VA-utbyggnad Älvsala område A, B och C

Värmdö kommun har påbörjat utbyggnad av kommunalt VA i gult område
Älvsala A, se kartbild.

I rött område Älvsala B pågår projektering och planering. VA-utbyggnaden påbörjas efter att område Älvsala A avslutats, preliminärt Q1 2023.

I blått område Älvsala C kommer arbetena med projektering och planering preliminärt att påbörjas Q1 2023.

Kartbild med markering kring aktuellt område.

Kartan visar områden för VA-utbyggnad. I Älvsala nya tomtägareförening ingår fastigheterna i område Älvsala A, Älvsala B samt Älvsala C. Klicka för större bild.

Bakgrund

Älvsala nya tomtägareförening inkom med ansökan till tekniska nämnden i Värmdö kommun om att få kommunalt VA utbyggt innan detaljplanen fått laga kraft. I angränsande områden pågår VA-utbyggnad av kommunens entreprenör och fördelar kan uppnås både ekonomiskt och logistiskt om detta område kan påbörjas inom kort så det blir en övergång utan avbrott
för till exempel byggbodar, etableringsytor och maskiner.

Kommunen har tecknat avtal om markupplåtelse för VA-ledningar och pumpstationer med tomtägarföreningen och vägföreningen, vilket är en förutsättning för utbyggnaden.

Utbyggnaden av detta område kommer att pågå under flera år, detaljplanerna kan därför
få laga kraft under entreprenadtiden. Det betyder att kommunen kan komma att påbörja
VA-utbyggnad även i de andra delarna av detaljplan B3 och B4 som tillhör andra föreningar.

Tekniska nämnden fattade 2022-02-16 beslut om att bevilja föreningens ansökan.

Länk till protokollet:

Protokoll Tekniska nämnden 2016-02-16 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilderna nedan visar vilka fastigheter som berörs av beslutet.

Kartbild över område B3
Kartbild över område B4.
Kartbild över område B5.

Aktuell information

2023-01-20

Information som gått ut till boende på Muskotvägen, del av Älvsala B.

Utskick 2023-01-17 , 241.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-09-28

VA-utbyggnaden har påbörjats i område Älvsala A, markerat med gult i kartbilden. Arbetena har precis startat upp på Krokusvägen och Älvsalavägen. Entreprenör är Frentab Entreprenad AB. Under entreprenadtiden är det Frentab som sköter merparten av informationen till fastighetsägare. Kommunens hemsida kommer att uppdateras med övergripande information om VA-utbyggnaden. VA-utbyggnaden i Älvsala A beräknas pågå till våren 2023.

2022-03-22

Tekniska nämnden i Värmdö kommun beslutade 2022-02-16 om tidigarelagd VA-utbyggnad
för fastigheter som ingår i Älvsala Nya Tomtägareförening. VA-utbyggnaden för fastigheterna
i dessa områden kommer att ske parallellt med pågående detaljplanearbete.

Detaljprojektering inför VA-utbyggnaden är påbörjad för B3 och B4.

Mer information kommer att skickas ut under våren till berörda fastighetsägare.

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledarna Niclas Fjellner Eriksson, niclas.fjellner@varmdo.se och Therese Antin, therese.antin@varmdo.se,
eller via Servicecenter 08-570 470 00.