VA-projekt PFO B1 Östra Älvsala

Värmdö kommun har påbörjat arbetet med
att förse Bullandö B1 med kommunalt
vatten och avlopp (VA).


Kartbild Östra älvsala

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

Informationsbroschyr

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Broschyr PFO - Utbyggnad , 6.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Status i planarbetet

Detaljplanearbete pågår för PFO B1 Östra Älvsala. För mer information om status gällande pågående detaljplanering, klicka på länken nedan.

Pågående detaljplanearbete PFO B1 Östra Älvsala Öppnas i nytt fönster.

Aktuell information

2021-06-02

Arbetet med huvudledningen till Bullandö B8 är prioriterat och pågår enligt tidsplan. Arbetena inne i området kommer att påbörjas successivt beroende på hur arbetet med huvudledningen
till B8 fortlöper.

VA-utbyggnaden görs tillsammans med samarbetspartner Frentab Entreprenad. Under byggtiden kommer Frentab löpande att informera berörda fastighetsägare. Information kommer också att ges via samfällighetens egna kanaler.

Projektet stänger för semester veckorna 29, 30 och 31 och återupptas igen den 9:e augusti.

2020-12-14

Brev som skickats till samtliga fastighetsägare 2020-12-09:

Samråd i VA-projekt Östra Älvsala om placering av förbindelsepunkt, samt information om förbesiktning
Du/ni får detta brev eftersom du är ägare eller delägare till en fastighet där förbindelsepunkt för vatten och avlopp kommer att upprättas i samband med VA-utbyggnaden. Ledningsrätten har fått laga kraft för Östra Älvsala och området kommer att byggas ut med kommunalt vatten och avlopp med preliminär byggstart i februari 2021. Kommunen har ett ramavtal i samverkan med Frentab Entreprenad som kommer att utföra arbetena i Östra Älvsala.


Synpunkter på föreslaget läge
På den bifogade kartan framgår föreslaget läge för fastighetens förbindelsepunkt. Har du synpunkter på det föreslagna läget och har önskemål om annan placering, markera önskad justering på den bifogade kartan med en förklarande text. Skicka kartan till projektledaren senast 2021-01-22. Det går också bra att e-posta eller ringa. Kommunen kommer skriftligen att bekräfta om ändringen går att tillgodose.

Framförs inga synpunkter innan angivet datum så förutsätter vi att du/ni samtycker om föreslagen placering.

Förbindelsepunkt
Med förbindelsepunkt avses gränsen mellan kommunens ledningar i gatan och fastighetsägarens ledningar inne på fastigheten. Förbindelsepunkten upprättas i de flesta fall cirka 0,5 meter utanför fastighetsgränsen och består av en avstängningsventil på avloppet och en avstängningsventil på dricksvattnet.

För att underlätta arbetenas genomförande ser kommunen gärna att du flyttar och/eller demonterar allt på den egna fastigheten som står cirka 1,5 meter från förbindelsepunkten, till exempel staket, murar, buskar, träd, stolpar och dylikt. Observera att du står för eventuella kostnader som detta innebär. Kontakta projektledaren om du är osäker på vad som gäller för just din fastighet. Ventillock är körbara vilket innebär att det med fördel går att placera förbindelsepunkten på fastighetens infart. Om berg påträffas vid förbindelsepunkten erbjuder kommunen utförandet av en mindre sprängning in på fastigheten (cirka 1,5 meter).

Kommunen kommer inte att ersätta eventuella skadade objekt utanför fastighetsgräns, till exempel om fastighetsägaren har ställt staket och planterat buskar utanför denna.

LTA-system
Ditt avlopp planeras att anslutas till ett LTA-system. Det innebär att kommunen tillhandahåller en pumpenhet som ska installeras på fastigheten genom ägarens försorg.
I bifogad broschyr kan du läsa mer om anslutning till LTA-system. Observera att pumpenheten inte behöver placeras intill förbindelsepunkten.

Information om förbesiktning
Inför kommande VA-utbyggnad har Värmdö kommun anlitat KMP Konsult för att utföra en förbesiktning av fastigheter i området. Besiktningarna kommer att ske under januari och februari 2021. Förbesiktningen utförs för att notera eventuella sprickor i huset, både in- och utvändigt. Om murade rökkanaler/eldstäder finns i fastigheten kommer täthetsprovning av dessa att utföras vid besiktningstillfället. Det är viktigt att du låter besiktningsmannen få tillträde till din fastighet för besiktning. Om besiktningsmannen inte kommer in i huset kan inte en komplett riskbedömning göras av huset. För de fastigheter där det inte har gått att ordna med tillträde kommer besiktningsmannen att göra ett andra försök under våren. Det är endast fastigheter som ligger närmare än cirka 50 m från markarbeten som berörs.

Vibrationsmätning
Med hjälp av riskbedömningen kan besiktningsmannen sätta upp tillåtna vibrationsgränsvärden för huset. När VA-entreprenaden har startat kommer vibrationer att mätas för att kunna säkerställa att vibrationsnivåerna hålls. Vi kommer att kontakta de fastighetsägare där vi behöver montera vibrationsmätare. Dessa tas bort efter entreprenaden.

Efterbesiktning
När VA-entreprenaden är godkänd kommer en efterbesiktning att utföras. Om tillträde inte har lämnats vid förbesiktning så har vi inte möjlighet att ta ställning till eventuella skador som uppstår under arbetet.

2020-12-08

Domen i mål F 3454-20 fick laga kraft den 1 december 2020 och ärendet går inte vidare till Mark- och miljööverdomstolen. Inom kort kommer ett brev med information samt karta på föreslagen förbindelsepunkt skickas ut till samtliga fastighetsägare.

2020-11-17

I mål nr F 3454-20 avslog mark- och miljödomstolen överklagandet av Lantmäteriets ledningsrättsbeslut. Kommunen måste nu invänta överklagandetiden för att se om ärendet går vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

2020-06-29

Lantmäteriet fattade 2020-04-22 beslut om ledningsrätt för PFO B1 Östra Älvsala. Ledningsrättsbeslutet är överklagat till mark- och miljödomstolen.

2020-03-18

Värmdö kommun har hos lantmäteriet ansökt om ledningsrätt i området och väntar på beslut i ärendet.

När detaljplanen för PFO B1 Östra Älvsala vinner laga kraft påbörjas upphandling av entreprenör och därefter kan utbyggnad av vatten och avlopp starta. En utbyggnad i ett PFO område brukar pågå under cirka två års tid.

När tidpunkten för utbyggnad av kommunalt VA närmar sig kommer kommunen löpande att lägga ut information på denna webbsida. Berörda fastighetsägare kommer då även att få information via brev och bli kallade till ett informationsmöte.

Kontakta handläggare

För frågor gällande VA-utbyggnaden kontakta projektledare Niclas Fjellner Eriksson via mejl niclas.fjellner@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.