VA-projekt PFO B8 Bullandö

Värmdö kommun har påbörjat arbetet med att förse Bullandö B8 med kommunalt vatten och avlopp (VA).

Kartbild Norra Lagnö

Klicka på bilden för att förstora den

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

Informationsbroschyr

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Broschyr PFO - Utbyggnad , 6.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Aktuell information

2021-05-27

Arbeten pågår nu på många fronter i området; längs med Ölviksvägen, Paulivägen, Seglarbyvägen, Fågelsångsvägen och över ängen från Bullandövägen.

På Bullandövägen, vid Bussvändplan samt på de sträckor där gatan grävts upp, kommer asfalteringsarbeten pågå under vecka 22.

Projektet stänger för semester veckorna 29, 30 och 31. Arbetena återupptas igen den 9:e augusti. Vi kommer gå igenom området i slutet av vecka 28 för att säkerställa att avstängningar är ok, att inga skaderisker finns och att det ska kunna gå att passera eventuella vilande arbeten på ett säkert sätt.

Information skickas även ut via samfällighetens kanaler till boende i området. Informationstavlor med aktuell information finns också uppsatta i området, bland annat vid bussens sluthållplats.

2021-02-11

Arbetena fortskrider som planerat med VA-utbyggnaden i området. Frentab har nu etablerat sig utanför infarten till Bullandö marina med kontor samt en del materialhantering.

Vintern kom med besked i år, vilket naturligtvis är härligt, dock påverkar det arbetets framskridande lite grann men ska inte få någon konsekvens på sluttiden som vi kan se nu.

Kort info om de sträckor där vi håller på för tillfället:

  • Båtmansvägen är i stort sett klar och arbetena är nu mer centrerade till Bullandövägen, förbi busshållplatsen och sen upp i området.
  • Arbeten är även påbörjade på Ölviksvägen samt Fågelsångsvägen.

Frentab jobbar nu med flera så kallade arbetslag och då på flera fronter.

Försyn och planering för kommande etapper görs kontinuerligt och tillsammans med fastighetsägare samt representanter från samfälligheten. Information skickas sedan ut via samfällighetens kanaler till boende i området.

Informationstavlor finns även uppsatta i området med aktuell information, bland annat vid bussens sluthållplats.

2020-11-11

Nu är vi, via entreprenören Frentab, igång med VA-arbetena i området och en etablering med kontor börjar ta form på ängen utanför infarten till Bullandö Marina.

Båtmansvägen är först ut och där pågår nu schakt- och sprängningsarbeten för de nya VA-ledningarna.

Inom den närmsta tiden kommer fler så kallade "arbetslag” påbörja arbeten i området och dialog förs med samfälligheten om de berörda sträckorna.

Informationstavlor finns uppsatta i området med aktuell information, bland annat vid bussens sluthållplats.

Information distribueras även till de boende i området via samfällighetens egna kanaler.

Kommunen har också haft möte med Bullandövägens Samfällighetsförening om hur vi i framtiden kommer nyttja vägen med avseende på de transporter som kommer gå in i området. Vägen kommer besiktigas samt förslag på förstärkningsarbeten i kurvor och liknande kommer ses över. Samfälligheten kommer inom kort lägga ut mer information på sin hemsida, bullandosamfallighet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


2020-06-29

Projektering av VA-ledningar inom området pågår.

Ansvarig totalentreprenör är Frentab Entreprenad AB. Preliminär start för utbyggnaden är augusti/september 2020. Arbetet beräknas pågå till sommaren 2022.

Förbindelsepunktskartor kommer att skickas ut under juli 2020. De befintliga VA-ledningarna kommer att vara i drift under hela byggtiden.

När tidpunkten för utbyggnad av kommunalt VA närmar sig kommer kommunen att lägga ut övergripande information på denna webbsida och kalla berörda fastighetsägare till ett informationsmöte.

Under byggtiden kommer även entreprenören löpande att informera berörda fastighetsägare. Information kommer också att ges via samfällighetens egna kanaler.

2019-09-19

Enligt domslut i mark- och miljödomstolen ska Värmdö kommun tillgodose behovet av dricksvatten- och spillvattentjänster senast den 30 juni 2022.

Dom Mark- och miljödomstolen
2019-09-19 , 774.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Pär Zitting via mejl par.zitting@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00 eller Pär Zitting 08-522 33 423.