som det skapat.

I vår bedömning utgick vi från dagens gällande taxa, anläggningsavgifter och lagstiftning. Ändrad lagstiftning (Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster) medför att det finns osäkerheter om anläggningsavgift för dagvatten redan kan anses vara erlagd för fastigheter som debiterats innan 2007. Vi har därför gjort bedömningen att ingen anläggningsavgift för dagvatten kommer att tas ut för de fastigheter på Renvägen som önskar ansluta till kommunens ledningsnät. De som väljer att ansluta betalar endast brukningsavgift för dagvatten, 147 kronor per år enligt 2020-års taxa.

Möjlighet att ansluta till kommunalt VA-nät för dagvatten
När VA-arbetena på Renvägen är färdigställda, preliminärt runt årsskiftet, finns möjlighet att ansluta till kommunens dagvattenledning. Om du önskar ansluta ditt dagvatten till kommunens nät, meddela detta till varmdo.kommun@varmdo.se

När ledningen är slutbesiktigad och övertagen av kommunen kommer de som anmält att de önskar ansluta sig att erhålla en förbindelsepunktskarta. Först när denna förbindelsepunktskarta har skickats ut är det möjligt att ansluta till det kommunala nätet. Arbete inne på den egna fastigheten kan däremot påbörjas innan. Allt arbete inne på egen fastighet samt eventuell pump som kan behövas bekostas av fastighetsägaren.

Frågor?
Vi förstår att det kan finnas frågor kring beslutet och den kommande processen. Vänligen kontakta oss på varmdo.kommun@varmdo.se så besvarar vi dina frågor skyndsamt.

2020-10-12

Ledningsdragningen går helt enligt plan och i skrivande stund har vi 140 meter kvar av rörläggning. Vi ligger på ett tempo om 70 meter rörläggning per månad så tidsmässigt ska vi hinna klart med allt som gäller VA-systemet till slutet av november om inget anmärkningsvärt dyker upp i marken som vi inte är beredda på.

Återställning och asfaltering ska ske innan vi påbörjar avetablera bodarna strax innan julledigheten.

Vi startade detta projekt strax innan jul i år och hoppas kunna vara härifrån innan jul och med det har 550 meter rörläggning samt återställning av vägen på 12 månader gjorts, och det är väldigt bra jobbat och mycket är tack vara er och er hjälpsamhet.

Under nästa vecka kommer 9 fastigheter att kopplas samman med det nya permanenta ledningssystemet. De som blir berörda av vattenavbrottet kommer att bli kontaktade.

2020-10-09

Felkopplade dagvattenledningar
I samband med VA-arbetena som utförts i ert område, har det uppmärksammats att en del fastigheter felaktigt är påkopplade på spillvattenledningen med sitt dagvatten. Detta är inte tillåtet. Om du är felaktigt påkopplad måste du koppla bort dina dagvattenledningar från kommunens spillvattenledning. Dagvatten är regn-, dränerings- och smältvatten som rinner från hårdgjorda ytor som exempelvis tak och vägar.

Anledningen till att ha två skilda ledningsnät för spill- respektive dagvatten är att minska risken för översvämning och skador på din eller din grannes fastighet och på det kommunala ledningsnätet vid kraftiga skyfall. Pumpstationen som ska transportera vattnet vidare klarar inte av att omhänderta de ökade vattenmängderna, vilket kan leda till bräddning av orenat avloppsvatten via nödutlopp till sjöar och vattendrag. Det är inte hållbart för miljö eller ekonomi att leda dagvatten som inte har behov av rening till reningsverk.

Det finns juridiskt stöd för det enligt vattentjänstlagen och Värmdö kommuns ABVA (Allmänna Bestämmelser Vatten och Avlopp). Även de fastigheter som tidigare tillåtits koppla sitt dagvatten på spillvattenledningen måste hitta andra lösningar.

Om du är osäker på om din fastighet är felaktigt påkopplad kan du kontakta projektledare för konsultation.

Observera att du kan komma att behöva pumpa upp ditt dag- och dränvatten till anslutningspunkten. Pumpen och arbetet inne på egen tomt bekostas av fastighetsägaren.

Lokal lösning för dagvatten
Om du har dagvatten anslutet till spillvatten ska detta kopplas bort. Du kan därefter välja att antingen ansluta ditt dagvatten till kommunens dagvattenledning eller att själv ta hand om ditt dagvatten lokalt på din tomt. Observera att din lösning inte får påverka andra fastigheter negativt, lösningen ska också vara utförd på fastigheten, det vill säga det är inte tillåtet att leda ut dagvatten från fastigheten på gatan. Man kan behöva anlägga exempelvis en stenkista eller blombädd där dagvattnet kan fördröjas. Hur du väljer att göra avgör förhållanden på din tomt. Ta hjälp av en fackman om du behöver.

 

Kontakta projektledare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Alex Gomes via mejl alex.gomes@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 478 02.

Det går även bra att kontakta entreprenören direkt, mattias.odelby@jvab.se eller 070-5132244 (kl. 07:00–16:00)