VA-projekt PFO Strömma S4C

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

Informationsbroschyr

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Broschyr PFO - Utbyggnad


Status i planarbetet

Detaljplanen fick laga kraft den 22 februari 2017.

Information

2020-08-31

På länken nedan finns information gällande bland annat VA-lån, anstånd, VA-vgifter:

Avgifter kommunalt VA


2020-08-27

Anslutningsfaktura kommer att skickas ut till de flesta fastigheter i området Strömma S4C under september månad. De som inte kommer att få fakturan har blivit informerade via brev.

Tillsammans med fakturan bifogas en förbindelsepunktskarta där det går att se om fastigheten har en LTA-anslutning eller en självfallsanslutning.

Arbetsgång vid anslutning till LTA:

 1. Kommunen anvisar förbindelsepunkt via brev tillsammans med fakturan.
 2. Fastighetsägaren beställer LTA-sump hos servicecenter, 08-570 470 00 (Det går även att beställa sumpen innan fakturan skickats ut.)
 3. Fastighetsägaren sätter upp vattenmätarkonsol, gräver ner LTA-sump, installerar larm och färdigställer ledningsdragningen på fastigheten och skickar in ifylld checklista till servicecenter.
 4. Fastighetsägaren beställer vattenmätare och LTA-pump hos servicecenter, 08-570 470 00. Fakturan ska vara betald vid beställning.
 5. Kommunens VA-drift bokar in en tid för uppsättning av vattenmätare.
 6. Leverans av vattenmätare, LTA-pump och påsättning av vattnet sker vid överenskommen tidpunkt.
 7. Ett VA-abonnemang läggs upp per fastighet och faktureras kvartalsvis.

Arbetsgång vid anslutning till självfall:

 1. Kommunen anvisar förbindelsepunkt via brev tillsammans med fakturan.
 2. Fastighetsägaren sätter upp vattenmätarkonsol och färdigställer ledningsdragningen på fastigheten.
 3. Fastighetsägaren beställer vattenmätare hos servicecenter, 08 570 470 00. Fakturan ska vara betald vid beställning.
 4. Kommunens VA-drift bokar in en tid för uppsättning av vattenmätare.
 5. Leverans av vattenmätare och påsättning av vattnet sker vid överenskommen tidpunkt.
 6. Ett VA-abonnemang läggs upp per fastighet och faktureras kvartalsvis.

2020-06-10
Möjlighet för anslutning till kommunalt vatten i Strömma S4C.

Utbyggnaden av det kommunala vattnet är nu färdigställt i område Strömma S4C och vattenledningarna är i drift. Det finns ännu inte möjlighet för anslutning till det kommunala avloppet eftersom pumpstationen på Ripvägen inte är färdig och slutbesiktningen av spillvattenledningarna för område S4C ännu inte är godkänd. Värmdö kommun återkommer med tidpunkt för färdigställande av avloppet.

De fastigheter i området som önskar har nu möjlighet för påkoppling till det kommunala vattnet. För att kunna få kommunalt vatten innan det kommunala avloppet är färdigt krävs att man har en av miljöenheten i Värmdö kommun godkänd avloppslösning.

Om man önskar få fakturan för vattenanslutningen redan nu, anmäl det till eva.nordstrom@varmdo.se eller elisabet.nyberg@varmdo.se. Anläggningsavgiften för vatten för en fastighet med en bostad är enligt 2020-års VA-taxa 110 428 kronor.


2020-02-27

Slutbesiktning är utförd den 5/2 2020 för entreprenaden i S4C men är ännu inte godkänd.

Påkoppling av vatten kommer att vara möjligt efter godkänd slutbesiktning och när kommunen tagit över anläggningen.

Påkoppling av kommunalt spillvatten är beroende av byggnationen av pumpstationen vid Ripvägen. Tidigast möjliga påkoppling beräknas till sommaren 2020.

2019-05-28
Med början 27 maj (v 22) kommer det att vara begränsad framkomligt på Omvägen, Omstigen samt Bäckstrandsvägen, vardagar mellan kl. 06:30–16:00 på grund av el- och telearbeten.

Se kartbild här

2019-05-21
Under vecka 21 och framåt kommer Omvägen och Strömmadalsvägen/Gränsvägen att vara avstängd etappvis för el-jobb.

Läs mer här

2019-05-10
Med början 13 maj 2019 (vecka 20) kommer det att vara begränsad framkomlighet på Gränsvägen (N), vardagar mellan 06:30 och 16:00 på grund av el- och telearbeten.

Gränsvägen (N) (pdf)

2019-04-16
JM Entreprenads arbeten i S4C är inne i ett slutskede men JM flaggar för viss försening. Vidare information är inte fastställt gällande detta men kommer att skickas ut och aviseras här på projektets sida så snart som möjligt. Efter godkända vattenprover och slutbesiktning av entreprenaden är godkänd övertar Värmdö kommun ledningsnätet.

Det kommer att finnas en möjlighet att få ansluta till kommunalt vatten, under förutsättning att fastigheten är ansluten till en enskild avloppsanläggning som uppfyller gällande krav. Ansökan om kommunalt vatten skickas in av fastighetsägaren till Elisabet Nyberg på kommunens VA-avdelning via mejl till elisabet.nyberg@varmdo.se.

Beslut om anslutning till det kommunala vattnet togs i tekniska nämnden 2019-03-28 och finns att läsa på kommunens hemsida, varmdo.se/TEN190328länk till annan webbplats

Spillvattnet från bland annat område S4B, S4C och S4D ska gå till en planerad avloppspumpstation vid Ripvägen 2. Byggnationen av avloppspumpstation är försenad på grund av överklagan av pumpstationen, Länsstyrelsens förbud att utöva vattenverksamhet vår/sommar samt förskjuten tidplan hos upphandlad entreprenör för pumpstationen.

Tidplan

Byggstart av pumpstationen är planerad till augusti 2019, ansvarig totalentreprenör är Frentab Entreprenad AB. Arbetena beräknas pågå till våren 2020. Först då kan anslutning av fastigheter till kommunala spillvattenledningarna ske. En vattenanslutning är troligtvis möjlig under hösten 2019.

Kommunen har informerat om entreprenadens framskridande och preliminär tid för slutförande. Den informationen är viktig för att fastighetsägare ska kunna följa entreprenadarbetet och planera sina egna åtgärder. I detta fall kunde kommunen inte förutse att pumpstationen skulle bli överklagad vilket har lett till förseningar. När kommunen bygger ut kommunalt vatten och avlopp i ett område kan inte ett visst datum för färdigställande utlovas. Kompensation eller ersättning för försening utbetalas inte.

Viktigt! Det är endast Värmdö kommuns personal som får öppna och stänga ventiler vid förbindelsepunkten.

2019-04-01

Begränsad framkomlighet

Med början 2 april 2019 (vecka 14) kommer det att vara begränsad framkomlighet på Klippvägen, vardagar, mellan kl. 06:30 och 16:00. Alternativ in- och utfart är via Öhrvägen.

2019-03-22

Pumpstationen på Ripvägen, som ska hantera avloppet från S4C, är försenad. Det kommer påverka driftsättningen av nya anläggningar för kommunalt vatten och avlopp inom området. Flera scenarios diskuteras och kommer hanteras i nämnd i slutet på mars. Mer information avseende tider och dylikt kommer skickas brevledes till de boende i april månad 2019

2019-03-11

Avstängningsinformation från JM finns på länken nedan.

Information från JM vecka 11

2019-02-25

Avstängningsinformation från JM finns på länken nedan.

Information från JM vecka 9

2019-02-20

Avstängningsinformation från JM finns på länken nedan.

Information från JM

Kontakta handläggare

Pauline Carlborg, projektledare, pauline.carlborg@varmdo.se

Katharina Wollin, biträdande projektledare, katharina.wollin@varmdo.se

Riccardo Mugnosso, byggledare, riccardo.mugnosso@sensum.nu