VA-projekt PFO B1 Östra Älvsala

Värmdö kommun håller just nu på att planera för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (VA) i detaljplanområde PFO B1 Östra Älvsala.

Kartbild Östra älvsala

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

Informationsbroschyr

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Broschyr PFO - Utbyggnad

Status i planarbetet

Detaljplanearbete pågår för PFO B1 Östra Älvsala. Utbyggnaden av kommunalt VA kommer att påbörjas efter detaljplanen vunnit laga kraft. För mer information om status gällande pågående detaljplanering klicka på länken nedan.

Pågående detaljplanearbete PFO B1 Östra Älvsalaöppnas i nytt fönster

Aktuell information

2020-06-29

Lantmäteriet fattade 2020-04-22 beslut om ledningsrätt för PFO B1 Östra Älvsala. Ledningsrättsbeslutet är överklagat till mark- och miljödomstolen.

2020-03-18

Värmdö kommun har hos lantmäteriet ansökt om ledningsrätt i området och väntar på beslut i ärendet.

När detaljplanen för PFO B1 Östra Älvsala vinner laga kraft påbörjas upphandling av entreprenör och därefter kan utbyggnad av vatten och avlopp starta. En utbyggnad i ett PFO område brukar pågå under cirka två års tid.

När tidpunkten för utbyggnad av kommunalt VA närmar sig kommer kommunen löpande att lägga ut information på denna webbsida. Berörda fastighetsägare kommer då även att få information via brev och bli kallade till ett informationsmöte.

Kontakta handläggare

Eftersom VA-utbyggnaden är beroende av hur detaljplanen fortskrider, kontakta i första hand kommunens planenhet för frågor omkring tidplan, se länk till pågående detaljplanearbete ovan.

För frågor gällande VA-utbyggnaden kontakta projektledare Niclas Fjellner Eriksson via mejl niclas.fjellner@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.