VA-projekt PFO I4, del av Brunn 2:1 m.fl. Gamla Brunnsvägen

Projektet utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (VA) i detaljplaneområdet I4, Gamla Brunnsvägen och exploateringsområdet Vargbacken håller på och avslutas.

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

Informationsbroschyr , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Broschyr PFO del 2 Utbyggnad , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Aktuell information

2023-04-21
Beläggningsarbetet som kvarstår kan nu utföras och kommer att påbörjas vecka 17 och pågå april-maj. Informationsskyltar kommer att sättas ut, men arbetet är rörligt och kan komma att ändras med kort varsel.

2022-09-26

Pågående återställningsarbetet intensifieras. Under september och oktober kommer gamla Brunnsvägen sänkas på en sträcka av några hundra meter. Informationsskyltar kommer att visa avstängningar och körvägar.

2022-05-09

Arbeten med återställning av vägen är påbörjade. Arbetet beräknas pågå under
sommaren 2022.

2022-03-01

Åtgärder pågår för att slutbesiktning av vägen ska kunna genomföras.

2021-04-28

Svevia har färdigställt arbetet och en ny slutbesiktning kommer att utföras så snart det är möjligt.

2020-11-19

Åtgärder på elanläggningen slutförs under november 2020. Arbetet med att färdigställa vägen kommer att pågå en bit in i 2021.

2020-06-11

Vattenfalls kontroll av elarbetet har resulterat i behov av att åtgärda ytterligare fel. Arbete med att åtgärda felen kommer att påbörjas under juni 2020.

2020-03-20

För närvarande pågår kontroll av elarbetet tillsammans med Vattenfall. Kontrollen har medfört att Svevia behövt utföra åtgärder på delar av anläggningen. Ytterligare åtgärder kan behövas allt eftersom kontrollerna fortgår.

2019-11-11

Under de kommande veckorna kommer Svevia att schakta längs alla vägar i området kring Gamla Brunnsvägen. Under vecka 46 kommer detta att ske främst längs Gamla Brunnsvägen och Degermossevägen.

2019-10-22

Med start på onsdag vecka 43 kommer entreprenören Svevia att schakta ytterligare provgropar inom hela området I4 Gamla Brunnsvägen. Arbetet kommer att pågå i cirka en vecka.

2019-10-04

Med start på tisdag vecka 41 kommer entreprenören Svevia att schakta provgropar inom hela området I4 Gamla Brunnsvägen.

Tisdag och eventuellt onsdag kommer Gröndalsvägen att vara avstängd, ungefär mitt på sträckan.

Inom övriga delar av området kommer mindre schakter att utföras under hela vecka 41.

2019-07-10

Vatten- och spillvatten är driftsatt. Kvarstående arbeten är viss återställning av vägen.

2019-05-07

Återstående delar av vatten- och spillvattenledningarna är åtgärdade och kommer att tas i drift inom någon vecka. Det som kvarstår är ledningar och pumpstation i Entreprenadvägen som kommer att dröja ytterligare en tid.

Fakturering av anslutningsavgifter kommer att ske med belopp enligt taxan för berörda fastigheter.

2019-01-31

 • Återställning av vägen kommer att göras med en provisorisk asfalt tills vädret tillåter att vi gör helt klart, preliminärt slutförande i april 2019.
 • Östra delen inklusive Porsängsvägen, Lillkroksvägen och Degermossevägen är återställda och spolning inför vattenprovtagning pågår. När vi fått godkända vattenprover kommer denna del att vara färdig för att användas och dom fastigheter som berörs kommer att faktureras anslutningsavgiften.
 • Gamla Brunnsvägen mellan Lillkroksvägen och Dalbergsvägen är återställd, spolning kommer att påbörjas under vecka 6 eller 7.
 • Dahlbergsvägen, åtgärder pågår.
 • Gröndalsvägen är åtgärdad, viss återställning vid korsningen med gamla Brunnsvägen återstår.
 • Gamla Brunnsvägen fram till Entreprenadvägen och Entreprenadvägen kvarstår mindre åtgärder.
 • Faktureringen som kommer att ske blir med belopp enligt taxan som fastställts av kommunfullmäktige. Vi har fått frågan om det går att göra avdrag på anslutningsavgiften på grund av egna kostnader som uppstått på grund av försening i projektet. Förseningen är beklaglig men ett sådant avdrag medges inte utan taxan är lika för alla.

2018-11-15

 • Undersökning av utfört arbete i Porsängsvägen medför omläggning i mindre omfattning.
 • Gamla Brunnsvägen mellan Eknäsvägen och Lillkroksvägen har åtgärdats på en punkt, servisen som läckte har lagats.
 • Sträckorna ovan färdigställs i en första etapp under november 2018.
 • Omläggning av ledningar i Entreprenadvägen pågår, schaktområdet kommer att utökas fram till gamla Brunnsvägen samtidigt som den del som är utbytt läggs igen.
 • På Lillkroksvägen kvarstår två gropar att gräva.
 • Dahlbergsvägen är åtgärdad på flera punkter men det återstår fortfarande lite schaktarbete.
 • Gröndalsvägen är delvis åtgärdad men något schaktarbete kvarstår
 • Det kommer att grävas en grop i Degermossevägen.
 • Gamla Brunnsvägen kommer att grävas upp på flera punkter för att verifiera att utfört arbete överensstämmer med beställt arbete.

Driftsättning kommer att ske i etapper allt eftersom sträckorna färdigställs, när en etapp är driftsatt kommer fakturor skickas ut till berörda fastigheter. Preliminärt kommer samtliga återstående arbeten att vara utförda februari 2019.

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Mikael Carlsson via kommunens servicecenter på telefon 08-570 470 00 eller via mejl till mikael.carlsson@varmdo.se.