Informationsbrev skickat till fastighetsägare
2020-10-14

Samråd av förbindelsepunkt i VA-projekt Enkärret.

Diarienummer 15TEN/175.

Enkärret kommer att byggas ut med kommunalt vatten och avlopp. Preliminär byggstart är våren 2021. Du/ni får detta brev eftersom du är ägare eller delägare till en fastighet där förbindelsepunkt för vatten och avlopp kommer att upprättas i samband med utbyggnaden. Vi är medvetna om att kommunen för ett antal år sedan skickade ut ett brev gällande samråd om placering av förbindelsepunkt. Kommunen vill nu samråda igen eftersom fastigheter kan ha bytt ägare samt att projekteringen har ändrats från självfall till trycksatta ledningar på avloppsnätet.

Din avloppsservis planeras att anslutas till ett LTA-system. Det innebär att kommunen tillhandahåller en pumpenhet som ska installeras på fastigheten genom ägarens försorg.
I broschyr PFO del 2 kan du läsa mer om anslutning till LTA-system.

Förbindelsepunkt

Med förbindelsepunkt avses gränsen mellan kommunens ledningar i gatan och fastighetsägarens ledningar inne på fastigheten. Förbindelsepunkten upprättas i de flesta fall cirka 0,5 meter utanför fastighetsgränsen och består av en avstängningsventil på avloppet och en avstängningsventil för dricksvattnet. Du måste flytta och/eller demontera allt på den egna fastigheten som står cirka 1,5 meter från förbindelsepunkten, till exempel staket, murar, buskar, träd, stolpar och dylikt. Observera att du står för eventuella kostnader som detta innebär.

Kontakta projektledaren om du är osäker på vad som gäller för just din fastighet. Ventillock är körbara vilket innebär att det med fördel går att placera förbindelsepunkten på fastighetens infart. Om berg påträffas vid förbindelsepunkten utför kommunen en mindre sprängning in på fastigheten (cirka en och en halv meter).

Synpunkter på föreslaget läge

På den bifogade kartan framgår föreslaget läge för fastighetens förbindelsepunkt. Har du synpunkter på det föreslagna läget och har önskemål om annan placering, markera önskad justering på den bifogade kartan med en förklarande text. Skicka kartan till projektledaren senast 2020-10-31. Det går också bra att e-posta eller ringa. Kommunen kommer skriftligen att bekräfta om ändringen går att tillgodose. Om ändringen medför ett ingrepp i vägområdet kommer kommunen också att efterfråga ett godkännande av vägföreningen.

Framförs inga synpunkter innan angivet datum så förutsätter vi att du eller ni samtycker till föreslagen placering.


Med vänlig hälsning,

Therese Antin, projektledare VA

telefon 08-570 470 64,therese.antin@varmdo.se

Samhällsbyggnadskontoret