Pool och badtunna

Ska du bygga en pool eller placera en badtunna på din tomt är det viktigt att känna till vilka regler som gäller. Ligger fastigheten vid vatten kan det krävas strandskyddsdispens. Behöver du spränga krävs tillstånd från polisen. Det finns också bestämmelser om vilket vatten du får fylla den med och hur du tömmer vattnet.

Fylla pool/badtunna

Du får endast fylla din pool eller badtunna med:

  • kommunalt vatten (exempelvis via beställning av tankbil). Kommunalt vatten får användas med vissa undantag då det tidvis kan vara brist på vatten även i de kommunala vattenverken. Bor du på Sandhamn ska du inte fylla poolen med kommunalt vatten under perioden 15 maj till den 15 september.
  • avsaltat havsvatten  

Det är alltså inte tillåtet att fylla en pool eller badtunna med grundvatten från din egna borrade brunn eller från en samfällighetsförenings gemensamma brunn. Orsaken är att det är så pass stora mängder vatten som behövs tas ut ur de hårt belastade grundvattenmagasinen. På så sätt minskas risken för överuttag, med sinande brunnar eller förhöjda salthalter i dricksvattnet som följd.

Tillstånd

Om du ändå vill ta ut grundvatten ur egen brunn för att fylla en pool eller badtunna finns möjlighet att söka tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. Observera att detta även gäller en- och tvåfamiljsfastigheter.

Tömma pool/badtunna

Avklorering

Innan pool- och bassängvatten som innehåller klor ska tömmas ska vattnet avkloreras. 

Avklorering kan göras på två sätt:

  • Genom att låta vattnet stå ute i solen några dagar så att allt fritt klor förbrukas (inte lämpligt för stora mängder vatten).
  • Genom att tillsätta någon av kemikalierna natriumsulfit eller natriumtiosulfat, som vanligen säljs i butiker för bassängtillbehör.

Tömning

Efter avklorering kan du tömma vattnet. I huvudsak finns det två möjligheter. Observera att detta inte gäller för pool inomhus.

  • Du kan hälla ut vattnet på den egna tomten på lämplig yta, till exempel på gräsmattan eller annan genomsläpplig yta. Vattnet infiltreras då i marken. Observera att tömningen inte får medföra besvär för grannfastigheter.
  • Du kan leda vattnet till närmaste dagvattenbrunn. Detta sker lämpligen genom att vattnet pumpas via slang till närmaste gatubrunn eller vägområdets dagvattendike. 

Observera att dialog med ägaren till dagvattensystemet bör ske innan tömning, vanligen är det vägföreningen i området eller den kommunala VA-enheten som är ägare.

Det är inte ett alternativ att leda vattnet till avloppsnätet eller det enskilda avloppet, till exempel via bostadens golvbrunn, WC, badkar, kök eller motsvarande. Poolvattnet är betydligt renare än avloppsvattnet som leds till reningsverken. Om poolvattnet hamnar i avloppsvattnet så förorenas det i onödan och kommer att föra med sig oönskade ämnen som fosfor och kväve ut i Östersjön.

Vatten som avleds under normal drift

För vatten som avleds från bassäng under normal drift gäller samma som vid tömning (se ovan), men vatten från backspolning av poolfilter bör ledas till avloppsnätet istället. Detta för att föroreningsnivån är mer koncentrerad i det vattnet.

Om du har ett enskilt avlopp innebär detta att vattnet kan ledas till din egna anläggning för omhändertagande av BDT- och/eller WC-vatten. Beroende på mängden backspolsvatten kan det vara så att vissa enskilda anläggningar inte klarar av att hantera vattenmängden. Kontakta din leverantör för rådgivning.

Strandskyddsdispens

Ligger fastigheten i ett strandskyddat område kan det krävas strandskyddsdispens vid anläggande av pool eller utplacering av badtunna. Strandskyddet gäller generellt 100 meter från strandlinjen, i vissa områden upp till 300 meter från strandlinjen.

Strandskyddsdispens

Sprängning för pool

För att få spränga eller spräcka sten krävs tillstånd från Polisens tillståndsmyndighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ansökan inlämnas till polismyndigheten i det polisdistrikt där sprängarbetet ska utföras.

För sprängning inom strandskyddat område krävs även strandskyddsdispens. I vissa områden gäller strandskyddet 100 meter från strandlinjen och i andra områden upp till 300 meter från strandlinjen.

Sprängning rekommenderas utföras restriktivt inom Värmdö kommun då närliggande brunnar kan skadas genom att nya sprickor uppkommer i berget vid sprängning. 

Bygglov

Det krävs inte bygglov för att anlägga en pool om marken återställs till sitt ursprungliga höjdläge. Marklov kan dock krävas om du vid återfyllning höjer eller sänker den ursprungliga marknivån med över 50 centimeter.

Läs mer om marklov

Klagomål

Bygg- och miljöavdelningen handlägger klagomål gällande fastighetsägare som tar ut grundvatten för fyllnad av pool eller badtunna. Fastighetsägaren måste då kunna visa att de regler som finns följs. Därför ska exempelvis kvitto från när fyllnad av pool har skett sparas och hållas tillgängligt.