PFO Koviksudde och Skeviksstrand

Vatten- och avloppsledningarna är färdiga och i drift i hela området.

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

Informationsbroschyr

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Broschyr PFO - Utbyggnad

Aktuellt

2020-03-04

Fakturor för spillvattenanslutning samt förbindelsepunktkartor skickas ut i slutet av denna vecka.

2020-02-14

Slutbesiktning av pumpstationerna planeras inom kort. Efter godkänd slutbesiktning skickas faktura för spillvattenanslutning och förbindelsepunktskarta ut. Först då är det möjligt att koppla på sitt avlopp till det kommunala systemet. Vi uppdaterar hemsidan fortlöpande vid ny information.

2020-01-07

Vi vill informera om att vattenledningarna är färdiga och i drift i hela området, men på grund av olika omständigheter är ännu inte avloppssystemet i drift. De fakturor som vid årsskiftet skickades ut till fastighetsägarna består därför endast av anläggningsavgift för vatten. När fakturan är betald och kommunen har installerat en vattenmätare i fastigheten, är det tillåtet att börja använda det kommunala vattnet. Faktura för anläggningsavgift avlopp planeras att kunna skickas ut i februari, det är innan dess inte möjligt att koppla fastighetens avlopp till det kommunala avloppssystemet. Se även det informationsbrev som har skickats ut tillsammans med fakturan.

Informationsbrev 2019-12-30

2019-11-18

Arbetet med att färdigställa VA-huvudledningar mot området fortgår planenligt. Vårt mål är att faktura för anslutningsavgift skickas ut i slutet på december. När fakturan är betald är det tillåtet att koppla på fastighetens ledningar på kommunens ledningssystem vid förbindelsepunkten. OBS! Det är inte tillåtet att koppla ihop ledningarna innan dess.

Se även Informationsbrev och Allmän VA-information nedan.

Informationsbrev 2019-05-20länk till annan webbplats

Allmän VA-informationlänk till annan webbplats

2019-05-21

Vi måste tyvärr informera er om att vi inte kommer att kunna klara driftsättningen av systemet i sommar. VA-systemet beräknas nu kunna tas i drift innan årsskiftet 2019/2020. Vi förstår att många är angelägna om att få kommunalt vatten och avlopp och beklagar att det blir ytterligare förseningar. Läs mer informationsbrevet nedan.

Informationsbrev 2019-05-20

Allmän VA-information

Information

Kommunen har anlitat Frentab som entreprenör för arbetet. Frentab sätter upp övergripande information på föreningens anslagstavla. Fastighetsägare som är direkt berörda av arbeten kommer att informeras via lappar i brevlådan. Om information även önskas via mejl går det att skicka e-post om det till: skevik@frentab.se.

Det finns också ett telefonnummer som är direkt kopplat till projektet: 0730-77 20 40.

Alla fastigheter får en egen så kallad förbindelsepunkt. Vanligen
placeras den cirka en halv meter utanför fastighetsgränsen. I denna punkt ansluter fastighetsägaren sina ledningar till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Frentab kommer att markera förbindelsepunktens läge med en käpp innan arbetet påbörjas. Käppen får inte flyttas. Vid önskemål om ett annat läge lämnas en skiss på ny placering till Frentab alternativt skickas in till kommunen. Flytten ska godkännas av kommunen.

Vad du som fastighetsägare bör tänka på

  • Samtliga fastigheter inom Koviksudde och Skeviksstrand har erbjudits en förbesiktning av fastighetens byggnader. Det är Bjerking som har utfört denna besiktning. Om din fastighet inte har besiktigats eller om du undrar något med anledning av besiktningen, vänligen kontakta kommunen.
  • Framkomligheten kommer tidvis att vara begränsad, undvik därför stora leveranser och töm avloppstankar med mera i god tid innan arbetena framför fastigheten påbörjas.
  • Står det något utanför fastighetens gräns som du äger, flytta in det på fastigheten!

Status i planarbetet

Detaljplanearbetet och projektering av det framtida VA-systemet pågår just nu parallellt.

Detaljplan PFO Koviksudde vann laga kraft 2017-10-03

Detaljplan PFO Skeviksstrand vann laga kraft 2019-02-15

Sök detaljplaner i webbkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Värmdö kommun

Entreprenör Frentab