VA-projekt PFO I6 Enkärret

Värmdö kommun håller just nu på att planera för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (VA) i detaljplaneområdet I6, Enkärret.

Kartbild som visar det aktuella området PFO I6 i Enkärret.Förstora bilden

Klicka på bilden.


Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare


Informationsbroschyr

Kommunen har tagit fram en broschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Länk till broschyren PFO del 2 Utbyggnad , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

 

Status i planarbetet

Detaljplan Enkärret PFO I6 fick laga kraft 2020-07-29. (Plannummer DP241)

Lagakrafthandlingar hittar du på kommunens webbkarta.

Till webbkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuell information

2024-06-05

Information om VA-taxan

Kommunen har fått många frågor om VA-taxan och önskar därför förtydliga information gällande brukningsavgift för fastigheter som inte anslutit till den kommunala anläggningen. Enligt VA-taxan punkt 12.3 utgår en avgift på 4 841 kronor per år (2024-års taxa) om man inte anslutit fastigheten efter sex månader från förfallodatum på anläggningsfakturan. För fastigheter i Enkärret innebär detta att avgiften kommer att börja faktureras från och med den första augusti 2024 (403 kronor per månad).
Läs mer om VA-taxan här:
Till Värmdö kommuns VA-taxa Länk till annan webbplats.

2023-12-20

Fakturan med anslutningsavgiften är beställd att skickas ut under mellandagarna.
Det innebär att fakturan är kunden tillhanda i början av januari. Så snart fakturan
är betald kan vattenmätare beställas hos servicecenter.

2023-12-06

Arbete med vattenprovtagning pågår fortfarande. Efter godkända vattenprover skickas fakturan ut tillsammans med förbindelsepunktskartan. Kommunen uppdaterar hemsidan
så snart ny information finns.

2023-09-28

Huvudledningen är nu färdigbyggd och ledningarna håller på att fyllas med vatten. Det som kvarstår är spolning och provtryckning av ledningarna samt vattenprovtagning.

Efter godkända vattenprover och godkänd slutbesiktning skickas fakturan ut tillsammans med förbindelsepunktskartan, detta beräknas ske under november månad.

Informationsbrev som gått ut till fastighetsägare i området. , 231.2 kB.

 

2023-05-07

Information om serviceväg

Huvudledningarna till Enkärret I6 byggs just nu i ett skogsparti norr om området. För den aktuella sträckan har kommunen ett beviljat beslut från bygg- och miljö för att schakta och spränga inom vattenskyddsområde. Kommunen har också en lagakraftvunnen ledningsrätt
från Lantmäteriet som ger rättigheter att ta väg, bygga VA-ledningar, bygga en serviceväg
samt ta ner träd. Servicevägen behövs för att kunna underhålla och drifta ledningarna. Kommunen blev uppmärksammad på att det även behövde sökas marklov, vilket gjordes
i två separata ansökningar. Den norra delen har fått laga kraft och på den södra delen finns
ett startbesked, men lovet är överklagat av Naturistföreningen .

Vid sidan om servicevägen har kommunen upprättat faunadepåer som består av ihopsamlade stockar. Syftet med att anlägga faunadepåer är att öka den biologiska mångfalden.

2023-05-02

Informationsbrev som gått ut till fastighetsägare i området. , 231.5 kB.

2023-03-21

Ledningsarbetena i området är klara och nu återstår återställningsarbeten på några sträckor. Föreningen har meddelat att vägarna ska beläggas med IMT40. Frågan om beläggning tas upp på årsstämman i maj.

Huvudledningarna till Enkärret byggs just nu och beräknas bli klara under sommarhalvåret.
När ledningsnätet är ihopkopplat provtrycks ledningarna och därefter besiktas entreprenaden. Efter godkänd slutbesiktning skickas fakturor för anläggningsavgiften tillsammans med förbindelsepunktskartor. Detta sker under hösten.

Fastigheter som har erbjudits en förbesiktning kommer nu att få samma förfrågan om en efterbesiktning. Besiktningen av fastigheterna sker under april och maj.

2022-10-19

För de som önskar finns det nu möjlighet att beställa ut LTA-stationen från kommunens servicecenter. Innan man ringer servicecenter för beställning, måste man kontakta
kommunens projektledare för ett godkännande.

2022-06-16

Arbeten pågår nu på Älgslingan i den norra delen, samt på Enkärrsvägen i den södra delen. Inom kort kommer ett arbetslag att påbörja sträckan intill björkallén.

Arbetsplatsen är stängd under tre veckor i sommar, veckorna 29, 30 och 31. Alla vägar är då farbara som vanligt.

På de sträckor där vi har schaktat, är vägarna återställda så att trafik kan fungera som vanligt. Det översta lagret ska inte läggas på förrän i slutet av entreprenaden. Tänk på att hålla ner hastigheten och köra försiktigt då det kan vara ojämnt underlag.

Om ni inte har anmält er till Frentabs mailutskick så gör gärna det genom att skicka ett mail
till enkarret@frentab.se. Uppge namn, fastighetsbeteckning samt gärna telefonnummer.
Det finns också informationstavlor med aktuell information i området, bland annat vid ladan.

2022-04-27

Informationsmöte VA-utbyggnad Enkärret

VA-enheten på Värmdö kommun bjuder in fastighetsägare i området till ett informationsmöte om VA-utbyggnaden i Enkärret. Under mötet kommer det att hållas en övergripande presentation om utbyggnaden och därefter kommer det ges möjlighet att ställa frågor.

För att så många som möjligt ska kunna få ställa frågor om just sin egen fastighet kommer vi att vara flera representanter från VA-enheten vid mötet. Vi kommer att dela upp oss så att man kan få ställa sina frågor gällande sin egen fastighet efter den allmänna presentationen och frågestunden.

Mejla gärna in eventuella frågor i förväg till projektledaren.

Plats: Ladan i Enkärret. Datum och tid: torsdagen den 5 maj klockan 18.00.

Med vänliga hälsningar

Therese Antin

2022-03-10

Arbeten pågår nu på många fronter i området: längs med Älgdalsvägen, Älgslingan samt
längst in på Enkärrsvägen.

Trädfällarna har lämnat området för den här gången, men det kan bli aktuellt att ta ner
ett antal träd igen innan sommaren.

Om ni inte har anmält er till Frentabs mailutskick så gör gärna det genom att skicka ett mail
till enkarret@frentab.se. Uppge namn, fastighetsbeteckning samt gärna telefonnummer.
Det finns också informationstavlor med aktuell information i området, bland annat vid ladan.

2021-11-16

Värmdö kommun har handlat upp entreprenören Frentab Entreprenad AB för att genomföra utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i Enkärret. Entreprenören har påbörjat förberedande arbeten för sin etablering som kommer att ligga vid Enkärrsvägen, på högra sidan när man har svängt av från Mörtviksvägen. Frentab är en entreprenör med lokal anknytning som har utfört många liknande projekt i Värmdö kommun.

Under entreprenadtiden kommer det att vara bullrigt och många arbetsfordon i rörelse i området. Vi hoppas att ni har överseende med dessa arbeten som är nödvändiga för att
kunna anlägga ledningar för vatten och avlopp.

Tidplan

Schaktarbeten kommer att påbörjas under vecka 46 med start på Älgdalsvägen, se mer information i Frentabs utskick. VA-utbyggnaden beräknas pågå i cirka 1,5–2 år och avslutas under 2023.

Kommunikation

Frentab kommer att vara den som informerar om pågående arbeten, vägavstängningar och annat som berör entreprenadarbetet via utskick med e-post och informationstavlor. Anmäl er gärna till enkarret@frentab.se. Om ni inte har möjlighet att ta del av digitala utskick så går det att lösa på andra sätt, kontakta kommunens projektledare.

Förbindelsepunkt för VA

Frentab kommer allt eftersom entreprenaden går fram att markera ut förbindelsepunkten
för varje fastighet med käppar. Med förbindelsepunkt avses gränsen mellan kommunens ledningar i gatan och fastighetsägarens ledningar inne på fastigheten. Förbindelsepunkten upprättas normalt cirka 0,5 meter utanför fastighetsgränsen. Om något har blivit fel eller om ni vill justera läget, kontakta Frentab.

Framkomlighet

Frentab kommer att skylta upp och informera om trafikföringsplaner via e-post och informationstavlor. De goda rundkörningsmöjligheterna som redan finns idag i Enkärret kommer att underlätta framkomligheten.

På återvändsgatorna kommer det att anläggas tillfälliga byggvägar på en del av sträckan för
att fastighetsägare och räddningstjänst ska kunna komma fram till fastigheter.

Frentab kommer att se till så att post, avfallshantering, räddningstjänst med mera fungerar.

Vanliga frågor

De vanligaste frågorna som inte berör produktionen brukar handla om VA-taxan, vattenmätaren och hur man ska utföra arbeten inne på den egna fastigheten. Kontakta projektledaren om du har sådana frågor.

Övrigt

Det har varit en lång process med detaljplanearbetet som påbörjades för många år sedan. Projekteringen av VA-ledningar har också tagit lång tid och det är komplicerat att bygga inom vattenskyddsområde. Vi vill tacka för ert tålamod och förstår att det har varit frustrerande att vänta så länge på både byggrätter och kommunalt vatten och avlopp.

2021-11-09

Frentab har påbörjat arbeten inför sin etablering i anslutning till Enkärrsvägen och kommer under vecka 46 att påbörja schaktarbeten på Älgdalsvägen. För att kunna ta del av detaljerad information om arbeten och tidplan är det bra om du som fastighetsägare anmäler dig till Frentabs mailutskick.

Mejla namn, adress, fastighetsbeteckning, e-postadress och gärna ett telefonnummer till enkarret@frentab.se. Om du inte har möjlighet att ta del av digital information, kontakta kommunens projektledare för att lösa detta på annat sätt.

Under entreprenadtiden är det Frentab som sköter merparten av informationen till fastighetsägare. Kommunens hemsida kommer att uppdateras med övergripande information om VA-utbyggnaden. Vid frågor om VA-taxa, arbeten på den egna fastigheten eller vid andra frågor, kontakta kommunens projektledare.

2021-09-23

Värmdö kommun har tecknat kontrakt med Frentab Entreprenad AB för att utföra va-utbyggnaden i Enkärret. Arbetena kommer att påbörjas under hösten 2021 och avslutas
under 2023.

2021-05-21

På tisdag den 25 maj kommer en grävmaskin att finnas i området för att utföra jordprovtagning. Det handlar om cirka tio gropar och ett par asfaltprover. Varje grop tar cirka 15-30 minuter att gräva och det kommer inte gå att köra förbi under den tiden. I området går det att köra runt på andra vägar, förutom på de tre återvändsvägarna. Information finns även på föreningens facebooksida med en karta och kontaktuppgift till den som ska utföra arbetet om man behöver veta ungefär när och var maskinen befinner sig på vägarna.

2021-04-21

Under juni månad kommer upphandling av entreprenör att pågå. Efter att anbuden utvärderats kommer tekniska nämnden fatta beslut om tilldelning. Utbyggnaden planeras att påbörjas hösten 2021 och beräknas ta cirka 1,5−2 år. Preliminär tidpunkt för när fastigheter kan ansluta sig till det kommunala VA-nätet är under 2023.

2021-01-14

Under januari och februari kommer 5D Konsulterna utföra förberedande mätningsarbeten inför förläggning av det nya VA-systemet. Detta innebär att två till fyra personer i arbetskläder kommer att röra sig i området med mätutrustning. Dessa personer kommer att placera markeringar på träd och i natur.

Markeringarnas utformning kommer vara reflekterande tejper placerade på träd, stolpar och så vidare. Det kommer även finnas stakkäppar nerslagna i terräng och vissa markeringar av sprayfärg kan förekomma på marken. Vänligen undvik att närma er dessa för att säkerhetsställa att dessa inte skadas.

2021-01-08

Information om förbesiktning
Inför kommande VA-utbyggnad har Värmdö kommun anlitat KMP Konsult för att utföra en förbesiktning av fastigheter i området. Aviseringar skickas ut under vecka två. Besiktningarna kommer att ske under vecka fem och sex. Förbesiktningen utförs för att notera eventuella sprickor i huset, både in- och utvändigt. Om murade rökkanaler/eldstäder finns i fastigheten kommer täthetsprovning av dessa att utföras vid besiktningstillfället. Det är viktigt att du låter besiktningsmannen få tillträde till din fastighet för besiktning. Om besiktningsmannen inte kommer in i huset kan inte en komplett riskbedömning göras av huset. För de fastigheter där det inte har gått att ordna med tillträde kommer besiktningsmannen att göra ett andra försök under våren. Det är endast fastigheter som ligger närmare än cirka 50 meter från markarbeten som berörs.

Vibrationsmätning
Med hjälp av riskbedömningen kan besiktningsmannen sätta upp tillåtna vibrationsgränsvärden för huset. När VA-entreprenaden har startat kommer vibrationer att mätas för att kunna säkerställa att vibrationsnivåerna hålls. Vi kommer att kontakta de fastighetsägare där vi behöver montera vibrationsmätare. Dessa tas bort efter entreprenaden.

2020-10-15

Informationsbrev skickades ut till berörda fastighetsägare om samråd av förbindelsepunkt.
Har du synpunkter på föreslaget läge för fastighetens förbindelsepunkt behöver du skicka önskad justering på förbindelsekartan till projektledaren senast 2020-10-31.

Informationsbrev utskickat till fastighetsägare 2020-10-14 Öppnas i nytt fönster.

2020-09-07

Under september/oktober kommer ett informationsbrev och nya förbindelsepunktskartor att skickas ut. Planen är att börja med VA-utbyggnaden januari/februari 2021.

Onsdag den 9 september kommer det att sättas några kompletterande grundvattenrör i området. Det är en borrvagn från Geonorr som kommer att utföra detta.

2020-06-29

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för PFO I6 Enkärret 2020-06-17. När detaljplanen får laga kraft kommer förbindelsepunktskartor att skickas ut på nytt för att kunna slutföra pågående VA-projektering.

2020-03-10

Under vecka 11 kommer kompletterande jordprovtagning att utföras.

2020-03-04

Fastighetsägare hör av sig och undrar över tidsplanen för VA-utbyggnaden. VA-utbyggnaden är beroende av hur detaljplanearbetet fortskrider. När detaljplanen fått laga kraft börjar arbetet med VA-utbyggnaden.

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Caroline Auvinen via mejl caroline.auvinen@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.