Om vatten och avlopp på Sandhamn

Under sommarmånaderna kan grundvattnet på Sandhamn bli en bristvara. Grundvattnet, som renas till dricksvatten på ön, ligger ömtåligt inkapslat i sand som enda skydd från havsvattnet. Pumpas för mycket grundvatten upp, tränger saltvatten in och kan förstöra grundvattnet för lång tid framöver. Det är ditt, mitt och allas vatten, var rädd om det.

Restriktioner under sommarhalvåret

Sandhamn är attraktivt och många vill bygga och ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. 2013-04-16 tog samhällsplaneringsnämnden ett beslut om att inte tillåta fler anslutningar utanför verksamhetsområdet, ett antal fastigheter är undantagna från beslutet.

Nämnden beslutade också om ett förbud om att med kommunalt dricksvatten bevattna med slang, spola av båtar med slang samt fylla pooler, badtunnor och båtvattentankar på Sandön, Telegrafholmen och Lökholmen. Förbudet gäller mellan den 15 maj till den 15 september från och med 2019.

Vattendom

För att ta upp grundvatten i större mängd krävs tillstånd av miljödomstolen och är reglerat i Miljöbalken. För att få ett sådant tillstånd måste man visa att de uttag man tänkt göra inte medför någon negativ påverkan på människors hälsa eller miljön.

Värmdö kommun ansökte om tillstånd hos Stockholms tingsrätt och fick år 2006
vattendom för uttag av grundvatten på Sandhamn om högst 500 kubikmeter per dygn och högst 90 000 kubikmeter per år.

Vilka risker finns?

Om uttaget är för stort kan det uppstå saltvatteninträngning. Normalt ligger grundvattenytan över havsnivån, vilket hindrar det salta havsvattnet från att tränga in i magasinen. Men om uttagen blir stora så sjunker grundvattenytan och man kan få saltvatteninträngning.

Bilder som visar hur saltvattnet tränger in i det söta grundvattnet. Illustrationer.

Saltvatteninträngning.

Risk- och konsekvensanalys

Värmdö kommun har tagit fram en risk- och konsekvensutredning över uttag på Sandön.
I utredningen finns det en märkbar påverkan av vattenkvaliteten i form av höga kloridhalter när uttagsvolymen är som störst under sommarmånaderna. Att kloridhalten ökar vid större uttag är ett tecken på att uttagsvolymen är större än vad magasinet klarar. Fortsätter uttagen kommer även kloridhalten att öka. Därför är det viktigt att vi följer beslutade restriktioner och vattendom.

Kontakta VA-enheten om du önskar ta del av Risk- och konsekvensutredningen över uttag på Sandön.

Vill du veta mer om brunnar och grundvatten?

Länk till webbsida. Sveriges geologiska undersökningar -SGU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.