VA-projekt PFO S4B Strömma

Bilden är klickbar

Klicka på kartan för att förstora

Värmdö kommun har påbörjat arbetet med att förse Strömma, detaljplaneområde S4, med kommunalt vatten- och avlopp (VA).

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

Informationsbroschyr

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Broschyr PFO - Utbyggnad

Aktuell information

2020-07-13

Den 30 juni 2020 godkändes entreprenaden Strömma pumpstation. Anmärkningar från slutbesiktningen är nu åtgärdade och det återstår att få slutbesked innan pumpstationen kan tas i bruk. Fakturorna beräknas kunna skickas ut vecka 30.

2020-06-11

Slutbesiktning av pumpstationen i Strömma planeras till den 30 juni. VA-systemet kan tas i drift efter godkänd slutbesiktning.

Efter driftsättning av VA-anläggningen skickas fakturan med anläggningsavgiften tillsammans med en karta som visar fastighetens förbindelsepunkt.

Ett informationsbrev inför kommande anslutning till vatten och avlopp har skickats ut till samtliga fastighetsägare. I brevet finns bland annat information om den kommande anslutningen och arbetsgång.


2020-03-18

Entreprenaden godkändes hösten 2019 och det är nu möjligt ansluta fastigheterna till det kommunala vattnet. Pumpstationen beräknas vara klar sommaren 2020 och först då är det möjligt att ansluta avloppen i området.

2019-07-10

Spolning och provtagning av vattenledningar fortgår. Godkända vattenprover ska föreligga före slutbesiktning och inkoppling.

2019-04-17

JM Entreprenads arbeten i S4B är inne i ett slutskede. Efter godkända vattenprover och slutbesiktning av entreprenaden övertar Värmdö kommun ledningsnätet.

Det kommer att finnas en möjlighet att få ansluta till kommunalt vatten, under förutsättning att fastigheten är ansluten till en enskild avloppsanläggning som uppfyller gällande krav. Ansökan om kommunalt vatten skickas in av fastighetsägaren via mejl till elisabet.nyberg@varmdo.se på kommunens VA-avdelning.

Beslut om anslutning till det kommunala vattnet togs i tekniska nämnden 2019-03-28. 
Ta del av beslutet härlänk till annan webbplats 

Spillvattnet från bland annat område S4B, S4C och S4D ska gå till en planerad avloppspumpstation vid Ripvägen 2. Byggnationen av avloppspumpstationen är försenad på grund av överklagan av pumpstationen, Länsstyrelsens förbud att utöva vattenverksamhet vår/sommar samt förskjuten tidplan hos upphandlad entreprenör för pumpstationen.

Tidplan

Byggstart av pumpstationen är planerad till augusti 2019, ansvarig totalentreprenör är Frentab Entreprenad AB. Arbetena beräknas pågå till våren 2020. Först då kan anslutning av fastigheter till kommunala spillvattenledningarna ske.

En vattenanslutning är troligtvis möjlig under hösten 2019.

Viktigt! Det är endast Värmdö kommuns personal som får öppna och stänga ventiler vid förbindelsepunkten.

Status i planarbetet

Detaljplanen för S4B vann laga kraft i februari 2016.
För mer information om övriga detaljplaner gå till sidan

Pågående detaljplanering


Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Pauline Carlborg via mejl till pauline.carlborg@varmdo.se eller via kommunens servicecenter 08-570 470 00.