PFO Herrviksnäs S3 (VA)

Värmdö kommun har påbörjat arbetet med att förse Herrviksnäs, detaljplaneområde S3, med kommunalt vatten och avlopp (VA).

Kartibild Herrviksnäs S3

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

Informationsbroschyr

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Broschyr PFO - Utbyggnad

Status i planarbetet

Läs mer om det pågående planarbetet
PFO Herrviksäs

Aktuell information

Planering och projektering av utbyggnad av vatten och avlopp i område S3 har påbörjats, samt tillhörande anläggningar som till exempel pumpstation och tryckstegringsstation.

När detaljplanen för S3 vinner laga kraft påbörjas upphandling av entreprenör och utbyggnad av vatten och avlopp som tar cirka ett till två år per område.

Inför utbyggnaden kallar kommunen till ett informationsmöte med berörda fastighetsägare. Kommunen informerar även via brev och på denna webbsida.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Tomas Helenius via mejl tomas.helenius@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.