VA-projekt PFO Torsby T3

Arbete pågår med utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Torsby T3.

Karta Torsby T3


Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

 

Informationsbroschyr

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Broschyr PFO - Utbyggnad

Aktuell information

2020-10-23

Mark- och miljööverdomstolen beviljade inte prövningstillstånd i ärende M9874-20.

Faktura för anläggningsavgiften tillsammans med en karta som visar fastighetens förbindelsepunkt kommer att skickas ut måndag den 26 oktober.

2020-10-06

Kommunen kommer att invänta om Mark- och miljööverdomstolen beviljar prövningstillstånd i ärende M9874-20. Om ärendet inte beviljas prövningstillstånd kommer pumpstationen att tas i drift och fastighetsägare kommer att faktureras. Om ärendet beviljas prövningstillstånd kommer kommunen att invänta den process som därefter följer.

2020-09-25

Mark- och miljödomstolens beslut gällande mål M 2378-20 vattenverksamhet är överklagat till mark- och miljööverdomstolen. De kommer att bedöma om ärende M 9874-20 kan få prövningstillstånd. Mer information om prövningstillstånd finns på https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/Provningstillstand/länk till annan webbplats

2020-08-31

Pumpstationen är överklagad till mark och miljödomstolen. Mark och miljödomstolen har som mål att hantera ärenden inom sex månader från överklagandet. Beslut från mark och miljödomstolen väntas komma i oktober. Kommunen inväntar beslut för att kunna gå vidare i ärendet.

2020-07-16

Entreprenören behöver åtgärda ett antal punkter i pumpstationen för att slutbesiktningen ska bli godkänd. Möjligheten till att ansluta sig till det kommunala va-nätet är därför försenad.

2020-06-29

VA-utbyggnaden i området är färdigställd och slutbesiktningar pågår.

2020-03-06

Arbetet framskrider enligt tidplanen och entreprenaden förväntas vara klar sommaren 2020. Kvarstående arbeten med pumpstationen återstår.

2019-07-10
Arbetet löper på enligt tidsplanen och entreprenaden beräknas vara klar i mitten av april 2020.

2018-09-27

FRENTAB entreprenad och söner är nu upphandlade för arbetet med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp i Torsby T3. Beräknad start på arbetet är i slutet på oktober 2018. Entreprenaden beräknas vara klar våren 2020.

2015-02-26

Avtal med fastighetsägare som berörs av de planerade grävarbetena håller på att tas fram.

2014-09-12

Samhällplaneringsnämnden har den 26 augusti beslutat att utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Torsby T3 verkställs under pågående planarbete. Det innebär att en upphandling av entreprenör för VA-utbyggnaden kommer att utföras under hösten/vintern.


Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Niclas Fjellner Eriksson via mejl niclas.fjellner@varmdo.se eller servicecenter på 08-570 470 00.