VA-projekt PFO I6 Enkärret

Värmdö kommun håller just nu på att planera för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (VA) i detaljplaneområdet I6, Enkärret.

Kartbild I6 Enkärret


Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare


Informationsbroschyr

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Broschyr PFO - Utbyggnad , 6.9 MB, öppnas i nytt fönster.


Status i planarbetet

Detaljplan Enkärret PFO I6 fick laga kraft 2020-07-29. (Plannummer DP241)

Lagakrafthandlingar hittar du på kommunens webbkarta.

Till webbkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuell information

2021-05-21

På tisdag den 25 maj kommer en grävmaskin att finnas i området för att utföra jordprovtagning. Det handlar om cirka tio gropar och ett par asfaltprover. Varje grop tar cirka 15-30 minuter att gräva och det kommer inte gå att köra förbi under den tiden. I området går det att köra runt på andra vägar, förutom på de tre återvändsvägarna. Information finns även på föreningens facebooksida med en karta och kontaktuppgift till den som ska utföra arbetet om man behöver veta ungefär när och var maskinen befinner sig på vägarna.

2021-04-21

Under juni månad kommer upphandling av entreprenör att pågå. Efter att anbuden utvärderats kommer tekniska nämnden fatta beslut om tilldelning. Utbyggnaden planeras att påbörjas hösten 2021 och beräknas ta cirka 1,5 −2 år. Preliminär tidpunkt för när fastigheter kan ansluta sig till det kommunala VA-nätet är under 2023.

2021-01-14

Under januari och februari kommer 5D Konsulterna utföra förberedande mätningsarbeten inför förläggning av det nya VA-systemet. Detta innebär att två till fyra personer i arbetskläder kommer att röra sig i området med mätutrustning. Dessa personer kommer att placera markeringar på träd och i natur.

Markeringarnas utformning kommer vara reflekterande tejper placerade på träd, stolpar och så vidare. Det kommer även finnas stakkäppar nerslagna i terräng och vissa markeringar av sprayfärg kan förekomma på marken. Vänligen undvik att närma er dessa för att säkerhetsställa att dessa inte skadas.

2021-01-08

Information om förbesiktning
Inför kommande VA-utbyggnad har Värmdö kommun anlitat KMP Konsult för att utföra en förbesiktning av fastigheter i området. Aviseringar skickas ut under vecka två. Besiktningarna kommer att ske under vecka fem och sex. Förbesiktningen utförs för att notera eventuella sprickor i huset, både in- och utvändigt. Om murade rökkanaler/eldstäder finns i fastigheten kommer täthetsprovning av dessa att utföras vid besiktningstillfället. Det är viktigt att du låter besiktningsmannen få tillträde till din fastighet för besiktning. Om besiktningsmannen inte kommer in i huset kan inte en komplett riskbedömning göras av huset. För de fastigheter där det inte har gått att ordna med tillträde kommer besiktningsmannen att göra ett andra försök under våren. Det är endast fastigheter som ligger närmare än cirka 50 meter från markarbeten som berörs.

Vibrationsmätning
Med hjälp av riskbedömningen kan besiktningsmannen sätta upp tillåtna vibrationsgränsvärden för huset. När VA-entreprenaden har startat kommer vibrationer att mätas för att kunna säkerställa att vibrationsnivåerna hålls. Vi kommer att kontakta de fastighetsägare där vi behöver montera vibrationsmätare. Dessa tas bort efter entreprenaden.

2020-10-15

Informationsbrev skickades ut till berörda fastighetsägare om samråd av förbindelsepunkt. Ta del av brevet nedan. Har du synpunkter på föreslaget läge för fastighetens förbindelsepunkt behöver du skicka önskad justering på förbindelsekartan till projektledaren senast 2020-10-31.

Informationsbrev utskickat till fastighetsägare 2020-10-14 , 126.5 kB.


2020-09-07

Under september/oktober kommer ett informationsbrev och nya förbindelsepunktskartor att skickas ut. Planen är att börja med VA-utbyggnaden januari/februari 2021.

Onsdag den 9 september kommer det att sättas några kompletterande grundvattenrör i området. Det är en borrvagn från Geonorr som kommer att utföra detta.

2020-06-29

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för PFO I6 Enkärret 2020-06-17. När detaljplanen får laga kraft kommer förbindelsepunktskartor att skickas ut på nytt för att kunna slutföra pågående VA-projektering.

2020-03-10

Under vecka 11 kommer kompletterande jordprovtagning att utföras.

2020-03-04

Fastighetsägare hör av sig och undrar över tidsplanen för VA-utbyggnaden. VA-utbyggnaden är beroende av hur detaljplanearbetet fortskrider. När detaljplanen fått laga kraft börjar arbetet med VA-utbyggnaden. För mer info om detaljplanen för PFO I6 Enkärret följ länken ovan.

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Therese Antin via mejl therese.antin@varmdo.se eller via servicecenter
08-570 470 00.