PFO Norra Lagnö

Norra Lagnö är utpekat i kommunens översiktsplanering som ett prioriterat förändringsområde (PFO) där fritidsbebyggelse omvandlas till permanentboende.

Kartbild Norra Lagnö

Klicka på bilden för att göra den större

De enskilda vatten- och avloppsanläggningarna klarar inte dagens krav på kvalitet och miljö varför kommunalt vatten och avlopp kommer att dras fram i området. En överföringsledning kommer att dras till området från Skeviks Gård och det planeras för en gång- och cykelväg längs Lagnövägen.

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

Informationsbroschyr

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Broschyr PFO - Utbyggnad

Information

2018-05-22

Projektering av vatten och avlopp för hela detaljplaneområdet pågår.

Status i planarbetet

Detaljplanearbetet och projektering av det framtida vatten- och avlopps-systemet pågår just nu parallellt. Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp kommer att påbörjas så snart detaljplanen vinner laga kraft.

Pågående detaljplanearbete PFO Norra Lagnö, Panama, del av Långsunda

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Therese Antin via kommunens servicecenter telefon 08-570 470 00 eller via mejl till therese.antin@varmdo.se