VA-projekt PFO B8 Bullandö

Värmdö kommun har påbörjat arbetet med att förse Bullandö B8 med kommunalt vatten och avlopp (VA).

Kartbild som visar Bullandö.

Klicka på bilden för att förstora den

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

Informationsbroschyr , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Broschyr PFO del 2 Utbyggnad , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Aktuell information

2022-07-13

Nu har fakturorna till de fastigheter som har godkända vattenprover skickats ut.
68 fastigheter som ligger efter Seglarbyvägen och i Seglarbyn kommer att få sin
faktura senare på grund av att en vattenläcka gjort att vattenproverna ännu inte
är godkända. Troligtvis kommer även dessa fakturor att kunna skickas inom kort.

2022-06-13

Arbetet i Bullandö är nu nära färdigställande vad avser VA-arbetena och vi jobbar fortsatt mot driftsättning 2022-07-01. Det återstår dock lite arbeten inne i Seglarbyn samt vid pumpstationerna.

Det som pågår nu är spolning av vattenledningar och provtryckning av VA-ledningarna. Under juli kommer entreprenören att arbeta vidare med återställningsarbeten av vägar och slänter i området. Därefter stänger projektet för semester och kommer tillbaka senare. Det innebär att när fastighetsägarna gjort klart sina arbeten i Seglarbyn med inkoppling till det nya VA-nätet, återkommer projektet med lite återställningsarbeten inne i Seglarbyn.

Projektet vill redan nu passa på att tacka alla boende i området för positivt bemötande under hela entreprenaden vilket bidragit till att vi kunnat ha en säker arbetsplats och klarat oss utan större bekymmer, trots att det varit trångt och ibland störande för omgivningen.

2022-03-15

Arbetet i Bullandö börjar nu gå in i sista fasen, det vill säga större delen av arbetet är färdigt
ute i området. Vi är nu lokaliserade främst nere i Seglarbyn och vägarna där intill samt uppe
vid Ölviksvägen/Paulivägen. Det pågår även arbeten med att få klart med pumpstationerna
för hantering av spillvattnet i området.

Totalt är det fyra pumpstationer som ska byggas. En är lokaliserad vid vändplanen nere på Båtmans-vägen, en vid risupplaget bortanför Fågelsångsvägen, en strax nedanför Seglarbyn
inne på Bullandö Marinas område och sedan den stora pumpstationen på Bullandövägen i kurvan vid infarten till Seglarbyn. Under våren kommer vi att börja provtrycka samt spola
rent vattenledningarna för att säkerställa att alla ledningar är täta. Detta görs i olika etapper,
vartefter delarna blir färdigställda.

Värmdö kommun kommer under april/maj skicka ut information till alla berörda avseende kostnad för anslutning samt hur inkoppling kommer att ske. Arbetet fortsätter enligt tidsplan och ska vara färdigt till 2022-06-30. Separat information från Samfälligheten har gått ut till boende i området så att respektive fastighetsägare kan planera för det egna arbetet som sedan kommer, med inkoppling till det nya VA-nätet.

2021-05-27

Arbeten pågår nu på många fronter i området; längs med Ölviksvägen, Paulivägen, Seglarbyvägen, Fågelsångsvägen och över ängen från Bullandövägen.

På Bullandövägen, vid Bussvändplan samt på de sträckor där gatan grävts upp, kommer asfalteringsarbeten pågå under vecka 22.

Projektet stänger för semester veckorna 29, 30 och 31. Arbetena återupptas igen den
9:e augusti. Vi kommer gå igenom området i slutet av vecka 28 för att säkerställa att avstängningar är acceptabla, att inga skaderisker finns och att det ska kunna gå att passera eventuella vilande arbeten på ett säkert sätt.

Information skickas även ut via samfällighetens kanaler till boende i området. Informationstavlor med aktuell information finns också uppsatta i området, bland annat
vid bussens sluthållplats.

2021-02-11

Arbetena fortskrider som planerat med VA-utbyggnaden i området. Frentab har nu
etablerat sig utanför infarten till Bullandö marina med kontor samt en del materialhantering.

Vintern kom med besked i år, vilket naturligtvis är härligt, dock påverkar det arbetets framskridande lite grann men ska inte få någon konsekvens på sluttiden som vi kan se nu.

Kort information om de sträckor där vi håller på för tillfället:

  • Båtmansvägen är i stort sett klar och arbetena är nu mer centrerade till Bullandövägen, förbi busshållplatsen och sen upp i området.
  • Arbeten är även påbörjade på Ölviksvägen samt Fågelsångsvägen.

Frentab jobbar nu med flera så kallade arbetslag och då på flera fronter.

Försyn och planering för kommande etapper görs kontinuerligt och tillsammans med fastighetsägare samt representanter från samfälligheten. Information skickas sedan ut
via samfällighetens kanaler till boende i området.

Informationstavlor finns även uppsatta i området med aktuell information, bland annat
vid bussens sluthållplats.

2020-11-11

Nu är vi, via entreprenören Frentab, igång med VA-arbetena i området och en etablering
med kontor börjar ta form på ängen utanför infarten till Bullandö Marina.

Båtmansvägen är först ut och där pågår nu schakt- och sprängningsarbeten för de nya
VA-ledningarna.

Inom den närmsta tiden kommer fler så kallade "arbetslag” påbörja arbeten i området
och dialog förs med samfälligheten om de berörda sträckorna.

Informationstavlor finns uppsatta i området med aktuell information, bland annat vid
bussens sluthållplats.

Information distribueras även till de boende i området via samfällighetens egna kanaler.

Kommunen har också haft möte med Bullandövägens Samfällighetsförening om hur vi i framtiden kommer nyttja vägen med avseende på de transporter som kommer gå in i
området. Vägen kommer besiktigas samt förslag på förstärkningsarbeten i kurvor och
liknande kommer ses över. Samfälligheten kommer inom kort lägga ut mer information.

Länk till samfällighetens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2020-06-29

Projektering av VA-ledningar inom området pågår.

Ansvarig totalentreprenör är Frentab Entreprenad AB. Preliminär start för utbyggnaden
är augusti/september 2020. Arbetet beräknas pågå till sommaren 2022.

Förbindelsepunktskartor kommer att skickas ut under juli 2020. De befintliga VA-ledningarna kommer att vara i drift under hela byggtiden.

När tidpunkten för utbyggnad av kommunalt VA närmar sig kommer kommunen att lägga
ut övergripande information på denna webbsida och kalla berörda fastighetsägare till ett informationsmöte.

Under byggtiden kommer även entreprenören löpande att informera berörda fastighetsägare. Information kommer också att ges via samfällighetens egna kanaler.

2019-09-19

Enligt domslut i mark- och miljödomstolen ska Värmdö kommun tillgodose behovet av dricksvatten- och spillvattentjänster senast den 30 juni 2022. Om du önskar ta del domen
med nr M 261-19, kontakta Mark- och miljödomstolen.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Pär Zitting via mejl par.zitting@varmdo.se eller
via servicecenter på 08-570 470 00 eller Pär Zitting 08-522 33 423.