VA-projekt PFO B1 Östra Älvsala

Värmdö kommun har påbörjat arbetet med att förse Bullandö B1 med kommunalt
vatten och avlopp (VA).

Kartbild över det aktuella området.

Östra Älvsala.

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

Informationsbroschyr

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Broschyr PFO - Utbyggnad , 6.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Status i planarbetet

Detaljplanearbete är klart för PFO B1 Östra Älvsala.

Aktuell information

2022-09-26

Slutbesiktning av VA-utbyggnaden är planerad till den 20 oktober. Just nu pågår arbete med vattenprovtagning i området. Efter godkänd slutbesiktning skickas fakturan med anläggnings-avgiften tillsammans med en karta som visar fastighetens förbindelsepunkt. Preliminär tid-
punkt för detta är i början eller mitten av november.

Det är först när entreprenaden är godkänd som vi kan distribuera vatten och ta hand om spillvatten. Som en del av provningen av ledningarna kan servisledningar behöva användas
för bland annat spolning. Det är därför inte tillåtet att koppla på egna vatten- och avlopps-ledningar till förbindelsepunkten förrän kommunen anvisat denna till fastighetsägaren.
Detta sker genom att kommunen skickar ut anläggningsfaktura och förbindelsepunktskarta
till fastighetsägaren.

Det är tillåtet att påbörja VA-installationer inne på sin egen fastighet innan förbindelsepunkten anvisats, men själva påkopplingen får inte göras innan förbindelsepunkten anvisats enligt ovan.

2022-06-13

Arbetena med VA-utbyggnaden fortskrider som planerat och enligt tidplanen.
Pumpstationen och huvudledningen är nu klara. Nu fortgår arbetet med VA-
utbyggnad till fastigheterna i området.

Slutbesiktning av VA-entreprenaden i Bullandö B1 planeras till vecka 42.
Observera att tidpunkten är preliminär och kan komma att ändras. VA-systemet
kan tas i drift efter godkänd slutbesiktning. Då skickas fakturan med anslutnings-
avgiften, tillsammans med en karta som visar fastighetens förbindelsepunkt.

Värmdö kommun kommer under sommaren att skicka ut ett brev till alla berörda fastighetsägare avseende kostnad för anslutning, samt information om hur på-
koppling kommer att ske.

Projektet stänger för semester veckorna 29, 30 och 31. Arbetena återupptas igen
den 8 augusti. Vi kommer gå igenom området i slutet av vecka 28 för att säkerställa
att avstängningar är acceptabla, att inga skaderisker finns och att det ska kunna gå
att passera eventuella vilande arbeten på ett säkert sätt.

2022-02-04

Arbetena med VA-utbyggnaden går enligt tidsplanen. Just nu håller arbetena med huvudledningarna och pumpstationen på att slutföras. Mer information kommer att
skickas ut när vi börjar komma in i slutskedet av projektet.

2021-06-02

Arbetet med huvudledningen till Bullandö B8 är prioriterat och pågår enligt tidsplan.
Arbetena inne i området kommer att påbörjas successivt beroende på hur arbetet
med huvudledningen till B8 fortlöper.

VA-utbyggnaden görs tillsammans med samarbetspartner Frentab Entreprenad. Under byggtiden kommer Frentab löpande att informera berörda fastighetsägare. Information
kommer också att ges via samfällighetens egna kanaler.

Projektet stänger för semester veckorna 29, 30 och 31 och återupptas igen den 9:e augusti.

2020-12-14

Brev som skickats till samtliga fastighetsägare 2020-12-09:

Samråd i VA-projekt Östra Älvsala om placering av förbindelsepunkt, samt information om förbesiktning
Du/ni får detta brev eftersom du är ägare eller delägare till en fastighet där förbindelsepunkt för vatten och avlopp kommer att upprättas i samband med VA-utbyggnaden. Ledningsrätten har fått laga kraft för Östra Älvsala och området kommer att byggas ut med kommunalt vatten och avlopp med preliminär byggstart i februari 2021. Kommunen har ett ramavtal i samverkan med Frentab Entreprenad som kommer att utföra arbetena i Östra Älvsala.

Synpunkter på föreslaget läge
På den bifogade kartan framgår föreslaget läge för fastighetens förbindelsepunkt. Har du synpunkter på det föreslagna läget och har önskemål om annan placering, markera önskad justering på den bifogade kartan med en förklarande text. Skicka kartan till projektledaren senast 2021-01-22. Det går också bra att e-posta eller ringa. Kommunen kommer skriftligen
att bekräfta om ändringen går att tillgodose.

Framförs inga synpunkter innan angivet datum så förutsätter vi att du/ni samtycker om föreslagen placering.

Förbindelsepunkt
Med förbindelsepunkt avses gränsen mellan kommunens ledningar i gatan och fastighets-ägarens ledningar inne på fastigheten. Förbindelsepunkten upprättas i de flesta fall cirka 0,5 meter utanför fastighetsgränsen och består av en avstängningsventil på avloppet och en avstängningsventil på dricksvattnet.

För att underlätta arbetenas genomförande ser kommunen gärna att du flyttar och/eller demonterar allt på den egna fastigheten som står cirka 1,5 meter från förbindelsepunkten,
till exempel staket, murar, buskar, träd, stolpar och dylikt. Observera att du står för
eventuella kostnader som detta innebär. Kontakta projektledaren om du är osäker på vad som gäller för just din fastighet. Ventillock är körbara vilket innebär att det med fördel går att placera förbindelsepunkten på fastighetens infart. Om berg påträffas vid förbindelsepunkten erbjuder kommunen utförandet av en mindre sprängning in på fastigheten (cirka 1,5 meter).

Kommunen kommer inte att ersätta eventuella skadade objekt utanför fastighetsgräns, till exempel om fastighetsägaren har ställt staket och planterat buskar utanför denna.

LTA-system
Ditt avlopp planeras att anslutas till ett LTA-system. Det innebär att kommunen tillhanda-
håller en pumpenhet som ska installeras på fastigheten genom ägarens försorg.
I bifogad broschyr kan du läsa mer om anslutning till LTA-system. Observera att pump-
enheten inte behöver placeras intill förbindelsepunkten.

Information om förbesiktning
Inför kommande VA-utbyggnad har Värmdö kommun anlitat KMP Konsult för att utföra en förbesiktning av fastigheter i området. Besiktningarna kommer att ske under januari och februari 2021. Förbesiktningen utförs för att notera eventuella sprickor i huset, både in- och utvändigt. Om murade rökkanaler/eldstäder finns i fastigheten kommer täthetsprovning av dessa att utföras vid besiktningstillfället. Det är viktigt att du låter besiktningsmannen få tillträde till din fastighet för besiktning. Om besiktningsmannen inte kommer in i huset kan inte en komplett riskbedömning göras av huset. För de fastigheter där det inte har gått att ordna med tillträde kommer besiktningsmannen att göra ett andra försök under våren.
Det är endast fastigheter som ligger närmare än cirka 50 meter från markarbeten som berörs.

Vibrationsmätning
Med hjälp av riskbedömningen kan besiktningsmannen sätta upp tillåtna vibrationsgränsvärden för huset. När VA-entreprenaden har startat kommer vibrationer att mätas för att kunna säkerställa att vibrationsnivåerna hålls. Vi kommer att kontakta de fastighetsägare där vi behöver montera vibrationsmätare. Dessa tas bort efter entreprenaden.

Efterbesiktning
När VA-entreprenaden är godkänd kommer en efterbesiktning att utföras. Om tillträde inte har lämnats vid förbesiktning så har vi inte möjlighet att ta ställning till eventuella skador som uppstår under arbetet.

2020-12-08

Domen i mål F 3454-20 fick laga kraft den 1 december 2020 och ärendet går inte vidare till mark- och miljööverdomstolen. Inom kort kommer ett brev med information samt karta på föreslagen förbindelsepunkt skickas ut till samtliga fastighetsägare.

2020-11-17

I mål nr F 3454-20 avslog mark- och miljödomstolen överklagandet av Lantmäteriets ledningsrättsbeslut. Kommunen måste nu invänta överklagandetiden för att se om
ärendet går vidare till mark- och miljööverdomstolen.

2020-06-29

Lantmäteriet fattade 2020-04-22 beslut om ledningsrätt för PFO B1 Östra Älvsala. Ledningsrättsbeslutet är överklagat till mark- och miljödomstolen.

2020-03-18

Värmdö kommun har hos lantmäteriet ansökt om ledningsrätt i området och väntar på
beslut i ärendet.

När detaljplanen för PFO B1 Östra Älvsala vinner laga kraft påbörjas upphandling av entreprenör och därefter kan utbyggnad av vatten och avlopp starta. En utbyggnad i ett PFO område brukar pågå under cirka två års tid.

När tidpunkten för utbyggnad av kommunalt VA närmar sig kommer kommunen löpande
att lägga ut information på denna webbsida. Berörda fastighetsägare kommer då även att
få information via brev och bli kallade till ett informationsmöte.

Kontakta handläggare

För frågor gällande VA-utbyggnaden kontakta projektledare Niclas Fjellner Eriksson via mejl niclas.fjellner@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.