VA-projekt PFO Strömma S4C

Kartbild Strömma S4C, Strömmadal, delområde Strömma

Värmdö kommun arbetar med att förse Strömma, detaljplaneområde S4C, med kommunalt vatten- och avlopp (VA).

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

Informationsbroschyr

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Broschyr PFO - Utbyggnad


Status i planarbetet

Detaljplanen fick laga kraft den 22 februari 2017.

Information

2020-11-12

Slutbesiktningen av entreprenaden i Strömma S4C blev godkänd
2020-11-10. I och med detta kan nu även de resterande fastigheterna på Bäckstrandsvägen, Omvägen och Omstigen ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Anslutningsfaktura tillsammans med förbindelsepunktskarta skickas ut under vecka 47.

2020-10-13

Värmdö kommun vill informera om VA-arbeten som kommer återupptas i Strömma S4C tidigast under vecka 42. Spillvattenledningarna längs med en sträcka på Omvägen, mellan Bäckstrandsvägen och Strömmadalsvägen, behöver läggas om och du som boende kan bli påverkad genom begränsad framkomlighet. Enstaka fastigheter kan komma att påverkas då spillvattennätet som är i bruk kan behövas kopplas ur kortare perioder. I dessa fall kommer entreprenören kontakta berörda fastighetsägare.

Arbetet beräknas pågå under cirka 5 veckor och entreprenör är Frentab.

2020-08-31

På länken nedan finns information gällande bland annat VA-lån, anstånd, VA-avgifter:

Avgifter kommunalt VA


2020-08-27

Anslutningsfaktura kommer att skickas ut till de flesta fastigheter i området Strömma S4C under september månad. De som inte kommer att få fakturan har blivit informerade via brev.

Tillsammans med fakturan bifogas en förbindelsepunktskarta där det går att se om fastigheten har en LTA-anslutning eller en självfallsanslutning.

Arbetsgång vid anslutning till LTA:

 1. Kommunen anvisar förbindelsepunkt via brev tillsammans med fakturan.
 2. Fastighetsägaren beställer LTA-sump hos servicecenter, 08-570 470 00 (Det går även att beställa sumpen innan fakturan skickats ut.)
 3. Fastighetsägaren sätter upp vattenmätarkonsol, gräver ner LTA-sump, installerar larm och färdigställer ledningsdragningen på fastigheten och skickar in ifylld checklista till servicecenter.
 4. Fastighetsägaren beställer vattenmätare och LTA-pump hos servicecenter, 08-570 470 00. Fakturan ska vara betald vid beställning.
 5. Kommunens VA-drift bokar in en tid för uppsättning av vattenmätare.
 6. Leverans av vattenmätare, LTA-pump och påsättning av vattnet sker vid överenskommen tidpunkt.
 7. Ett VA-abonnemang läggs upp per fastighet och faktureras kvartalsvis.

Arbetsgång vid anslutning till självfall:

 1. Kommunen anvisar förbindelsepunkt via brev tillsammans med fakturan.
 2. Fastighetsägaren sätter upp vattenmätarkonsol och färdigställer ledningsdragningen på fastigheten.
 3. Fastighetsägaren beställer vattenmätare hos servicecenter, 08 570 470 00. Fakturan ska vara betald vid beställning.
 4. Kommunens VA-drift bokar in en tid för uppsättning av vattenmätare.
 5. Leverans av vattenmätare och påsättning av vattnet sker vid överenskommen tidpunkt.
 6. Ett VA-abonnemang läggs upp per fastighet och faktureras kvartalsvis.

2020-06-10
Utbyggnaden av det kommunala vattnet är nu färdigställt i område Strömma S4C och vattenledningarna är i drift. Det finns ännu inte möjlighet för anslutning till det kommunala avloppet eftersom pumpstationen på Ripvägen inte är färdig och slutbesiktningen av spillvattenledningarna för område S4C ännu inte är godkänd. Värmdö kommun återkommer med tidpunkt för färdigställande av avloppet.

De fastigheter i området som önskar har nu möjlighet för påkoppling till det kommunala vattnet. För att kunna få kommunalt vatten innan det kommunala avloppet är färdigt krävs att man har en av miljöenheten i Värmdö kommun godkänd avloppslösning.

Om man önskar få fakturan för vattenanslutningen redan nu, anmäl det till eva.nordstrom@varmdo.se eller elisabet.nyberg@varmdo.se. Anläggningsavgiften för vatten för en fastighet med en bostad är enligt 2020-års VA-taxa 110 428 kronor.

2020-02-27

Slutbesiktning är utförd den 5/2 2020 för entreprenaden i S4C men är ännu inte godkänd.

Påkoppling av vatten kommer att vara möjligt efter godkänd slutbesiktning och när kommunen tagit över anläggningen.

Påkoppling av kommunalt spillvatten är beroende av byggnationen av pumpstationen vid Ripvägen. Tidigast möjliga påkoppling beräknas till sommaren 2020.

2019-05-28
Med början 27 maj (v 22) kommer det att vara begränsad framkomligt på Omvägen, Omstigen samt Bäckstrandsvägen, vardagar mellan kl. 06:30–16:00 på grund av el- och telearbeten.

Se kartbild här

Kontakta projektledare

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta projektledare Katharina Wollin via mejl katharina.wollin@varmdo.se eller via telefon 08-570 477 40.