Om vatten och avlopp på Sandhamn

Sandön och Sandhamn - regler för vattenanvändning 

Under sommarmånaderna kan grundvatten på Sandhamn bli en bristvara. Grundvattnet, som renas till dricksvatten på ön, ligger ömtåligt inkapslat i sand som enda skydd från havsvattnet. Pumpas för mycket grundvatten upp, tränger saltvatten in och förstör grundvattnet för lång tid framöver. Det är ditt, mitt och allas vatten, var rädd om det.

Förbud från 2019

Sandön är attraktiv och många vill bygga och ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. Ett beslut togs i samhällsplaneringsnämnden 2013-04-16 att inte tillåta fler anslutningar utanför verksamhetsområdet, ett antal fastigheter är undantagna från beslutet.

Det är förbud att med kommunalt dricksvatten bevattna med slang, spola av båtar med slang samt fylla pooler, badtunnor och båtvattentankar på Sandön, Telegrafholmen och Lökholmen. Förbudet gäller under sommarhalvåret mellan den 15 maj till den 15 september från och med 2019.

Vattendom

2006 fick Värmdö kommun en vattendom för uttag av vatten på Sandön. Den säger att maxuttaget är 90 000 kubikmeter per år.

För att ta upp grundvatten i större mängd krävs tillstånd av miljödomstolen, det är reglerat i Miljöbalken. För att få ett sådant tillstånd måste man visa att de uttag man tänkt göra inte medför någon negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. Värmdö kommun ansökte hos Stockholms tingsrätt och fick 2006 vattendom för uttag av grundvatten om högst 500 kubikmeter/dygn och högst 90 000m3/år.

En hållbar grundvattenbalans

Värmdö kommun beställde först en utredning av Sveriges geologiska undersökning (SGU). SGU har har beräknat och använt sig av värden från de provpumpningar som är utförda för att göra en bedömning om hur mycket vatten man kan ta upp ur de två täkterna på Sandön och fortfarande ha en långsiktigt hållbar grundvattenbalans på ön. Det är därifrån mängderna 500 kubikmeter/dygn och 90 000 kubikmeter/per år kommer.

Bra tillgång och god kvalitet

Värmdö kommun har vattendom att uppfordra grundvatten ur 11 brunnar, vilka är placerade i två grundvattenmagasin på ön, alla nio brunnarna avvänds inte samtidigt men båda grundvattenmagasinen nyttjas. Det finns fler magasin på ön som eventuellt skulle kunna utnyttjas som råvattentäkter, men de stora magasinen nyttjas redan. För att undersöka om det är möjligt krävs provpumpningar under en tid, att täkterna ger tillräckligt bra och av god kvalitet, vattendom och teknisk utbyggnad. Idag finns enbart ovan nämnda vattendom och möjlighet till grundvattenuttag.

Vilka risker finns det?

Om uttaget är för stort kan det uppstå saltvatteninträngning. Normalt ligger grundvattenytan över havsnivån, vilket hindrar det salta havsvattnet från att tränga in i magasinen. Men om uttagen blir stora så sjunker grundvattenytan och man kan få saltvatteninträngning.

Illustrationen visar hur saltvattnet tränger in


Risk och konsekvensanalys

Värmdö kommun har tagit fram en risk och konsekvensutredning över uttag på Sandön. I utredningen finns det en märkbar påverkan av vattenkvaliteten i form av höga kloridhalter när uttagsvolymen är som störst under sommarmånaderna. Att kloridhalten ökar vid större uttag är ett tecken på att uttagsvolymen är större än vad magasinet klarar. Fortsätter uttagen kommer även kloridhalten att öka.

Risk- och konsekvensutredning , 1.4 MB.


Vill du veta mer om brunnar och grundvatten?

Sveriges geologiska undersökningar -SGU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.