VA-projekt Evlinge

Värmdö kommun håller just nu på att planera för utbyggnad och kommunalt vatten och avlopp (VA) i Evlinge.

Kartbild PFO-område Evlinge. Förstora bilden

Preliminär områdesindelning, kan komma att justeras något. Klicka på bilden för att förstora.

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

Informationsbroschyr , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Broschyr PFO del 2 Utbyggnad , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Aktuell information

2024-06-26

Information Evlinge etapp 4
Slutbesiktningen är nu godkänd. Fakturor för anläggningsavgiften tillsammans med förbindelsepunktskartor skickas ut under veckan.

2024-05-17

Brev inför påkoppling som gått ut till fastighetsägare i Evlinge etapp 4.

Informationbrev självfall , 230.8 kB.

Informationsbrev LTA , 219.2 kB.


2023-11-21

Etapp 1: Området är nu färdigbyggt.

Etapp 2: Utbyggnaden påbörjades 2023-11-01 och beräknas vara klar i maj 2025.

Etapp 4: I en del av Tallkobbsvägen kvarstår att anlägga VA-ledningar. Provtryckning
och spolning av ledningarna i etapp 4 kommer att påbörjas inom kort. Återställning
och beläggning genomförs under våren 2024.

2023-07-06

Information gällande Evlinge etapp 1

På grund av återstående arbeten med vattenprovtagning mm samt semesterperiod så ligger arbetet i området nere. Det återupptas igen under vecka 33. Så snart vattenproverna är godkända kan anslutningsfakturan skickas ut, vilket troligtvis blir under september/oktober månad.

Det går bra att förbereda ledningsdragningen inne på den egna fastigheten men det är inte tillåtet att koppla ihop de privata ledningarna med kommunens vid anslutningspunkten. Detta kan påverka kommunens kommande provtryckning och provtagning.

2023-02-24

Brev som har skickats till fastighetsägare i etapp 1 går att läsa i nedan fil:


2023-02-02

Uppdaterad plan för pågående och fortsatt arbete i de olika etapperna ser ut enligt tabellen nedan. Observera att planen kan förändras beroende på omständigheter och händelser som kan uppkomma under projektets gång.

EtappBeräknas startaBeräknas slutföras
1PågåendeApril 2023
2Augusti 2023Maj 2025
3Januari 2025April 2026
4PågåendeMaj 2024
5Maj 2025December 2026
6Januari 2026December 2026


2022-10-17

Va-utbyggnaden fortgår i etapp 1. Arbetet ligger efter tidplanen på grund av att förorenade massor påträffats i vägen. Dessa massor måste forslas bort till deponi avsedd för massor som innehåller föroreningar, vilket fördröjer arbetet. Nytt uppskattat datum för färdigställande av etapp 1 är därför april 2023.

Karta över Evlinge med de olika etapperna markerade.

Kartan visar områdesindelning etapp 1-6 i Evlinge.


2022-03-22
Bygglovsansökan för pumpstationen vid Hinsaviken är inlämnad för handläggning.
Om bygglovet inte överklagas fortsätter VA-utbyggnaden enligt plan. Vid eventuell
överklagan av bygglovet kommer utbyggnaden av kommunalt VA att försenas väsentligt,
upp till ett år eller mer beroende av processens gång.

2021-09-13

Brev som skickats ut till boende i etapp 1:

Allmänt

Utbyggnaden av VA i Evlinge har indelats i flera etapper, se karta nedan.

Värmdö kommun är nu i slutskedet med projekteringen för kommunalt vatten och spillvatten
(VA) för etapp ett (1) i Evlinge.

Ansvarig utförandeentreprenör är Frentab Entreprenad AB.

Kartbild över Evlinge indelat i sex olika etapper. Illustration.

Karta som visar Evlinge indelat i olika etapper.


Tidplan

Byggstart av VA-utbyggnaden i etapp ett (1) planeras till årsskiftet 2021/2022.
VA-utbyggnaden beräknas pågå till senast december 2022. Först då kan anslutning
av fastigheter till kommunala vatten- och spillvattenledningarna ske.

Kommunikation

Entreprenören kommer att kontakta de som berörs av schaktarbeten och lägga
lappar i brevlådor med information vid eventuella avstängningar.

Kontaktpersoner

Vid frågor om förbindelsepunktens placering med mera, kontakta:

Projektledare Tommy Johansson, 08 570 481 64, tommy.johansson@varmdo.se

Biträdande projektledare Tomas Helenius, 08 570 471 24, tomas.helenius@varmdo.se

Produktionsfrågor:

Platschef Frentab Entreprenad AB, Harri Alponen, harri.alponen@frentab.se

Nedan följer mer detaljerad information.

Förbindelsepunkt för VA

För varje fastighet kommer en förbindelsepunkt för vatten och avlopp att upprättas.
Med förbindelsepunkt avses gränsen mellan kommunens ledningar i gatan och fastighetsägarens ledningar inne på fastigheten. Förbindelsepunkten upprättas normalt
cirka en halv (0,5) meter utanför fastighetsgränsen och består av en rensbrunn på avloppet
och en avstängningsventil på dricksvattnet.

Det är endast Värmdö kommuns personal som får vrida på ventilen vid förbindelsepunkten. Fastighetsägare får under inga omständigheter ansluta sig till kommunens förbindelsepunkt innan entreprenaden är godkänd och avslutad.

För att underlätta arbetenas genomförande ser kommunen gärna att du flyttar och/eller demonterar allt på den egna fastigheten som står cirka 1,5 meter från förbindelsepunkten,
till exempel staket, murar, buskar, träd, stolpar och dylikt. Observera att du står för eventuella kostnader som detta innebär. Kontakta projektledaren om du är osäker på vad som gäller för just din fastighet. Ventillock är körbara vilket innebär att det med fördel går att placera förbindelsepunkten på fastighetens infart. Om berg påträffas vid förbindelsepunkten erbjuder kommunen utförandet av en mindre sprängning in på fastigheten (cirka 1,5 meter).

Kommunen kommer inte att ersätta eventuella skadade objekt utanför fastighetsgräns,
till exempel om fastighetsägaren har ställt staket och planterat buskar utanför denna.

Bild som visar förbindelsepunktens placering i förhållande till tomtgräns. Illustration.Förstora bilden

Förbindelsepunkt.


Du ska tidigare ha fått tillsänt dig ett föreslaget läge på förbindelsepunkt till din fastighet.
Har du önskemål om att ändra detta läge är det viktigt att du återkommer snarast möjligt, senast 2021-10-15. Kommunen har rätt att anvisa förbindelsepunktens läge men möjligheten finns att påverka läget till viss mån. Om ingen synpunkt framförs förutsätts att fastighetsägaren samtycker till föreslagen placering av förbindelsepunkt.

Sprängningsarbeten

Innan schaktnings- och sprängningsarbeten i gatan inleds görs en förbesiktning av samtliga byggnader, normalt inom 50 meter från arbetsområde för sprängningarna. Nitro Consult AB
är utsedd av Värmdö kommun att genomföra besiktningarna.

Detta innebär att hus och eventuella murade skorstenar undersöks detaljerat. Ett förbesiktningsprotokoll redovisar eventuella sprickbildningar med mera.

När VA-utbyggnaden är klar utförs en efterbesiktning av samtliga berörda fastigheter för att se om skador uppstått under VA-utbyggnaden. En förutsättning för att utföra besiktningar korrekt är att tillträde till fastigheten beviljas. Kommunens konsult kommer skicka ut ett brev med förslag på tid för besiktning.

En riskanalys med gränsvärden för markvibrationer redovisar hur entreprenören får utföra sprängningar. En vibrationsmätare monteras på husgrunden på de byggnader som ligger inom 50 meter från sprängningar. Ofta upplevs sprängningar betydligt värre än vad de är beroende på luftstöten som uppstår, det vill säga fönster skallrar och liknande.

Framkomlighet, snöröjning, damm etc.

När VA-utbyggnaden pågår i vägområdet i anslutning till den egna fastigheten är fram-komligheten mycket begränsad. Entreprenören hjälper till så att post, avfallshantering, räddningstjänst med mera fungerar. Entreprenören svarar även för snöröjning där vägföreningens ordinarie snöröjningsfordon inte kommer förbi och kommer även salta vägarna
vid behov för att minska problemet med att det dammar.

Spillvattensystem

Med spillvatten avses allt vatten från bad, disk, tvätt och toalett. Dränerings- och regnvatten
får inte kopplas till det kommunala VA-systemet.

Lägga ledningar inom den egna fastigheten

Fastighetsägaren ansvarar själv för de ledningar och andra VA-installationer som ligger innanför förbindelsepunkten, det vill säga på den egna fastigheten, med undantag för vattenmätare.

Självfallsanslutning

Din fastighet kommer att ansluta spillvattnet till ett självfallssystem. Om det inte går att få självfall från huset på fastigheten till förbindelsepunkten, ansvarar fastighetsägaren för erforderlig pumpning av spillvattnet.

Mellan huset och förbindelsepunkten läggs PVC-rör som är 110 millimeter i diameter och i lutning minst tio promille (10 ‰ = 1 centimeter per meter). Om självfallsledningarna ändrar riktning i längdled eller höjdled, rekommenderas att en rensbrunn anläggs.

Vatten

Från huset till förbindelsepunkten läggs PE-rör med dimension 32 millimeter. Materialet som används ska vara PE80-100 med SDR=11. Färgen på PE-röret ska vara svart med blå längsgående linjer. Vattenledningen får inte skarvas mellan förbindelsepunkt och vattenmätare och bör frostskyddas och skyddas mot yttre belastning. Detta innebär att ledningarna bör förläggas på frostfritt djup − cirka 1,7 meter − eller frostskyddas med isolering och/eller värmetillförsel.

Vattenmätaren

Vattenmätaren ska vara lättåtkomlig för avläsning, kontroll och byte. Därför får mätaren inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning. Fastighetsägaren är skyldig att vårda vattenmätaren väl så att den inte skadas. Den måste också skyddas mot både värme och kyla.

Innan vattnet kan öppnas för fastigheten ska fastighetsägaren montera en konsol för vattenmätaren. Därefter kontaktas servicecenter på telefon 08-570 470 00. Önskas byggvatten görs en separat anmälan.

Bild som visar vattenmätarens, ledningarnas och konsolens placering med måttangivelser. Illustration.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.


VA-lag, ABVA

För alla fastigheter som är anslutna till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning gäller VA-lagen, lag (2006:412) om allmänna vattentjänster och ABVA, Allmänna bestämmelser för Värmdö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Kostnad för VA-anslutning (anläggningsavgift)

Anläggningsavgiften är densamma oavsett var i kommunen man bor. Avgiften erläggs när kommunen kan leverera vatten och avlopp till fastighetsgränsen, det vill säga när entreprenaden är klar. Samtliga befintliga fastigheter inom planområdet är skyldiga att betala anläggningsavgiften. Avgiften är enligt gällande VA-taxa vid tidpunkt för underrättelse
(för 2021 gäller avgiften 266 150 kronor för en fastighet med en bostad).

Länk till mer information om VA-taxanOm en fastighet i framtiden avstyckas, kommer en ny förbindelsepunkt då upprättas för den nya fastigheten. Den avstyckade fastigheten kommer därmed också debiteras en anläggningsavgift enligt den taxa som gäller vid den tidpunkten.

Kostnad för VA-ledningar med tillhörande anordningar inom egna fastigheten tillkommer.

I vissa fall kan Värmdö kommun lämna ersättning för privat spillvattenanläggning som blir onyttigförklarad när kommunalt VA dras fram. Villkor är att anläggningen är max 10 år gammal, att den är väl fungerande och att ett godkännande av kommunen finns (slutbevis).
En avskrivningstid på 10 år tillämpas vid värdering enligt en schablonlista. Dessutom ska anläggningen ha tillkommit innan kommunen påbörjat detaljplanearbetet för det aktuella området.

VA-lån

Värmdö kommun kan efter prövning erbjuda ett VA-lån:
− till ålderspensionärer utan ränta och amortering, om banklån inte beviljas
− till övriga med en lånetid om maximalt tio år, om banklån inte beviljas

Detta lån är kopplat till fastighetens geografiska läge och inte till var fastighetsägaren är mantalsskriven. Det spelar alltså ingen roll var man är skriven. Läs mer om VA-lån på Värmdö kommuns hemsida.

2021-06-18

VA-utbyggnaden i Evlinge består av 340 fastigheter och är uppdelad i sex olika etapper. Utbyggnaden beräknas pågå under cirka tre år där etapperna 1-3 samt 4-6 genomförs parallellt.

Etapp 1-3: Byggstart för etapp ett (39 fastigheter) beräknas till årsskiftet 2021/2022. En etapp i taget färdigställs innan nästa påbörjas. Kartor med föreslagen förbindelsepunkt till fastigheten har under våren skickats ut till fastighetsägare i etapp ett.

Etapp 4-6: Byggstart för etapp fyra beräknas påbörjas under kvartal ett 2022. En etapp i taget färdigställs innan nästa påbörjas.

Inför byggstart i de olika etapperna kommer information att skickas ut med brev till berörda fastighetsägare och under själva byggtiden kommer också entreprenör på plats löpande att informera. Information kommer även sättas upp på anslagstavlan vid infarten till Evlinge.

2020-11-17

Planering och projektering av utbyggnad av vatten- och avloppsledningar med tillhörande anläggningar som till exempel pumpstationer har påbörjats i Evlinge.

När tidpunkten för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp närmar sig kommer kommunen löpande att lägga ut information på denna projektsida. Berörda fastighetsägare kommer då även att få information via brev och bli kallade till ett informationsmöte.

2018-12-20

Tekniska nämnden i Värmdö kommun beslutade 2018-12-20 om tidigarelagd vatten- och spillvattenutbyggnad i Evlinge. VA-utbyggnaden kommer att genomföras utan gällande detaljplan.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Tommy Johansson via mejl tommy.johansson@varmdo.se eller byggledare Fredrik Lennholm fredrik.lennholm@varmdo.se eller via servicecenter på telefon 08-570 470 00.