Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Stavsnäs

Värmdö kommun har påbörjat arbetet med att förse Gammelbodavägen och Klobbvägen i Stavsnäs med kommunalt vatten och avlopp (VA).

Översiktsbild Stavsnäs

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Informationsbroschyr

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Broschyr PFO - Utbyggnad

Information

Till grund för detta ligger ett politiskt beslut taget i samhällsplaneringsnämnden den 20 maj 2014. Tack vare den nya vattenledningen mellan Strömma och Stavsnäs som blev klar 2014 finns nu möjligheten att kunna ansluta fler fastigheter. Fastigheter på Klobbvägen som är utpekade i beslutet har under hösten 2015 fått informationsbrev om detta.

Det politiska beslutet föregicks av en utredning där man tittade på ett stort antal områden på Djurö och i Stavsnäs. Områdena i Stavsnäs som prioriterades i det politiska beslutet är följande: Klobbvägen, Elgars väg och Gammelbodavägen.

Verksamhetsområdet för kommunalt VA redovisas med svart skraffering.

Fastigheterna som ingår i beslutet redovisas med röd skraffering.

Klobbvägen

Bild Klobbvägen Stavsnäs

Aktuell information

2020-06-23

Ett informationsmöte för boende kommer att hållas med projektledare från Värmdö kommun och entreprenören Frentab. Mötet hålls lördag den 4 juli klockan 10:00–10:45, utomhus på Klobbvägen 26. Kallelse till mötet kommer även att skickas ut med post.

OBSERVERA!
Du som har en fastighet med flera ägare, betänk om det räcker med en deltagare med tanke på Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer kring Covid-19.

2020-06-12

Ett informationsbrev om förbesiktning inför kommande VA-utbyggnad har skickats ut till berörda fastighetsägare.

Informationsbrev Klobbvägen


2020-06-11

Inför kommande VA-entreprenad har Värmdö kommun anlitat Nitro Consult för att utföra en förbesiktning av omkringliggande fastigheter längs Klobbvägen. Förbesiktningen utförs för att notera eventuella sprickor i huset, både in- och utvändigt. Om murade rökkanaler/eldstäder finns i fastigheten kommer täthetsprovning av dessa att utföras vid besiktningstillfället. När VA-entreprenaden är godkänd kommer en efterbesiktning att utföras.

Det är viktigt att du låter besiktningsmännen få tillträde till din fastighet för besiktning. Om vi inte kommer in i huset kan vi inte göra en riskbedömning av huset. Med hjälp av riskbedömningen från besiktningsmannen kan vi sätta upp tillåtna vibrationsgränsvärden för byggnaden. När VA-entreprenaden har startat kommer vi att mäta vibrationsnivåer för att kunna säkerställa att vibrationsnivåerna hålls. Nitro Consult kommer att höra av sig till berörda fastigheter med förslag på tid. Det är endast fastigheter som ligger närmare än 50 m från markarbetena som är berörda. Om besiktningsmannen inte får tillträde till huset så kommer endast en fasadbesiktning att utföras. Om ni har frågor angående besiktningen kontakta Michael Jonson, 08-681 43 23 på Nitro Consult.

Vid övriga frågor kontakta projektledare Therese Antin, 08-57047064, therese.antin@varmdo.se

2020-03-06

Planerad start för VA-utbyggnaden är augusti 2020. Entreprenör är Frentab Entreprenad och söner AB. Under våren 2020 kommer förbindelsepunktskartor att skickas ut till fastighetsägarna.


Gammelbodavägen

Kartbild Gammelbodavägen

Aktuell information

2020-06-23

Ett informationsmöte för boende kommer att hållas med projektledare från Värmdö kommun och entreprenören Frentab. Mötet hålls lördag den 4 juli klockan 11:00–12:00 i Stavsnäs hembygdsgård. Kallelse till mötet kommer även att skickas ut med post.

OBSERVERA!

Du som har en fastighet med flera ägare, betänk om det räcker med en deltagare.

Det kommer att släppas in max 46 personer enligt Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer med anledning av Corona och Covid-19. Begränsningen med ett maxantal på 50 deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller fortfarande.

2020-06-12

Ett informationsbrev om förbesiktning inför kommande VA-utbyggnad har skickats ut till berörda fastighetsägare.

Informationsbrev Gammelbodavägen


2020-06-11

Inför kommande VA-entreprenad har Värmdö kommun anlitat Nitro Consult för att utföra en förbesiktning av omkringliggande fastigheter längs Hölövägen och Gammelbodavägen. Förbesiktningen utförs för att notera eventuella sprickor i huset, både in- och utvändigt. Om murade rökkanaler/eldstäder finns i fastigheten kommer täthetsprovning av dessa att utföras vid besiktningstillfället. När VA-entreprenaden är godkänd kommer en efterbesiktning att utföras.

Det är viktigt att du låter besiktningsmännen få tillträde till din fastighet för besiktning. Om vi inte kommer in i huset kan vi inte göra en riskbedömning av huset. Med hjälp av riskbedömningen från besiktningsmannen kan vi sätta upp tillåtna vibrationsgränsvärden för byggnaden. När VA-entreprenaden har startat kommer vi att mäta vibrationsnivåer för att kunna säkerställa att vibrationsnivåerna hålls. Nitro Consult kommer att höra av sig till berörda fastigheter med förslag på tid. Det är endast fastigheter som ligger närmare än 50 m från markarbetena som är berörda. Om besiktningsmannen inte får tillträde till huset så kommer endast en fasadbesiktning att utföras. Om ni har frågor angående besiktningen kontakta Michael Jonson, 08-681 43 23 på Nitro Consult.

En informationsträff med entreprenören och projektledare från kommunen planeras till innan semestern. Separat kallelse kommer att skickas ut. Information om tidplan kommer också att skickas ut till samtliga fastighetsägare. Vid övriga frågor kontakta projektledare Therese Antin, 08-570 470 64, therese.antin@varmdo.se

2020-03-06

Ett informationsmöte med Värmdö kommun och boende har hållits. Entreprenör för VA-utbyggnaden är Frentab entreprenad och söner AB som kommer påbörja mindre förberedande arbeten under sommaren 2020. Byggstart planeras till augusti 2020.

Elgars väg

Kartbild Elgars väg

Aktuell information

2020-06-11

Tidplan för utbyggnaden av kommunalt VA på Elgars väg saknas för tillfället. Utbyggnaden kommer tidigast att påbörjas efter VA-utbyggnaden på Gammelbodavägen och Klobbvägen färdigställts. När tidpunkten för utbyggnad av kommunalt VA närmar sig kommer kommunen löpande att lägga ut information på denna webbsida.

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Therese Antin via mejl therese.antin@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.